Marktkraam met gebreide mutsen

Organisatie van ambulante activiteiten en kermissen

Vernieuwde wetgeving ambulante en kermisactiviteiten

Wat wijzigt vanaf 1 april 2024?

De Vlaamse Regering drukte haar ambitie uit om de regelgeving over ambulante en kermisactiviteiten te actualiseren. Het wil daarmee de lokale autonomie verhogen, op nieuwe consumententrends inspelen, de administratieve lasten verlagen en meer rechtszekerheid bieden. Ondertussen namen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement hiervoor alle nodig regelgevende stappen. Vanaf 1 april 2024 gaan alle wijzigingen van deze hervorming in. Lees op deze pagina’s wat de wijzigingen concreet inhouden.

Zowel ondernemingen als steden en gemeenten passen hun activiteiten best aan op deze wijzigingen. Zo zal bijvoorbeeld een actualisering van het gemeentelijk reglement noodzakelijk zijn. VLAIO informeert je over de wetswijziging op volgende webpagina’s:

Informatie voor ondernemers

Wil je een ondernemer op een markt, kermis of andere locatie in de gemeente informeren over de vernieuwde wetgeving? De webpagina’s voor ondernemingen van VLAIO bevatten alle relevante informatie. Wijs hen gerust door naar deze pagina’s voor ondernemers.

Digitale controle

Vanaf 1 april 2024 heeft een onderneming de voorafgaande machtiging voor ambulante of kermisactiviteiten niet meer nodig in Vlaanderen. Wil je een vlotte controle uitvoeren van de gegevens van een onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? VLAIO voorziet een tool voor ondernemingen om een QR-code op te maken. De vernieuwde wetgeving legt deze QR-code niet op, maar misschien is het in jouw stad of gemeente een handig hulpmiddel.

Leidraden voor lokale besturen

Om je wegwijs te maken doorheen de vernieuwde Vlaamse wetgeving beschikt VLAIO over twee leidraden voor de lokale besturen. Maak er gebruik van om een visie en beleid rond ambulante en kermisactiviteiten te ontwikkelen. Of zoek er naar de mogelijke oplossing van jouw vraag.

Veelgestelde vragen

 • 1

  De bepalingen in het gemeentelijke reglement die niet meer stroken met de vernieuwde Vlaamse regelgeving mogen niet meer toegepast worden. De stad of gemeente kan dus bijvoorbeeld geen leur- of kermiskaart meer vragen van de onderneming.

  Uiteraard breng je best zo snel mogelijk het reglement opnieuw in lijn met de vernieuwde regelgeving. De leidraden voor lokale besturen van VLAIO en de modelreglementen van de VVSG helpen je hierbij.

 • 2

  Dit bewijs, uitgegeven door de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, vermeldt het kentekennummer van de kermisattractie of kermisvestiging of van het voertuig dat de kermisattractie of de kermisvestiging vervoert. Met dit bewijs kan een gemeente controleren of een foorreiziger met de correcte kermisattractie of -vestiging een standplaats inneemt. Voorheen kon die controle gebeuren via de machtiging kermisactiviteiten waarop het kenteken vermeld stond.

 • 3

  De burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris mag de hoedanigheid van een persoon die een standplaats inneemt controleren. Hij mag daarvoor het identiteitsbewijs van die persoon opvragen. Uiteraard dient de ambulante handelaar of foorreiziger zich in regel te stellen met de regelgeving over de tewerkstelling van personen. Bij argwaan kan een gemeente beroep doen op de diensten van de Sociale Inspectie. Bovendien kan een gemeente in haar reglement inbreuken vastgesteld door een inspectiedienst als reden voor een tijdelijke schorsing of definitief intrekken van een toegewezen standplaats invoegen. De wetswijziging in 2024 heeft hieraan niets gewijzigd. De machtiging als aangestelde was voorheen in vele gevallen onderling uitwisselbaar tussen medewerkers. Deze machtiging bevatte dus geen controle op een correcte tewerkstelling.

De wetgeving

Deze webpagina’s geven duiding bij de vernieuwde Vlaamse wetgeving, maar hebben niet de ambitie om de wetteksten te vervangen of elk artikel in detail te bespreken. Bij het opstellen van een gemeentelijk reglement of bij een dispuut blijft het belangrijk om ook de wetteksten zelf te raadplegen.

Vanaf 1 april 2024 is deze wetgeving aangepast. Dat gebeurde door volgende wetgeving: