Starten vanuit werkloosheid: steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 28 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Werkzoekenden met een uitkering
Voor wat
starten als zelfstandige
Ondersteuning
in verschillende vormen gaande van vrijstelling van beschikbaarheid tot subsidie

Wat houdt de maatregel in

Werkzoekenden die een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering ontvangen kunnen bij de overstap naar zelfstandige een beroep doen op een aantal steunmogelijkheden om deze start gemakkelijker te maken.

Springplank naar zelfstandige

Tijdens je werkloosheid kan je een nevenactiviteit als zelfstandige uitoefenen en daarbij het recht op uitkeringen behouden tijdens een periode van twaalf maanden.

Hierbij de belangrijkste voorwaarden:

 • de uitoefening van de zelfstandige nevenactiviteit moet worden aangegeven bij de RVA vóór het begin van de activiteit (of als je nog geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangt: op het moment dat je je uitkering aanvraagt);
 • de activiteit mag niet als zelfstandige in hoofdberoep zijn uitgeoefend gedurende de afgelopen zes jaar;
 • het moet een nevenactiviteit zijn. Dit betekent dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van je inkomsten beperkt moeten zijn. RVA oordeelt of dit het geval is of niet.
 • het mag geen artistieke activiteit zijn;
 • de activiteit mag zowel overdag als 's avonds worden uitgeoefend.

Meer informatie over Springplank kan je terugvinden op de website van de RVA (infoblad T158).

Vrijstelling van beschikbaarheid bij opleiding tot zelfstandig beroep

Tijdens de werkloosheid kan je een erkende opleiding, studie of stage volgen met een vrijstelling van beschikbaarheid. Ook voor een opleiding tot een zelfstandig beroep bestaat deze mogelijkheid.

De vrijstelling van beschikbaarheid houdt in dat je uitkering gewoon doorloopt en dat je niet actief op zoek moet gaan naar werk.

Gaat het om een erkende opleiding, studie of stage (georganiseerd door VDAB of een partner, of gesubsidieerd door VDAB ), dan wordt er automatisch een vrijstelling van beschikbaarheid toegekend. Gaat het om een niet erkende opleiding, studie of stage dan moet deze vrijstelling nog worden aangevraagd. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van de VDAB Vrijstellingen van beschikbaarheid voor een een niet-erkende opleiding, studie of stage.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de VDAB Opleidingspremies.

Behoud van het recht op werkloosheidsuitkeringen

Als je een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering ontvangt dan kan je na de start als een zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige helper je recht op uitkeringen behouden gedurende 15 jaar.

Het bedrag van de uitkering na de (eventuele) stopzetting van de zelfstandige activiteit wordt berekend op basis van de laatste tewerkstelling in loondienst.    

De mogelijkheid om deze periode in rekening te brengen geldt echter slechts indien het zelfstandig beroep minimum 6 maanden en maximum 15 jaar werd uitgeoefend. Stop je de zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden, dan heb je gedurende de 6 maanden na de werkverlating, in geen geval recht op een werkloosheidsuitkering.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de RVA (infoblad T87).

Transitiepremie voor zelfstandigen en verruimde transitiepremie

De Transitiepremie voor zelfstandigen is een ondersteunende premie voor uitkeringsgerechtigde werklozen en niet-werkende werkzoekenden zonder een uitkering die een eigen zaak opstarten. De premie verlaagt de drempel voor werklozen om een eigen zaak op te starten door het verlies van de werkloosheidsuitkering op te vangen. De premie varieert naargelang de doelgroep en wordt maandelijks uitbetaald, gespreid over 2 jaar.

De belangrijkste voorwaarde is het volgen van een prestarterstraject en het behalen van een ‘Attest prestarterstraject’ ten hoogste 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Meer informatie over deze maatregel van het Departement Werk en Sociale Economie kan je terugvinden in de fiche Transitiepremie voor zelfstandigen in de Subsidiedatabank.

Voorbereiding op een zelfstandige activiteit als werkzoekende

Werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering kunnen met behoud van uitkeringen gedurende een periode van maximaal 6 maanden de vestiging als zelfstandige voorbereiden. Zij mogen tijdens die periode bepaalde activiteiten verrichten:

 • studies over de haalbaarheid van het beoogde project;
 • de inrichting van de lokalen en de installatie van het materiaal;
 • het leggen van de nodige contacten om het project op te starten;
 • het vervullen van de administratieve formaliteiten.

Commerciële activiteiten zijn niet toegelaten. Bovendien moet de werkzoekende beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. 

Meer informatie vind je terug op de website van de RVA (infoblad T87) en bij het formulier C45E.

Startlening aanvragen als werkzoekende

Werklozen die voor de financiering van hun activiteit in hoofdberoep een beroep doen op de Startlening van PMV genieten van extra voordelen. De werklozen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ofwel als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn sedert ten minste drie maanden;
 • ofwel ingeschreven zijn als een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze;
 • ofwel de begunstigde zijn van een inschakelingsuitkering of een leefloon.

Extra's indien de aanvrager werkzoekende is en het attest Startlening bezorgt bij de aanvraag zijn:

 • De looptijd van de Startlening aan een werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar;
 • PMV vraagt geen waarborgen in het kader van een Startlening toegekend aan een werkzoekende;
 • De benodigde eigen inbreng mag geheel of gedeeltelijk gefinancierd zijn ten belope van maximaal € 10.000;
 • Indien de zaak of onderneming wordt stopgezet binnen de vijf jaar na de start, dan kan een schuld tot € 40.000 kwijtgescholden worden. De leningnemer moet dan het bewijs van gebrek aan leefbaarheid van de activiteit binnen drie maanden na de stopzetting aan PMV bezorgen;
 • In alle andere gevallen van stopzetting van de activiteiten moet het bedrag van de Startlening terugbetaald worden en kan PMV de nodige maatregelen nemen om de invordering te bewerkstelligen;
 • De combinatie van een Startlening met Cofinanciering is enkel toegelaten indien de Startlening op naam van een natuurlijk persoon wordt aangevraagd, die bij indiening een geldig attest Startlening voorlegt.

Meer informatie over de Startlening vind je op de fiche over de Startlening in de Subsidiedatabank.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Keizerslaan 11
1000 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website
Adres

Keizerslaan 7
1000 Brussel
België

Telefoon
Website