Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

Eurostars

 

Belangrijke wijziging vanaf 1 juli 2020:

Vlaamse projectpartners in een Eurostars consortium moeten ten laatste op de Eurostars Cut-Off deadline een verkorte Vlaamse projectaanvraag (ontwikkelings- of onderzoeksproject) indienen. De belangrijkste elementen van deze verkorte Vlaamse aanvraag zijn (i) een begroting voor de Vlaamse partners volgens het VLAIO kostenmodel, (ii) een innovatiedoel in het Nederlands, (iii) impact van de projectresultaten, (iv) verklaringen en financiële informatie. Voor meer info zie ‘Handleiding Vlaamse aanvraag bij Eurostars project’.

 

EUROSTARS is een Europees innovatieprogramma dat werd opgezet door EUREKA in samenwerking met de Europese Commissie. EUROSTARS richt zich op onderzoeksintensieve kmo's, en gaat uit van het 'bottom-up' principe: EUROSTARS zet de kmo's aan het stuur, steunt kleine consortia, en stimuleert marktgeoriënteerde projecten in thema's die de kmo's zelf bepalen.

Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. 

Wie komt in aanmerking?

Een onderzoeksintensieve kmo, die aan de leiding van het project staat, is een kmo naar Europese kmo-definitie, die minstens 10% van omzet of personeel inzet in onderzoeks- en/of ontwikkelingsactiviteiten.

Steun in het kader van EUROSTARS wordt door Agentschap Innoveren & Ondernemen toegekend aan alle in Vlaanderen gevestigde ondernemingen (van kmo tot dochter van een multinational), en hiermee samenwerkende onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen. Voor de ondernemingen is het noodzakelijk dat ze een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen waar tewerkstelling en economische activiteit plaatsvindt. De mogelijkheid tot valorisatie of toepassing van de onderzoeksresultaten in Vlaanderen is belangrijk. Alle ondernemingstypes, met uitzondering van zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen of nationale monopolies komen in aanmerking.  Er zijn geen sectorale beperkingen maar onderzoek met militaire affiniteit wordt niet gesteund.

Het project als geheel moet voldoen aan de EUROSTARS ontvankelijkheidscriteria www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-eligibility-guidelines

Wat komt in aanmerking?

In een 'EUROSTARS-project' werken minstens twee onafhankelijke partners uit twee EUROSTARS-lidstaten samen. De onderzoeksintensieve kmo's staan aan de leiding van het project, en nemen minstens 50% van het budget voor hun rekening. Een onderzoeksintensieve kmo is een kmo die minstens 10% van omzet of personeel inzet in Onderzoeks en/of ontwikkelingsactiviteiten.

De partners dienen één projectvoorstel in, dat centraal geëvalueerd wordt. De steun wordt echter verleend door de EUROSTARS-lidstaten, die de centrale beslissing volgen. In het Vlaamse Gewest worden de steunregels van Agentschap Innoveren & Ondernemen toegepast.

Omvang steun

Steunaanvragen in het kader van EUROSTARS volgen de gebruikelijke steunregels van Agentschap Innoveren & Ondernemen. Deze voorzien o.m. in een verhoging van het basissteunpercentage met 10% voor het internationaal karakter (mits een voldoende evenwicht tussen de partners, en minstens 1 partner uit een andere lidstaat van de Europese Unie). De totale steun voor alle Vlaamse partners samen in een EUROSTARS project bedraagt maximum € 500.000.

Aanvraagprocedure

Geïnteresseerde partijen moeten vooraf het projectidee bespreken met hun lokaal EUREKA contact, die hen zal begeleiden bij de uitwerking van een voorstel.

Belangrijke wijziging vanaf 1 juli 2020:
Vlaamse projectpartners in een Eurostars consortium moeten ten laatste op de Eurostars Cut-Off deadline een verkorte Vlaamse projectaanvraag (ontwikkelings- of onderzoeksproject) indienen. De belangrijkste elementen van deze verkorte Vlaamse aanvraag zijn (i) een begroting voor de Vlaamse partners volgens het VLAIO kostenmodel, (ii) een innovatiedoel in het Nederlands, (iii) impact van de projectresultaten, (iv) verklaringen en financiële informatie. Voor meer info zie ‘Handleiding Vlaamse aanvraag bij Eurostars project’.

EUROSTARS hanteert een centrale indiening- en evaluatieprocedure. De leidende 'research uitvoerende kmo' dient het projectvoorstel in, en dit in naam van alle partners in het consortium. De projectvoorstellen worden beoordeeld door technische experts en een centraal evaluatiepanel. Hieruit resulteert een gerangschikte lijst die de prioriteit voor toekenning van financiering bepaalt. Deze rangschikking wordt strikt gevolgd door de lidstaten bij het toekennen van hun subsidies, en dit tot uitputting van de vooropgezette nationale financieringsenveloppe. De duur van deze evaluatieperiode is circa 18 weken.

Wanneer een project volgens de gerangschikte lijst in aanmerking komt voor subsidie, dan vervolledigen de Vlaamse partners een verkorte subsidieaanvraag bij VLAIO. Op basis van deze aanvraag, en het onderliggend programma van de financierende instelling, worden het steunpercentage bepaald en de contracten opgemaakt. De financiering van de partners gebeurt decentraal door de lokale overheden.

Contact

De EUROSTARS website (www.eurostars-eureka.eu) geeft een overzicht van het programma, contacten uit de lidstaten, handleiding en indieningsformulieren en informatie over de oproepdata. Evenementen georganiseerd door het netwerk, zijn ook terug te vinden via www.ncpflanders.be.

Contactpersoon bij VLAIO: johan.michiels@vlaio.be, T 02 432 43 06

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon