Versnelling energietransitie door wind

Voorbereiding

Partners - pilootsites

Tijdens de tweede helft van 2018 heeft het VEB projectpartners gevonden met interesse in kleine en middelgrote windturbines (KMWT) en met potentieel interessante testsites.

De partners beschikken over uiteenlopende sites die in aanmerking zouden komen voor KMWT, maar waarvan anno 2019 nog niet volledig geweten was of en in welke mate ze interessant zouden zijn als testlocatie.

Om tot een relevante testomgeving voor Vlaanderen (set van representatieve testsites) te komen was er voorbereidend studiewerk nodig.

Een model voor KMWT in Vlaanderen

Vooreerst dienden er relevante parameters gedefinieerd te worden die in hun onderlinge samenhang een bruikbaar kader, model of kaart voor KMWT in Vlaanderen kunnen vormen.  Dit model kon in een conceptuele fase worden opgesteld op basis van de beschikbare data. De meetcampagnes en monitoring van de pilootsites kunnen vervolgens dienen voor verdere verfijning en actualisatie van dit model.

Daarnaast dienden er voor de diverse kandidaat-pilootsites haalbaarheidsstudies uitgevoerd te worden.

Haalbaarheidstudies als intrinsiek onderdeel van aanbesteding hernieuwbare energieprojecten

Voor elke investering in hernieuwbare energie is voorbereiding een belangrijk onderdeel. Dit geldt zeker voor windenergie. Vlaanderen is een dichtbebouwd gebied en windpotentieel is niet overal in voldoende mate aanwezig. Daarnaast zijn windturbineprojecten nog steeds gevoelige projecten bij de burgers (omwonenden) of andere stakeholders.

Deze haalbaarheidsstudies vormen ook een cruciale voorbereiding op, en leveren de noodzakelijke informatie voor (1) de vergunningsaanvraag (waar het wettelijk kader niet overal even eenduidig of bestaand is en waar men vaak botst op protest) en later ook voor (2) het  bestek voor de aanbesteding van de installatie van de turbines (welk type, welk aantal, onderhoud, welke kostprijs, welk rendement, enz.).

De haalbaarheidsstudies moeten ook worden uitgevoerd om de juiste pilootsites te kunnen selecteren en tot een relevante mix van testsites te komen, waaruit we maximaal kunnen leren met het oog op de ontwikkeling van een nieuwe KMWT-model voor Vlaanderen en een latere opschaling binnen Vlaanderen.

Aanbesteding studiewerk

Dit voortraject (ontwikkeling model en haalbaarheidsstudies) was voorwerp van een bestek. Het was de bedoeling van deze opdracht tot een relevante en voor Vlaanderen representatieve testomgeving te komen, zonder evenwel de turbines al te installeren. Dit laatste zal via andere aanbestedingsprocedures verlopen. Een bijkomend facet van deze opdracht ligt in het ‘natraject’. Hiermee bedoelen we het monitoren van de resultaten, eens de diverse windturbines geïnstalleerd zijn en functioneren. Deze resultaten zullen toelaten om het Vlaamse model of kaart voor KMWT te verfijnen. Op langere termijn kunnen publieke en private organisaties dan gebruikmaken van dit model om op een relatief eenvoudige manier na te gaan of ze als organisatie potentieel hebben voor KMWT.

Delen: