Opstarten in 7 stappen

Je hebt beslist om je eigen onderneming op te zetten. 

Heb je nagekeken waarmee je rekening moet houden vóór de start? Ben je op de hoogte van het sociaal-fiscale statuut van een zelfstandige en de bijhorende rechten en plichten? Dan kan je nu aan de opstart van je onderneming beginnen.

OPGELET: Studeer je nog en wil je student-zelfstandige worden? Ga dan eerst goed na of je aan alle voorwaarden voldoet. Indien niet, val je automatisch onder een minder voordelig statuut.

In deze 7 stappen kan je jouw onderneming opstarten

 • 1

  Ga je voor een eenmanszaak of een vennootschap?

  Maak eerst je keuze tussen een eenmanszaak of vennootschap. En als je voor een vennootschap kiest dan moet je beslissen voor welke vennootschapsvorm?
 Het is van groot belang dit vooraf af te wegen. Beleidsvoering, boekhouding, belastingstelsel en aansprakelijkheid verschillen naargelang je keuze. Deze keuze beïnvloedt ook de te nemen stappen bij de oprichting van je onderneming. 

  Onder ‘Welke ondernemingsvorm kiezen?’ vind je voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Het overzicht van de meest courante vennootschapsvormen vind je in onze publicatie Mijn eigen zaak, starten met kennis van zaken.

 • 2

  Bij een financiële instelling die in België gevestigd is

  Open een zichtrekening bij een financiële instelling die in België is gevestigd. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan. Ook voor een eenmanszaak open je best een nieuwe rekening. Zo blijven handels- en privé-verrichtingen gescheiden.

  Je moet het rekeningnummer (samen met de naam van de financiële instelling) op alle handelsdocumenten (brieven, facturen, ...) vermelden.

 • 3

  Indien je voor een eenmanszaak kiest, ga over naar stap 4

  Indien je niet kiest voor een vennootschap en wilt werken in een eenmanszaak, ga dan dadelijk naar stap 4.

  Het oprichten van een vennootschap telt 8 stappen (raadpleeg het stappenplan voor meer informatie):

  1. Stel een financieel plan op
  2. Vraag een bankattest aan
  3. Stel de statuten op
  4. Stel een oprichtingsakte op
  5. Registreer de oprichtingsakte
  6. Laat de oprichtingsakte openbaar maken
  7. Leg een vennootschapsregister aan
  8. Registreer de begunstigden in het UBO-register
 • 4

  Door in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

  Kies een ondernemingsloket voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit loket controleert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten.
  Na de inschrijving ontvang je een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als je btw-nummer. 

  Meer informatie over de aanvraagprocedure en kostprijs

 • 5

  De btw of de belasting op de toegevoegde waarde is een belasting op het verbruik.
Elke btw-plichtige moet aan zijn klanten btw aanrekenen. De eindverbruiker draagt deze belasting. Het normaal btw-tarief bedraagt 21 %. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6 % en 12 %.

  De btw die jij als ondernemer betaalt voor bedrijfsaankopen, -kosten en -investeringen mag je aftrekken. Het saldo van de betaalde en de ontvangen btw stort je door aan de fiscus.

  Meer informatie over de verschillende btw-stelsels, vrijstellingsregelingen en aangifte

 • 6

  En krijg sociale rechten

  Je moet als zelfstandig ondernemer je sociale zekerheid zelf in orde brengen (in tegenstelling tot een werknemer). Elke zelfstandige, bestuurder, zaakvoerder (behalve bij een onbezoldigd mandaat), werkende vennoot, vennootschap … moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De aansluiting kan ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en moet ten laatste bij de start.

  De aansluiting houdt in dat je onder het sociaal statuut van een zelfstandige valt, met bepaalde sociale zekerheidsrechten en plichten. Deze rechten en plichten verschillen naargelang het statuut. Meer informatie over sociale zekerheid bij ondernemers.

  Ook vennootschappen moeten jaarlijks een sociale bijdrage betalen. Personenvennootschappen (zoals de bvba) kunnen de eerste 3 jaar een vrijstelling krijgen. Voorwaarde: alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten zijn niet meer dan 3 jaar zelfstandig geweest in de periode van 10 jaar vóór de oprichting.

  Meer info: 


 • 7

  Zo ben jij en je gezin verzekerd bij ziekte of ongeval

  Ben je aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds? Dan moet je aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

  Vanaf de aansluiting ben jij (en je gezin) verzekerd voor kleine (raadplegingen huisarts, aankoop geneesmiddelen, …) en grote risico’s (bepaalde ziekten, ziekenhuisopname, bevallingen, …).

Extra informatie

Moet je ook personeel aanwerven? Ga tijdig na aan welke verplichtingen je moet voldoen!

Al de bovenstaande stappen worden beschreven en dieper uitgewerkt in onze publicatie: