Vlaams beschermingsmechanisme

Vlaams beschermingsmechanisme 1

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Welk omzetcijfer wordt precies gevraagd bij de aanvraag?

We vragen je het omzetcijfer van augustus en september 2019, exclusief btw in te vullen.

Wat moet ik doen wanneer ik een verkeerd omzetcijfer invulde?

De aanvraag kan niet geannuleerd worden indien de steun reeds uitbetaald werd.  Je moet in dit geval een mail sturen met de correcte aan te passen gegevens naar coronacompensatiepremie@vlaio.be met als kenmerk VBM_correctie en vermelding van het dossiernummer. 

Moeten lidgelden meegerekend worden in het omzetcijfer?

Ja. Lidgelden worden als dagontvangsten ingeschreven op het moment van ontvangst en moeten vanaf inschrijving (in het dagontvangstenboek) worden beschouwd als omzet. In die zin tellen ze mee voor de omzetdaling en de steunberekening Vlaams beschermingsmechanisme indien ze ontvangen werden in de maanden augustus-september.

Mogen  sponsorgelden en werkingssubsidies meegenomen worden in het omzetcijfer?

Neen. Enkel de omzet uit prestaties komt in aanmerking. Sponsorgelden en werkingssubsidies mogen niet meegenomen worden in de subsidiabele omzet.

Wat als je in de referentieperiode een abnormaal lage omzet realiseerde (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof, arbeidsongeschiktheid, hinder wegenwerken,…)?

Dan mag je de periode vervangen door een andere referentieperiode. In je aanvraag moet je dan wel omstandig motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest. Jaarlijks verlof geldt niet als een reden van abnormale lage omzet.

Halvering van de premie enkel in geval van niet-verplichte sluiting

Een halvering van de premie (omwille van het gegeven dat de onderneming minder dagen geopend is in periode van 24 augustus 2020 tot 30 september 2020 dan het aantal dagen tijdens dezelfde periode vorig jaar) wordt enkel toegepast indien er sprake is van een niet-verplichte sluiting. Wanneer een mindere opening het gevolg is van de coronamaatregelen of van de jaarlijkse sluiting wordt de subsidie niet gehalveerd. Enkele concrete voorbeelden:

  • De premie voor foor- en marktkramers wordt niet gehalveerd wanneer zij minder dagen actief zijn omwille van gemeentelijke beslissingen waarbij de kermis en/of de markt niet of slechts gedeeltelijk kan plaatsvinden.
  • De premie wordt niet gehalveerd voor sectoren die tijdelijk verplicht dienen te sluiten omwille van lokale maatregelen.
  • Voor ondernemingen/toeleveranciers in sectoren (bijv. de eventsector) die niettegenstaande ze “open” gebleven zijn, mogelijk geen klanten of opdrachten hebben ten gevolge van de maatregelen, wordt de steun niet gehalveerd. Zij mogen aanvinken dat ze evenveel dagen geopend waren als in 2019.

Moeten alle vestigingen van mijn ondernemingen terug geopend en/of activiteiten terug heropgestart zijn sinds 24 augustus?

Neen. De heropening wordt bekeken op ondernemingsniveau. Er moet terug activiteit uitgeoefend worden in één of meerdere vestigingen om in aanmerking te komen voor de steunmaatregel.

Wanneer is een witte kassa verplicht?

Een witte kassa is verplicht voor iedere Belgische zaak waarvan 25.000 euro of meer van de jaaromzet uit maaltijden (excl. drank en btw) komt.

“De exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt en de traiteur die cateringdiensten verricht, moeten kastickets uitreiken met behulp van een geregistreerd kassasysteem wanneer de jaaromzet, exclusief btw, met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000euro (artikel 21bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 1).” 

Of een café hiertoe gehouden is, zal afhangen van het feit of die ook maaltijden geeft en de jaaromzet daarvan. 

Ondernemingen die onder de drempel van 25.000 euro jaaromzet aan maaltijden vallen, zijn niet verplicht tot het witte kassaregister en zullen een VBM-steun krijgen van 7,5% op de omzet in de periode van 1 augustus 2020 tot 31 augustus 2020, maar beperkt tot 3.000 euro. 

Die 3.000 euro is geen forfaitair bedrag.  Je moet altijd met de 7,5%-regel rekening houden.

Waar vind ik het registratienummer van mijn witte kassa (GKS)?

Als je onderneming verplicht gebruik moet maken van een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) dan zal je tijdens de aanvraagprocedure het registratienummer moeten invullen.
Je vult hier de combinatie FDM serienummer – VSC kaartnummer in. Bijv. RET0532895-0456895784002 of BMC04134562-0879123456001

Beide nummers vind je terug in je profiel op de GKS-toepassing van de FOD Financiën, respectievelijk in de tabs ‘mijn toestellen’ en ‘uw vsc’.
Ondervind je moeilijkheden om ze terug te vinden? Stuur dan een mail naar secr.gksce@minfin.fed.be met de vermelding ‘Vlaams beschermingsmechanisme’ in het onderwerp.

Als een horecaonderneming over meerdere vestigingen beschikt en in elke vestiging een witte kassa heeft, welk registratienummer geeft ze dan op bij de aanvraag?

Je kan maar 1 nummer invoeren. Het maakt niet uit welk nummer je invoert.

Kan ik een aanvraag indienen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme wanneer ik nog een achterstallige schuld heb bij VLAIO (in geval van terugvordering van een corona hinderpremie of een corona compensatiepremie)?

Je zal een aanvraag kunnen indienen. Deze aanvraag zal ook behandeld worden. Een uitbetaling kan pas volgen nadat je de openstaande schuld hebt terugbetaald. Indien de schuld onbetwist is, d.w.z. dat er geen bezwaar of beroep loopt tegen de betreffende terugvordering, kan het steunbedrag van het Vlaams beschermingsmechanisme in mindering gebracht worden van de terug te betalen schuld aan VLAIO.

Wordt de premie uitbetaald per vestiging?

De premie Vlaams Beschermingsmechanisme houdt geen rekening met het aantal vestigingen. De steun wordt toegekend aan de onderneming op basis van de omzet van 1 augustus - 30 september 2019 exclusief btw op ondernemingsniveau.

Wat bedoelt men met substantiële exploitatiebeperkingen?

Dit betekent dat de omzetdaling het directe of indirecte gevolg moet zijn van de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid. Je zal de link moeten leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op je beroepsuitoefening.

Wat als ik mijn onderneming stopzet of als deze vereffend wordt?

Stopgezette, ontbonden, failliete of vereffende ondernemingen komen niet in aanmerking voor coronasteun. Deze voorwaarde wordt getoetst zowel op het moment van de indiening van de aanvraag, alsook op het moment van de uitbetaling van de steun.

Indien een onderneming op een later tijdstip wordt stopgezet, ontbonden of dergelijke, heeft dit geen impact op de ontvangen steun, dit in zoverre de toegekende steun betrekking heeft op een periode waarin de onderneming nog actief was. Reeds ontvangen steun dient in dat geval niet terugbetaald te worden. U dient hiervan ook geen melding te maken aan VLAIO.

Opgelet: controles door VLAIO blijven mogelijk tot 5 jaar na de uitbetaling van steun. Indien uit een controle blijkt dat er onterecht steun werd aangevraagd zal deze, ook na ontbinding of dergelijke, worden teruggevorderd.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon