Versnelling energietransitie door wind

Aanbesteding

Aanbesteding studiewerk

Het voortraject (ontwikkeling model voor KMWT en haalbaarheidsstudies op aantal kandidaat-pilootsties) was voorwerp van een bestek. Bedoeling van deze opdracht is om tot een relevante en voor Vlaanderen representatieve testomgeving te komen, zonder evenwel de turbines al te installeren. Dit laatste zal via andere aanbestedingsprocedures verlopen. Een bijkomend facet van deze opdracht ligt in het ‘natraject’. Hiermee bedoelen we het monitoren van de resultaten, eens de diverse windturbines geïnstalleerd zijn en functioneren. Deze resultaten zullen toelaten om het Vlaamse model of kaart voor KMWT te verfijnen. Op langere termijn kunnen publieke en private organisaties dan gebruikmaken van dit model om op een relatief eenvoudige manier na te gaan of ze als organisatie potentieel hebben voor KMWT.

Publicatie bestek

Het VEB heeft op 20 maart 2019 het bestek voor deze studietaken gepubliceerd op e-procurement.

Infosessie

We hebben op 4 april 2019 tekst en uitleg gegeven bij deze studieopdracht. Het verslag is terug te vinden bij documenten onderaan de pagina en staat ook op e-procurement.

Publicatie aangepast bestek

Na de infosessie werd het bestek (beperkt) aangepast en in gewijzigde vorm gepubliceerd op e-procurement op 8 april 2019 samen met het verslag van de infosessie (vragen en antwoorden). Een overzicht van de wijzigingen staat vooraan in het document. In de rest van het document zijn ze gemarkeerd in het geel. De offertes werden verwacht tegen 24 april 2019, 12:00.

Offertes

Er kwamen vier offertes binnen. Na een beoordeling van de offertes o.b.v. de selectiecriteria, een regelmatigheidsonderzoek, en een eerste evaluatie van de schriftelijke, ingestuurde offertes, werden alle vier de kandidaat-inschrijvers uitgenodigd voor een mondelinge toelichting bij hun offerte.

Dit overleg, voorzien op 6 mei 2019, tussen kandidaat-opdrachtnemer en  leden van de beoordelingscommissie heeft eveneens ruimte gecreëerd voor onderhandeling, en eventuele wijzigingen aan en mondelinge verduidelijkingen bij de offerte.

De kandidaten werden vervolgens verzocht om hun finale offerte (BAFO) in te dienen ten laatste op 13 mei 2019.

Gunning

De opdracht werd aan Witteveen + Bos gegund. De resultaten zijn te vinden onder uitvoering.

Aanbesteding pilootsites

1. Inagro 

Bestek 1

De eerste pilootsite, met name Inagro, heeft op 15 december 2021 het bestek gepubliceerd op e-procurement om over te gaan tot plaatsing en indienststelling van een middelgrote windturbine. Deadline was aanvankelijk 15 februari 2022 om 12:00, maar die werd verlengd tot 29 april 2022.

Het betreft hier een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken. Selectie en gunning verlopen in één stap.

Bij gebrek aan offertes (o.a. ingegeven door de negatieve impact van de Oekraïnecrisis op de materiaalprijzen en de onzekerheid die dit met zich meebrengt) heeft Inagro besloten om anders dan aanvankelijk voorzien, toch eerst het vergunningsproces te doorlopen en pas na het bekomen van de vergunning de aanbesteding opnieuw te zullen voeren.

Bestek 2 Middelgrote Windturbine (incl. omgevingsvergunning) 

Inagro heeft tijdens de zomer van 2023 de omgevingsvergunning bekomen, en heeft aansluitend in de herfst van 2023 het eerdere bestek voor de windturbine aangepast en geactualiseerd. De wijzigingen zijn erop gericht om de inspanningen van de kandidaat-opdrachtnemers meer behapbaar te maken. 

Op 15 januari 2024 heeft Inagro het bestek in zijn nieuwe vorm voor de windturbine gelanceerd op publicprocurement.be. Deadline offertes: 15 maart 2024. 

Het betreft hier een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken. Selectie en gunning verlopen in één stap. 

Bestek 3 Middenspanningscabine 

Naast dit bestek heeft Inagro ook een opdracht gelanceerd voor de plaatsing en indienststelling van een middenspanningscabine. Dit gebeurde eveneens op 15 januari 2024 via publicprocurement.be. Deadline offertes eveneens 15 maart 2024. 

Het betreft hier ook een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken. Selectie en gunning verlopen in één stap. 

2. Intercommunale Leiedal - Transfo-site Zwevegem 

Het bestek voor het plaatsen en in dienst stellen van een middelgrote windturbine op een tweede pilootsite, met name op de Transfo-site in Zwevegem bij Intercommunale Leiedal, werd door het VEB gepubliceerd op 1 april 2022 op e-procurement. Deadline was aanvankelijk 20 mei 2022, maar na het plaatsbezoek van 5 mei 2022, werd die termijn in overleg met de geïnteresseerde leveranciers verlengd, eerst tot 30 juni 2022, en vervolgens tot 8 juli 2022. Er werden eveneens rectificaties en verduidelijkingen aan het bestek doorgevoerd.

Het betreft hier een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken.

3. Agentschap Wegen en Verkeer - Zelzate-West 

Op het moment van schrijven (december 2022) loopt de vergunningsprocedure nog. Mits de vergunning verleend wordt in de eerste helft van 2023, kan het bestek aansluitend gepubliceerd worden. Omdat het om een niet evidente locatie gaat voor een middelgrote windturbine, met name in een van de lussen van het verkeersknooppunt Zelzate-West, werd eind januari 2023 een marktconsultatie georganiseerd. De inzichten die we hierbij hebben verworven zullen ons toelaten om tot een realistisch bestek voor de opdracht te komen. Het rapport kan je onderaan terugvinden bij de documenten in de slides van de marktconsultatie, dd 24 januari 2023. 

We hadden gehoopt het bestek in de loop van mei/juni 2023 te kunnen publiceren, maar de vergunningsprocedure heeft vertraging opgelopen. Publicatie te verwachten eerste helft van 2024.

4. AGB De Kouter - sportsite in Poperinge 

Bestek 1

Samen met het Vlaams Energiebedrijf en AGB De Kouter van Poperinge hebben we de aankoop voorbereid voor twee middelgrote windturbines van 25-30kW (maximale naafhoogte 24m, maximale rotordiameter 18m). Nog voor de lancering van het bestek, hebben we geïnteresseerde leveranciers/aannemers al in kennis gesteld van de opdracht via een Prior Information Notice (vooraankondiging), zodat zij zich tijdig konden voorbereiden op het aanbestedingstraject. AGB De Kouter en het Vlaams Energiebedrijf hebben op 28 maart 2023 tekst en uitleg gegeven bij de beoogde aankoop tijdens een online vergadering (14:00-15:00 CET).

De slides van de informatievergadering, dd 28 maart 2023 kan je onderaan de pagina terugvinden bij documenten.

PDF icon smallmediumwind_poperinge_priorinformationnotice_meeting28march2023.pdf
Het VEB heeft vervolgens de aanbesteding namens AGB De Kouter gevoerd en heeft op 28 april 2023 het bestek gepubliceerd op e-notification voor de levering, plaatsing en indienststelling van twee middelgrote windturbines op een sportterrein in Poperinge. Deadline voor offertes was 2 juni 2023. Alle informatie is beschikbaar op e-notification.

Het betreft hier een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken. Selectie en gunning verlopen in één stap.

Bestek 2

Bij gebrek aan offertes hebben we samen met AGB De Kouter en VEB het bestek herschreven conform de feedback van de geïnteresseerde partijen die we systematisch verzameld hebben tijdens 1op1-overlegmomenten met de bedrijven in de week van 26 tot 30 juni.

De scope van de opdracht zelf wijzigt niet. Ook de plaatsingsprocedure blijft hetzelfde: een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken. Enkel de wijze waarop de procedure zal verlopen en enkele andere modaliteiten, worden aangepast. De wijzigingen zijn erop gericht om de inspanningen van de kandidaat-opdrachtnemers meer behapbaar te maken.

VEB heeft op 12/07/2023  het bestek in zijn nieuwe vorm gelanceerd via e-notification. Deadline voor offertes was aanvankelijk 30/08/2023, maar werd verlengd tot 13/09/2023, 11:00. 

Documenten

Raadpleeg hier alle documenten van dit project (niet toegankelijke documenten)

 

 

Delen: