Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars

 

Belangrijk
Vlaamse projectpartners in een EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars consortium moeten ten laatste op de internationale Cut-Off deadline een verkorte Vlaamse projectaanvraag (ontwikkelings- of onderzoeksproject) indienen. De belangrijkste elementen van deze verkorte Vlaamse aanvraag zijn (i) een begroting voor de Vlaamse partners volgens het VLAIO kostenmodel, (ii) een innovatiedoel in het Nederlands, (iii) impact van de projectresultaten, (iv) uitdagingen en risico’s voor de Vlaamse partner, (v) verklaringen en financiële informatie. Voor meer info zie ‘Handleiding Vlaamse aanvraag bij Eurostars project’.

 

Eurostars is part of the European Partnership on Innovative SMEs. The partnership is co-funded by the European Union through Horizon Europe.

EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars is een Europees innovatieprogramma dat werd opgezet door EUREKA in samenwerking met de Europese Commissie. EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars richt zich op onderzoeksintensieve kmo's, en gaat uit van het 'bottom-up' principe: EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars zet de kmo's aan het stuur, steunt kleine consortia, en stimuleert marktgeoriënteerde projecten in thema's die de kmo's zelf bepalen.

Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. 

Wie komt in aanmerking?

Steun in het kader van Eurostars wordt door VLAIO toegekend aan de Vlaamse bedrijfspartners in het EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars consortium. Deze steun is mogelijk voor in Vlaanderen gevestigde ondernemingen (van kmo tot dochter van een multinational), en hiermee samenwerkende onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen. Voor de ondernemingen is het noodzakelijk dat ze een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen waar tewerkstelling en economische activiteit plaatsvindt. De mogelijkheid tot valorisatie of toepassing van de onderzoeksresultaten in Vlaanderen is belangrijk. Alle ondernemingstypes, met uitzondering van zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen of nationale monopolies komen in aanmerking. Er zijn geen sectorale beperkingen maar onderzoek met militaire affiniteit wordt niet gesteund.

Het project als geheel moet voldoen aan de Eurostars ontvankelijkheidscriteria.

Wat komt in aanmerking?

In een Eurostars-project werken minstens twee onafhankelijke partners uit twee EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars-lidstaten samen. Een innovatieve kmo's staat aan de leiding van het project, en kmo’s nemen minstens 50% van het budget voor hun rekening. 

Een innovatieve kmo is een kmo die de ambitie heeft om in een O&O programma met internationale partners samen te werken om nieuwe producten, processen of diensten voor de Europese en globale markt te ontwikkelen. Innovatieve kmo’s hoeven daarbij niet reeds over een bewezen track record van O&O activiteiten te beschikken. 

De partners dienen één projectvoorstel in, dat centraal geëvalueerd wordt. De steun wordt echter verleend door de EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars-lidstaten, die de centrale beslissing volgen. In het Vlaamse Gewest worden de steunregels van VLAIO toegepast.

Omvang steun

Steunaanvragen in het kader van EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars volgen de gebruikelijke steunregels van VLAIO. Deze voorzien o.m. in een verhoging van het basissteunpercentage met 15% voor het internationaal karakter (mits een voldoende evenwicht tussen de partners, en minstens 1 partner uit een andere lidstaat van de Europese Unie). Ook de verhoging van het basissteunpercentage voor samenwerking met een Vlaamse onderzoekspartner is mogelijk.

De totale steun voor alle Vlaamse partners samen in een EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars project bedraagt maximum € 500.000.

Aanvraagprocedure

Vooraleer een EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars projectvoorstel in te dienen is een voorbespreking met VLAIO verplicht (contactpersoon zie onderaan). Bij deze voorbespreking worden enkele specifieke aspecten voor Vlaamse aanvragers toegelicht, en worden de aanvragers verder begeleid bij de uitwerking van hun projectvoorstel.

Vlaamse projectpartners in een EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars consortium moeten ten laatste op de internationale Cut-Off deadline een verkorte Vlaamse projectaanvraag (ontwikkelings- of onderzoeksproject) indienen. De belangrijkste elementen van deze verkorte Vlaamse aanvraag zijn (i) een begroting voor de Vlaamse partners volgens het VLAIO kostenmodel, (ii) een innovatiedoel in het Nederlands, (iii) impact van de projectresultaten, (iv) uitdagingen en risico’s voor de Vlaamse partner, (v) verklaringen en financiële informatie. Voor meer info zie ‘Handleiding Vlaamse aanvraag bij Eurostars project’.

Voor elk bedrijf dat deelneemt aan een EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars consortium wordt via een financiële analyse nagegaan of het bedrijf geen onderneming in moeilijkheden is, en over voldoende financiële middelen beschikt om zijn eigen aandeel van de projectkosten te kunnen betalen. 

EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars hanteert een centrale indiening- en evaluatieprocedure. De leidende innovatieve kmo dient het projectvoorstel in, en dit in naam van alle partners in het consortium. De projectvoorstellen worden beoordeeld door technische experts en een centraal evaluatiepanel. Hieruit resulteert een gerangschikte lijst die de prioriteit voor toekenning van financiering bepaalt. Deze rangschikking wordt strikt gevolgd door de lidstaten bij het toekennen van hun subsidies, en dit tot uitputting van de vooropgezette nationale financieringsenveloppe. De duur van deze evaluatieperiode is circa 14 weken.

Wanneer een project volgens de gerangschikte lijst in aanmerking komt voor subsidie, dan vervolledigen de Vlaamse partners de reeds ingediende verkorte subsidieaanvraag bij VLAIO. Op basis van deze aanvraag, en het onderliggend programma, worden het steunpercentage bepaald en de contracten opgemaakt. De financiering van de partners gebeurt decentraal door de lokale overheden.

Contact

De EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars website www.eurekanetwork.org geeft een overzicht van het programma, contacten uit de lidstaten, handleiding en indieningsformulieren en informatie over de oproepdata. Evenementen georganiseerd door het netwerk, zijn ook terug te vinden via www.ncpflanders.be.

Contactpersonen bij VLAIO voor EU Partnership on Innovative SMEs / Eurostars:

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail