Krokussen. Foto van Ed Van Duijn van unsplash.com

Vlaams beschermingsmechanisme 5

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Voorwaarden

Wat is een onderneming in moeilijkheden?

De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn. Een ‘onderneming in moeilijkheden’ (afgekort OIM) is een onderneming met een zwakke solvabiliteit. Het refereert dus niet alleen aan bedrijven in faling of gerechtelijke reorganisatie, maar gaat veel breder. OIM is een term gedefinieerd door de EU en vormt een cruciaal gegeven bij jouw aanvraagdossier. De EU staat VLAIO namelijk niet toe aan een onderneming in moeilijkheden bepaalde subsidies toe te kennen. De status van jouw bedrijf (OIM of niet) volgt uit een berekening volgens een formule, die deels afhangt van de grootte van het bedrijf (zie verderop).

Tijdstip berekening

VLAIO moet jouw toestand op het ogenblik van de projectbeslissing kennen. Je maakt de OIM-berekening op basis van het recentst afgesloten boekjaar. Als er cijfers klaarliggen voor neerlegging doe je de berekening voor jezelf alvast ook op basis van deze cijfers.

Bij de digitale indiening van je steunaanvraag zal je volgende verklaringen moeten ondertekenen:

  • Bij de indiening van de subsidieaanvraag verklaart de onderneming dat ze wel of geen onderneming in moeilijkheden is.
  • De onderneming verklaart bovendien dat ze VLAIO onmiddellijk op de hoogte zal brengen als ze tussen het moment van projectindiening en projectbeslissing alsnog een onderneming in moeilijkheden blijkt te zijn.

Let op: het is jouw verantwoordelijkheid om de juiste gegevens aan te leveren, zowel naar verklaring van het al dan niet OIM zijn, als het correct, transparant en volledig aantonen.

Grootte van jouw onderneming en groep

Is jouw onderneming volledig onafhankelijk van andere ondernemingen? Maakt ze in andere woorden geen deel uit van een groep, dan bereken je alleen de OIM-status op het niveau van de aanvrager (stand-alone). Indien er verbonden ondernemingen zijn dan moet er aanvullend ook een  berekening op groepsniveau (optelsom verbonden ondernemingen) gebeuren.

Niveau onderneming

Je bepaalt de grootte van jouw onderneming als ‘stand-alone’ entiteit volgens de basiscriteria uit de kmo-definitie. Stand-alone wil zeggen dat je je niets hoeft aan te trekken van aandeelhouderschap (of zeggenschap) door of in andere ondernemingen.

Afhankelijk van de kmo- dan wel go- (grote onderneming) status pas je de juiste OIM-berekeningen toe.

Niveau ondernemingsgroep

In de kmo-definitie vind je basiscriteria terug voor het bepalen van de grootte van een onderneming. Daarnaast vind je er ook criteria om een onderneming te consolideren. Let op: waar je volgens de consolidatieregels uit de kmo-definitie rekening moet houden met partnerondernemingen (>25 en <=50% aandeelhouderschap) en verbonden ondernemingen (> 50% aandeelhouderschap) moet je voor de OIM-berekening alleen de verbonden ondernemingen consolideren.

Je telt dus de cijfers (omzet, balanstotaal, tewerkstelling) op van alle verbonden ondernemingen. Vervolgens kijk je of de hele groep een kmo dan wel een go is volgens de basiscriteria uit de kmo-definitie. Je past de bijhorende OIM-berekening toe.

Rekenmodule voor kmo’s en grote ondernemingen

Om de OIM-status van jouw onderneming te berekenen vul je de OIM-rekenmodule in.  Je bent verplicht deze berekening bij de digitale indiening van je subsidie op te laden.

De criteria voor de berekening van de OIM-status

Je past de onderstaande criteria toe op de vennootschap stand-alone en indien van toepassing op de ondernemingsgroep. Het kan bv. zijn dat je stand-alone de regels moet toepassen voor een kmo, maar voor je ondernemingsgroep die van een go. We vertrekken bij de berekening van de boekhoudkundige codes. Voor meer uitleg hierover kan je te rade gaan bij je boekhouder.

Hoofdcriterium (voor zowel kmo’s als go’s):

Verhouding Eigen vermogen/ geplaatst kapitaal < 0,5  => je bent een OIM

Kapitaalvennootschappen (bvba, cvba, nv,…) vertrekken van volgende posten:

Code jaarrekening Omschrijving
10/15 + 101 EV
100 + 11 GK

Kapitaalloze vennootschappen (bv, cv, …) vertrekken van volgende posten:

Code jaarrekening Omschrijving
10/15 + 87901 + 87911 EV
10/11 + 87901 + 87911 GK

Opmerking: een onderneming die in een collectieve insolventieprocedure zit of reddings- of herstructureringssteun geniet is sowieso een onderneming in moeilijkheden.

Bijkomende criteria alleen voor grote ondernemingen (go):

Voor grote ondernemingen zijn er extra criteria die ervoor kunnen zorgen dat de onderneming een OIM is. Een go is ook een OIM indien de onderneming gedurende 2 opeenvolgende boekjaren volgende limieten overschrijdt:

criterium 1: verhouding vreemd vermogen (VV) eigen vermogen (EV) meer dan 7,5

Code jaarrekening Omschrijving
16 + 17/49 VV
10/15 + 101 EV kapitaalvennootschappen
10/15 + 87901 + 87911 EV kapitaalloze vennootschappen

criterium 2: verhouding EBITDA/rentelast minder dan 1,0

Code jaarrekening Omschrijving
+  9903 Winst/verlies van het boekjaar, voor belastingen
+  630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
+  631/4 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
-  750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
-  751 Opbrengsten uit vlottende activa
-  752/9 Andere financiële opbrengsten
+  650 Kosten van schulden
+  651 Waardeverminderingen op vlottende activa
+  652/9 Andere financiële kosten
-  760 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa
+  660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
= EBITDA
+  650 Kosten van schulden (= rentelast)

Beide limieten moeten gedurende de laatste 2 afgesloten boekjaren overschreden zijn. In onderstaand voorbeeld leiden de cijfers dus niet tot een OIM omdat in jaar x-2 de verhouding EBITDA/rentelast >=1.

Boekjaar x-2 x-1
Verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen >7,5 >7,5
Verhouding EBITDA/rentelast >=1 <1

Sommige ondernemingen zijn nooit onderneming in moeilijkheden

In geval de onderneming deel uitmaakt van een ondernemingsgroep, wordt er gekeken naar de grootte van de ondernemingsgroep (ko, mo of go) en de leeftijd van de oudste onderneming in de groep. Ook hier moet er bij consolidatie van de groep alleen rekening gehouden worden met verbonden ondernemingen (> 50% aandeelhouderschap of zeggenschap; het hoogste percentage van de twee geldt).

Wanneer is je aanvraag onontvankelijk?

Voor alle types van O&O aanvragen, zijnde Vlaamse en Europese O&O projecten met één of meerdere bedrijfspartners, Baekeland en innovatiemandaten wordt de aanvraag van een onderneming in moeilijkheden onontvankelijk verklaard op het moment van de projectindiening.

Twee uitzonderingen hierop:

  • Voor Vlaamse O&O projecten met slechts één bedrijfspartner kan je op moment van projectindiening OIM zijn op voorwaarde dat je een realistisch OIM-remediëringsplan toevoegt bij indiening én ten laatste 4 maanden na projectbeslissing bewijst dat je geen onderneming in moeilijkheden meer bent.
  • Voor Europees projecten met meer dan één bedrijfspartner waaronder slechts één Vlaamse partner kan je op moment van projectindiening OIM zijn op voorwaarde dat je een realistisch OIM-remediëringsplan toevoegt bij indiening én je bewijst ten laatste bij projectbeslissing geen onderneming in moeilijkheden meer te zijn.

OIM-remediëringsplan

Het OIM remediëringsplan geeft heel precies weer welke stappen je gaat ondernemen om de solvabiliteit te verhogen zodat je geen onderneming in moeilijkheden meer bent. Uiterlijk op het moment van het door het steunprogramma opgelegde ultieme OIM-exitmoment moet het formele bewijs worden geleverd dat jouw onderneming geen OIM meer is.

Mogelijke exitpistes:

  • OIM-exit via een kapitaal of inbrengoperatie, bestaande uit een kapitaalverhoging en/of kapitaalvermindering.  Je geeft in het remediëringsplan aan voor welk bedrag en wanneer je de kapitaaloperatie zal doorvoeren. Je vult ook de OIM rekenmodule in met een berekening van de gebudgetteerde tussentijdse financiële staten ná deze geplande kapitaaloperatie en levert die mee aan in het remediëringsplan. Het formele bewijs, uiterlijk aan te leveren op het door het steunprogramma opgelegde ultieme OIM-exitmoment bestaat uit de notariële akte van de kapitaal of inbrengoperatie.
  • OIM-exit door een sterk verbeterde rendabiliteit wat zich vertaalt in een sterk gestegen overgedragen winst bij resultaatverwerking. Je motiveert de rendabiliteitsstijging in het remediëringsplan en je voegt de OIM rekenmodule met een berekening van de gebudgetteerde tussentijdse financiële staten ná OIM-exit ook toe.

Het formele bewijs, uiterlijk aan te leveren op het door het steunprogramma opgelegde ultieme OIM-exitmoment bestaat uit een neergelegde (geconsolideerde) jaarrekening of de vanwege een auditor of externe accountant geattesteerde definitieve, nog niet neergelegde (geconsolideerde) jaarrekening/tussentijdse financiële staten, waaruit de OIM-exit blijkt.

Indien je de remediëringsmogelijkheden wil aftoetsen, neem dan contact op met een bedrijfsadviseur van VLAIO.

Tijdelijke versoepeling in het kader van de covid-19 pandemie

In het kader van de covid-19 pandemie is een tijdelijke versoepeling toegestaan voor ondernemingen die per 31/12/2019 op zichzelf en indien van toepassing ook in groepsverband geen OIM waren, maar op basis van de jaarrekening, afgesloten tussen 01/01/2020 en 31/12/2021 wel OIM zijn. Deze regel geldt tot en met 31/12/2021.

Juridische achtergrond

Volgens de Europese regels mag een onderneming op het moment van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn.

De definitie van onderneming in moeilijkheden is terug te vinden in artikel 2, punt 18 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail