Wat is een thematisch ICON project Cybersecurity?

Een thematisch ICON project Cybersecurity is een project van Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON) dat kadert in het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity.

Vlaams Beleidsplan Cybersecurity

Met het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity (VR 2019 2203 DOC.0317/1QUATER), op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, wil Vlaanderen 20 miljoen euro per jaar investeren in Cybersecurity (CS). Het beleidsplan bestaat uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken: (i) een onderzoeksluik, gericht op het versterken van top strategisch basisonderzoek CS in Vlaanderen, (ii) een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en (iii) een luik flankerend beleid, gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. De hoofdlijnen van het onderzoeksluik zijn opgenomen in het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity en zullen nog verder geconcretiseerd worden in het onderzoeksprogramma Cybersecurity (CS) Vlaanderen, nog goed te keuren door de Vlaamse Regering.

Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek. Multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties werken samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners. Door krachtenbundeling in gerichte projecten met een ad hoc consortium van bedrijven en een belangrijke onderzoeksinbreng vanuit onderzoeksorganisaties, is een belangrijke meerwaarde te halen. Door de directe betrokkenheid van de bedrijven kunnen deze mee richting geven aan het onderzoek binnen de betrokken onderzoekscentra (vraaggedreven karakter). Zowel de bedrijven als de onderzoeksorganisaties dragen bij aan een gemeenschappelijk doel elk vanuit hun invalshoek. 

 • Een ICON-project omvat de combinatie van een ‘bedrijfsdeel’ en een ‘onderzoeksdeel’, respectievelijk gesteund als steun aan bedrijfsprojecten (staatssteun) en overheidsfinanciering voor niet economische activiteiten aan organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding (kaderregeling). Binnen het bedrijfsdeel wordt een onderzoeksproject verwacht. Het onderzoeksdeel betreft vernieuwend (strategisch basis)onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes vooruitzicht biedt voor latere economische toepassingen.
 • De ICON-formule is gebaseerd op het concept van daadwerkelijke samenwerking. Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten worden niet als vormen van samenwerking beschouwd. 
 • Er moet een duidelijke rationale zijn waarom de samenwerking nodig is. Zuiver bilaterale projecten kunnen nooit aanvaard worden. Daadwerkelijke samenwerking tussen bedrijven onderling en de onderzoeksorganisatie(s) is vereist. Dit vertaalt zich naar de uitwerking van een geïntegreerd projectvoorstel waar de synergie tussen de verschillende projectdelen en de meerwaarde van het samenwerkingsverband duidelijk uit moet blijken. Een daadwerkelijke evenwaardige samenwerking is essentieel en is ook belangrijk in het kader van IP. 
 • Een belangrijk element is de onafhankelijkheid van het onderzoeksdeel. Bedrijven mogen (bv. door aanwezigheid in een raad van bestuur) geen preferente toegang hebben tot de resultaten. Projecten waarbij de activiteiten van de onderzoeksorganisaties integraal ten dienste staan van het bedrijfsdeel horen niet thuis in ICON.
 • Een ICON-formule is van toepassing als er een duidelijke component is in het onderzoeksdeel van de onderzoeksorganisaties die zich onderscheidt van de bedrijfshorizon, door een uitgesproken hoog risico, vernieuwende kennisopbouw, een valorisatierationale die ruimer is dan de horizon van de betrokken bedrijven, met IP die logischerwijs bij de onderzoeksorganisaties thuishoort. Het bedrijfsdeel in ICON staat in nauwe synergie hiermee en heeft een duidelijke meerwaarde om het onderzoeksdeel te oriënteren richting industriële toepasbaarheden.

Thematische ICON projecten Cybersecurity 

De thematische ICON projecten Cybersecurity zijn ICON projecten die kaderen in het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity.

De beoogde projecten slaan de brug tussen onderzoeksresultaten op vlak van Cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

De beoogde projecten zijn: 

 • ofwel gerelateerd aan de lange termijntrajecten geïdentificeerd in het onderzoeksluik van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, meer specifiek:
  • veilige software en veilige applicaties;
  • beveiligingsdiensten (in de zin van kritische beveiligingscomponenten die men bijna altijd moet integreren in   applicaties en platformen);
  • systeem en infrastructuurbeveiliging; en 
  • basisbouwblokken waaronder veilige hardware, communicatie en cryptografische algoritmen en protocollen;
 • ofwel gerelateerd aan andere aspecten van Cybersecurity.

De beoogde projecten bevatten tenminste een dominant aandeel aan activiteiten gerelateerd aan Cybersecurity in de brede zin (i.e., gaande van activiteiten gerelateerd aan strategisch basisonderzoek zoals kennisverwerving tot activiteiten gerelateerd aan bedrijfsmatig onderzoek en ontwikkeling zoals demonstratoren) en dat aandeel is van essentieel belang voor het realiseren van de impact van het project.

Er wordt prioriteit gegeven aan projecten met een grote meerwaarde voor Vlaanderen, aan projecten die sterk aansluiten bij het onderzoeksluik van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, en aan projecten die sterk gerelateerd zijn aan CS.

Merk op dat ICON projecten steeds gefocust moeten zijn op (ontwikkelings- en) onderzoeksactiviteiten om voor steun in aanmerking te komen. Het verzamelen van data is mogelijk, maar moet steeds ondersteunend zijn aan reële onderzoeksactiviteiten die blijven domineren.

Contact

VLAIO is verantwoordelijk voor het programmabeheer van de oproep voor thematische ICON projecten Cybersecurity. Samen met de verschillende stakeholders organiseert VLAIO infosessies, biedt VLAIO ondersteuning bij partner matching/consortiumvorming en begeleidt VLAIO projectgeneratie.

  

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail