Transitiepremie voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 8 feb 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar
Voor wat
starten in hoofdberoep (na het succesvol doorlopen van een prestarterstraject)
Subsidie (degressief)
van € 1000 tot € 300 (gedurende 24 maanden)

Wat houdt de maatregel in

Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep in het Vlaamse Gewest, kunnen gedurende 24 maanden genieten van een maandelijkse transitiepremie om de onzekere financiële situatie te overbruggen tijdens de opstart van hun zaak. Eén van de belangrijke voorwaarden is dat de starter maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep met succes een prestarterstraject moet hebben afgerond.

Deze maatregel van de Vlaamse overheid kan sinds 15 maart 2018 online worden aangevraagd bij het Departement Werk en Sociale Economie: www.werk.be/online-diensten/transitiepremie. Dit heeft tot gevolg dat de maatregel Werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen van 55 jaar of meer werd afgeschaft vanaf deze datum.

Wie komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie dient men gelijktijdig aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • De aanvrager was ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende en was uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • De aanvrager is minstens 45 jaar oud en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep. 
 • De aanvrager is gestart als zelfstandige in hoofdberoep na 14 maart 2018. Bijgevolg is men ook aangesloten bij een sociale verzekeringskas en beschikt men over een ondernemingsnummer.
 • De aanvrager blijft zelfstandige in hoofdberoep gedurende de hele periode van de toekenning van de transitiepremie.
 • De aanvrager heeft met succes een prestarterstraject (zie definitie verder) afgerond maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • De onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend. 

Wie komt niet in aanmerking

 • De transitiepremie mag niet gecumuleerd worden met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid.
 • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de arbeidsvermindering als loontrekkende met als doel het verkrijgen van de transitiepremie.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om gedurende de volledige periode van toekenning van de transitiepremie, geen diensten te verrichten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van de laatste werkgever bij wie de ondernemer in dienst was of van de groep waartoe de werkgever behoort.
 • Men kan geen nieuwe transitiepremie aanvragen binnen een periode van 6 jaar na de laatste uitbetaling van de transitiepremie.
 • De beroepsbezigheid als zelfstandige met een transitiepremie mag niet gecombineerd worden met een arbeidsovereenkomst of met het statuut als ambtenaar. 

Omvang steun

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die wordt toegekend voor maximaal 2 jaar. De premie start met € 1000 per maand en daalt elk kwartaal tot € 300 per maand in het laatste kwartaal. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand volgend op de aanvraag van de premie.

Maanden
bedrag per maand
1-3 € 1000
4-6 € 900
7-9 € 800
10-12 € 700
13-15 € 600
16-18 € 500
19-21 € 400
22-24 € 300

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de resterende termijn toegevoegd aan de 2 jaar, waardoor de ondernemer het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Prestarterstrajecten

Een prestarterstraject focust op de voorbereiding van de opstart van een eigen onderneming en heeft tot doel aan te leren hoe een ondernemings- en financieel plan wordt opgesteld, waarbij de haalbaarheid van het ondernemersidee wordt ingeschat.  Dit moet garanderen dat een kandidaat ondernemer met een realiseerbaar ondernemingsidee start.

Enkel prestarterstrajecten met een minimum doorlooptijd van 6 weken die werden erkend kunnen aanleiding geven tot de transitiepremie. Hierbij een overzicht van de erkende trajecten:

Aanvraagprocedure

De transitiepremie kan aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. 

Meer informatie is terug te vinden op www.werk.be/online-diensten/transitiepremie.