Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)

Laatst gewijzigd op 4 sep 2020 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemingen
Voor wat
overbruggingskrediet voor schulden ingevolge coronacrisis
Waarborg
tot 50% of 75% van de verbintenissen (plafond: € 750.000 tot € 1,5 mln.)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan waarborgen, kunnen via de waarborgregeling tot 75% van de kredietverbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze maatregel werd door de coronacrisis tijdelijk uitgebreid voor bepaalde kredieten/leasingovereenkomsten om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis.

Deze maatregel liep af eind 2020 en wordt niet verlengd. 

Wie komt in aanmerking

Zowel zelfstandigen, kmo's als grote ondernemingen (incl. vzw's met een economische activiteit) kunnen van deze borg gebruik maken.

Waar dient de investering te gebeuren

Het moet gaan om een investering op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of activiteiten van een in het Vlaams Gewest gelegen exploitatiezetel van de betrokken onderneming.

Financieringen voor export en de oprichting en uitbating van een distributienet in het buitenland zijn uitgesloten.

Omvang en voorwaarden van de waarborg

Bestaande, niet bancaire schulden

Welke schulden

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals rsz- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen (geldt als herstel bedrijfskapitaal). Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus voor schulden tot 12 maanden oud) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van de corona-crisiswaarborg.

Interpretatie periode van 12 maanden 

De crisiswaarborg kan worden ingezet bij een krediet om bestaande niet-bancaire schulden (tot maximum 12 maanden) terug te betalen.

Via de gewone waarborgregeling kunnen via een gewaarborgd krediet enkel schulden tot maximum 3 maanden worden terugbetaald. De periode van 12 maanden gaat dus over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf.

De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt.

De periode van 12 maanden moet worden teruggerekend vanaf de ondertekening van het kredietcontract.

Om na te gaan of een schuld al dan niet ouder is dan 12 maanden is de datum van ondertekening van de kredietovereenkomst bepalend.

Schulden die ontstaan zijn - dat wordt bepaald op basis van de factuurdatum - meer dan 12 maanden voor de ondertekening van de kredietovereenkomst zullen dus niet onder toepassing van deze crisiswaarborg kunnen worden gebracht.

Bedrag

De waarborg kan ten hoogste tot 75% van het kredietbedrag dekken.

De waarborghouder heeft de mogelijkheid om zelf te beslissen over het gebruik van de Waarborgregeling voor dossiers met een waarborgbedrag tot en met € 750.000. 

Dit kan worden verhoogd tot en met € 1,5 miljoen. Wanneer het waarborgbedrag € 750.000 binnen één onderneming wordt overschreden, wordt de aanvraag die goedgekeurd werd door de waarborghouder doorgestuurd naar PMV/z-Waarborgen. Vervolgens wordt na analyse door PMV/z-Waarborgen het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister van Economie.

Bestaande bancaire schulden en leasingovereenkomsten  

Bestaande bancaire schulden en leasingovereenkomsten reeds onder de waarborg   

Ook verlengingen van bancaire schulden van bestaande kredieten en leasingovereenkomsten die reeds onder de waarborg werden gebracht, kunnen via deze crisiswaarborg voor 75% gewaarborgd worden voor zover de waarborghouder bereid is minstens 6 maand betalingsuitstel toe te staan.

Bestaande leasingovereenkomsten nog niet onder de waarborg

Bestaande leasingovereenkomsten die nog niet gewaarborgd werden komen ook in aanmerking voor een coronacrisiswaarborg ten belope van 50%, op voorwaarde dat de leasingverstrekker een betalingsuitstel van minimaal 6 maanden toekent.

Bedrag

De waarborghouder heeft de mogelijkheid om zelf te beslissen over het gebruik van de Waarborgregeling voor dossiers met een waarborgbedrag tot en met € 750.000 (€ 500.000 in geval van leasingovereenkomsten). 

Dit kan worden verhoogd tot en met € 1,5 miljoen. Wanneer het waarborgbedrag van € 750.000 (€ 500.000 in geval van leasingovereenkomsten) binnen één onderneming wordt overschreden, wordt de aanvraag die goedgekeurd werd door de waarborghouder doorgestuurd naar PMV/z-Waarborgen. Vervolgens wordt na analyse door PMV/z-Waarborgen het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister van Economie.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimis-regelgeving. Hierdoor mag het totaal aan de-minimissteun dat één onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen (€ 100.000 voor ondernemingen die actief zijn in het goederenvervoer over de weg, voor rekening van derden). Om het bedrag van de de-minimissteun van de waarborg (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE) te berekenen dient men de volgende formule te hanteren: BSE = waarborgbedrag x 26,666666667% x duurtijd/10). Voor meer info zie www.pmvz.eu/informatie-voor-ondernemers.

Berekening premie

De premie die je zal worden aangerekend is verlaagd voor deze waarborgregeling tot 0,25%.

De kostprijs van deze borg wordt berekend volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg x duur van de waarborg in jaren x 0,25%.

De duurtijd van de waarborgregeling is beperkt tot maximum 5 jaar.

Motivering aanvraag

Wie gebruik wenst te maken van deze crisiswaarborg zal, aan de bank of leasingmaatschappij die erkend is als waarborghouder, moeten motiveren dat het gewaarborgde krediet gebruikt wordt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis.

De bank moet dat immers eveneens kunnen aantonen wanneer het dossier wordt ingediend bij PMV/z.

Hoe de ondernemer en de waarborghouder dat precies moeten motiveren, is niet vastgelegd in het wetgevend kader dat de crisiswaarborg regelt.

De motivering zal worden voorzien in het analyseverslag of de kredietbeslissing die altijd gepaard gaat met de aanvraag van een krediet, en dus ook bij de inzet van de crisiswaarborgregeling.

Aanvraagprocedure

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling kan contact opnemen met zijn bank of leasingmaatschappij.

Deze financiële instelling moet erkend zijn als waarborghouder:

AionBank J. Van Breda & C°Bank NagelmackersBeobankBNP Paribas FortisBelfius BankCrelanHefboomING BelgiumKBC BankSocrowdTriodos BankTrividend en VDK Bank.

Ook voor leasingcontracten kunnen alleen officieel erkende leasingmaatschappijen, die als waarborghouder zijn erkend, verbintenissen onder de waarborg brengen:

Belfius Lease Services, Belfius Lease en ES Finance.

Zodra er een lijst beschikbaar is van erkende waarborghouders worden deze hier opgenomen. Deze zal waarschijnlijk wel al de waarborghouders bevatten die nu reeds een samenwerking hebben met PMV: zie Aanvraagprocedure van de Waarborgregeling tot 1,5 miljoen

Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg.

Deze uitbreiding loopt tot eind 2020. 

Cumulering

Deze waarborgen en kredieten mogen niet vallen in de gewaarborgde portefeuille van de federale overheid (zie Garantieregeling (staatswaarborg).