Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)

Laatst gewijzigd op 27 mrt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemingen
Voor wat
overbruggingskrediet voor schulden ingevolge coronacrisis
Waarborg
tot 75% van de verbintenissen (plafond: € 750.000 tot € 1,5 mln.)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV/z tot 75% van de kredietverbintenissen laten waarborgen door PMV/z. Dit tot een maximum bedrag van € 1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling.

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering op 13 maart besloten om de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden met de Waarborg coronacrisis. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.  
Gezien het akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank en de bankensector van 22 maart mogelijks invloed heeft op deze maatregel, probeert PMV zo snel mogelijk een zicht te krijgen op de concrete uitwerking van dat akkoord. PMV zal zo snel mogelijk communiceren over de gevolgen ervan op haar aanbod. Voor de laatste updates kan je dus best deze link raadplegen: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Wie komt in aanmerking

Zowel zelfstandigen, kmo's als grote ondernemingen die nood hebben aan een overbruggingskrediet ingevolge de coronacrisis kunnen van deze borg gebruik maken.

Wat komt in aanmerking

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals Rsz- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud (geldt als herstel bedrijfskapitaal).

Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus voor schulden tot 12 maanden oud  of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van de corona-crisiswaarborg.

Interpretatie periode van 12 maanden 

De crisiswaarborg kan worden ingezet bij een krediet om bestaande niet-bancaire schulden tot maximum 12 maanden terug te betalen.

Via de gewone waarborgregeling kunnen via een gewaarborgd krediet enkel schulden tot maximum 3 maanden worden terugbetaald. De periode van 12 maanden gaat dus over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf.

De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt.

De periode van 12 maanden moet worden teruggerekend vanaf de ondertekening van het kredietcontract.

Om na te gaan of een schuld al dan niet ouder is dan 12 maanden is de datum van ondertekening van de kredietovereenkomst bepalend.

Schulden die ontstaan zijn - dat wordt bepaald op basis van de factuurdatum - meer dan 12 maanden voor de ondertekening van de kredietovereenkomst zullen dus niet onder toepassing van deze crisiswaarborg kunnen worden gebracht.

Berekening premie

De premie voor de Waarborgregeling die je zal worden aangerekend is verlaagd voor deze waarborgregeling tot 0,25%.

De kostprijs van deze borg wordt berekend volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg x duur van de waarborg in jaren x 0,25%.

De duurtijd van de waarborgregeling is beperkt tot maximum 10 jaar voor bedragen tot € 750.000.

Je gebruikt al de waarborgregeling

De bestaande regeling maakt het al mogelijk om kredieten die al onder de waarborg zijn gebracht in het verleden, te verlengen, of om uitstel te vragen voor terugbetaling.

Motivering aanvraag

Wie gebruik wenst te maken van de crisiswaarborg, zal aan de bank (de waarborghouder) moeten motiveren dat het gewaarborgde krediet gebruikt wordt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis.

De bank moet dat immers eveneens kunnen aantonen wanneer het dossier wordt ingediend bij PMV/z.

Hoe de ondernemer en de waarborghouder dat precies moeten motiveren, is niet vastgelegd in het wetgevend kader dat de crisiswaarborg regelt.

PMV/z veronderstelt dat de motivering zal worden voorzien in het analyseverslag of de kredietbeslissing die altijd gepaard gaat met de aanvraag van een krediet, en dus ook bij de inzet van de waarborgregeling.

Aanvraagprocedure

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling voor een overbruggingskrediet kan contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij.

Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg.

Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.