Het oprichten van een vennootschap

Als je niet als eenmanszaak wilt opstarten dan moet je een vennootschap oprichten. Beslis vooraf welke vennootschapsvorm je wilt opstarten. De keuze beïnvloedt de beleidsvoering, boekhouding, beslastingstelsel en aansprakelijkheid. In onderstaande brochure vind je een overzicht van de meest courante vennootschapsvormen met hun belangrijkste kenmerken.

Stappenplan: oprichten van vennootschap

 • 1

  Kies je voor een nv, (e)bvba, cvba of comm.va? Maak dan een financieel plan op en bezorg het aan de notaris.

 • 2

  Voor de nv, (e)bvba, cvba, comm.va moet je een bankattest aanvragen.

  In dit attest bevestigt de financiële instelling dat je het vereiste minimumkapitaal gestort hebt op een zichtrekening op naam van de vennootschap.

 • 3

  De statuten zijn bepalingen in de oprichtingsakte van de vennootschap over:

  • de identiteit van de oprichters,
  • naam en doel van de vennootschap,
  • regeling van de algemene vergaderingen,
  • andere regels die in de vennootschap zullen gelden.
 • 4

  Voor de oprichting van een vennootschap heb je een oprichtingsakte nodig. Er zijn 2 soorten akten:

  • een authentieke akte, opgemaakt door de notaris: is vereist bij de oprichting van een nv, comm. va, (e)bvba en een cvba
  • een onderhandse akte, kan worden opgesteld zonder tussenkomst van de notaris: volstaat bij de oprichting van een vof, cvoa en een comm. V

  Voor het opstellen en verlijden van de akte moet je volgende documenten voorleggen:

  • een financieel plan,
  • voor een inbreng in geld: het bankattest,
  • voor een inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters.
 • 5

  De oprichtingsakte moet bij een registratiekantoor van de FOD Financiën geregistreerd worden.

  Voor de authentieke akten moet dit binnen de 15 dagen, voor onderhandse akten binnen de 4 maanden.

 • 6

  Een uittreksel uit de oprichtingsakte moet neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Dit moet binnen de 15 dagen na het ondertekenen van de definitieve akte (de aktedatum).

  Volgende stukken moeten worden neergelegd:

  • het uittreksel uit de akte,
  • een afschrift van dat uittreksel,
  • de authentieke of onderhandse volmachten die aan de akte zijn gehecht,
  • het bankattest,
  • en eventueel het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura.

  De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Binnen de 15 dagen na neerlegging moet het uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De griffie verzendt de nodige stukken naar het Staatsblad.

  De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er vooraf kennis van droegen.

 • 7

  Je moet een vennootschapsregister aanleggen in de nv, de comm.va, de (e)bvba, de cvba en cvoa.

 • 8

  Via het e-depot kan de notaris de formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen ondertekenen en neerleggen in alle administratieve databanken. Ook de fiscale, sociale en kadastrale opzoekingen gebeuren via elektronische weg.
  Hierdoor kan het oprichten van een vennootschap makkelijker en sneller.

Meer informatie: www.notaris.be