Vrijstelling van belastingvermeerdering voor startende ondernemingen (bij onvoldoende voorafbetalingen)

Laatst gewijzigd op 31 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
startende zelfstandigen & ondernemingen in hoofdberoep
Voor wat
gedurende eerste 3 j. geldt een vrijstelling van voorafbetaling
Fiscaal voordeel
geen belastingvermeerdering gedurende deze eerste 3 j.

Wat houdt de maatregel in

Als je voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint in hoofdberoep, ben je voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.

De voorafbetalingen zijn gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Indien dit niet gebeurt, worden belastingvermeerderingen aangerekend. De stortingen zouden de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer moeten dekken.

Wie komt in aanmerking

Je moet een zelfstandige zijn of een onderneming die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van kleine vennootschap, opgenomen in artikel 1:24, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit houdt in dat er voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria wordt overschreden:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
  • Jaaromzet exclusief btw: € 11.250.000;
  • Balanstotaal: € 6.000.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld. 
Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20%).

Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Aanvraagprocedure

Om deze vrijstelling te kunnen toepassen moet je het bewijs leveren dat het gaat om een eerste vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

Dit bewijs kan in de praktijk het best worden geleverd door een attest waaruit blijkt sedert welke datum je voor het eerst bent aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep. Dit kan worden bezorgd door jouw sociaal verzekeringsfonds of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).

In bepaalde gevallen geldt echter een andere datum. Alle informatie kan je terugvinden op de Fisconetplusdatabank > Commentaar van art. 157, WIB 92 > 4. Gevallen waarin geen vermeerdering verschuldigd is > b) Vrijstelling voor beginnende zelfstandigen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.