Subsidies voor culturele projecten van professionele makers en organisaties

Laatst gewijzigd op 14 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties uit de culturele en creatieve sector
Voor wat
ondersteuning van culturele projecten
Subsidies en werkbeurzen
steun varieert per instrument

Ben je actief in een culturele of creatieve sector? Bekijk dan ook de rubriek Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Voor de realisatie van bepaalde culturele projecten kan je een subsidie krijgen via het kunstendecreet van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: waaronder beurzen voor kunstenaars, projectsubsidies voor kunstenaars en organisaties alsook tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten.

Ook bij andere overheden kan je soms steun krijgen om culturele partnerschappen te stimuleren. 

Werk je in de culturele sector en wil je graag een project realiseren samen met een partner uit de Noord-Franse regio Hauts-de-France? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 1 maart 2024 in. Meer informatie over de Nederlands-Belgische culturele projecten kan je vinden in de rubriek Culturele partnerschappen.

1. Wil je graag een project realiseren met een partner uit de Noord-Franse regio Hauts-de-France? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 1 maart 2024 in. 
2. Wil je graag een project realiseren met een partner uit de Franse Gemeenschap? Aarzel dan niet en dien je projectvoorstel uiterlijk op 2 april 2024 in. Meer informatie kan je vinden in de rubriek Culturele partnerschappen.
3. Wil je graag met een partner uit de Duitstalige Gemeenschap een cultureel project of evenement realiseren waarbij digitalisering, digitale creatie en beleving centraal staan? Je kan tot uiterlijk 3 mei 2024 een projectvoorstel indienen.
Meer informatie in de rubriek Projecten met een partner uit een andere regio.

Beurzen

Individuele professionele kunstenaars, vormgevers, architecten, enz. die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap, die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen kunnen een beurs aanvragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Opkomend talent (maximaal 1 jaar): bestemd voor jonge, beloftevolle kunstenaars die al een eigen, onafhankelijke stem ontwikkeld hebben. De kunstenaar heeft zijn basisstudie in de kunsten al minstens één jaar afgerond of is, als de kunstenaar geen kunstenstudie gevolgd heeft, al meer dan een jaar bezig met zijn artistieke loopbaan.
  • Bewezen talent (maximaal 3 jaar): voorbehouden voor gevestigde kunstenaars die al een sterker ontwikkelde artistieke praktijk hebben. Hoewel hier geen minimumaantal jaren professionele praktijk aan gekoppeld wordt, gaat het in de regel wel om kunstenaars die al enige tijd actief zijn in de kunstensector.

Een beurs kan aangevraagd worden voor de disciplines beeldende en audiovisuele kunsten, podiumkunsten, muziek, architectuur en vormgeving. Ook alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines komen in aanmerking.

Het forfaitaire bedrag van een beurs opkomend talent bedraagt € 7.500 op jaarbasis.

Het forfaitaire bedrag van een beurs bewezen talent bedraagt € 12.000 op jaarbasis. 

Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 september of 15 maart worden ingediend.

Meer informatie over deze subsidie van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet) kan je vinden op de pagina Beurzen.

Projectsubsidie

Zowel individuen als rechtspersonen die professioneel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen kunnen een projectsubsidie aanvragen. Ook intermediairen die het initiatief nemen om een project op te zetten met of voor kunstenaars komen in aanmerking. Ten slotte kunnen buitenlandse kunstenaars en kunstenorganisaties een aanvraag voor een projectsubsidie indienen als er een link is met Vlaanderen en als er een presentatieluik aan het project verbonden is.

Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. Voorbeelden van initiatieven die kunnen worden ondersteund zijn:

  • de creatie en spreiding van een voorstelling
  • een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau
  • een tijdelijke tentoonstelling
  • een concerttournee in het buitenland
  • een lezingenreeks
  • een publicatie,..

De aanvrager moet actief zijn binnen de disciplines beeldende en audiovisuele kunsten, podiumkunsten, muziek, architectuur of vormgeving. Ook alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines komen in aanmerking.

Er is geen maximumbedrag vastgesteld. De omvang van de subsidie hangt af van de ingediende begroting en van de beschikbare financiële middelen.

Een projectsubsidie moet uiterlijk op 15 september of 15 maart worden ingediend.

Meer informatie over deze subsidie van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet) kan je vinden op de pagina Projectsubsidies.

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten (TIP)

Deze tussenkomst dient als financiële ondersteuning voor een actor in het kunstenveld om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Ook de expositie van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt in aanmerking voor deze tussenkomst.

Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag voor een tussenkomst voor een buitenlandse presentatie indienen.

Niet alleen reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten, maar ook materiaal- en andere kosten komen in aanmerking voor deze subsidie, zolang deze kosten strikt verbonden zijn aan de presentatie. De kosten voor de creatie van een werk dat in het buitenland getoond wordt, komen niet in aanmerking.

Het maximale bedrag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment is € 7.000.

Indiendata en meer informatie over deze subsidie van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet) kan je vinden op de pagina Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten (TIP).

Residentiebeurs

Een residentiebeurs is een financiële tussenkomst in de leef- en reiskosten voor kunstenaars die voor een residentie geselecteerd zijn. Een verblijf in een residentie biedt je als kunstenaar tijd en ruimte om buiten je vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre.

Kunstenaars die geselecteerd worden voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft ontvangen een vooraf bepaalde tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Afhankelijk van de residentie wordt dit door Vlaanderen of de organisatie zelf gedragen. Een aantal residenties voorzien ook supplementair een budget voor de realisatie van een project/publicatie.

Het subsidiebedrag voor een residentiebeurs voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt bepaald op basis van de bijgevoegde begroting. Het maximum bedraagt € 10.000.

Kunstenaars van alle disciplines komen in aanmerking voor een residentiebeurs.

De deadline voor het indienen van je aanvraag voor een residentietoelage is afhankelijk van de residentie die je kiest. Een overzicht kan je vinden op de pagina Residentiebeurs.

Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk twee maanden voor de start van de residentie. Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk zes maanden voor de start van de residentie.

De indiendata en meer informatie van deze subsidie van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet) kan je vinden op de pagina Residentiebeurs.

Projecten met een partner uit een andere regio

Bilaterale samenwerkingen

Vlaanderen heeft culturele samenwerkingsakkoorden met verschillende regio's en landen. Binnen deze akkoorden worden op regelmatige basis projectoproepen gelanceerd om de samenwerking te stimuleren. Een overzicht vind je hieronder en op www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/internationaal-cultuurbeleid/bilaterale-samenwerking

Vlaamse en Franse Gemeenschap

Binnen het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap wordt ieder jaar een oproep gelanceerd voor bilaterale samenwerkingsprojecten, met extra aandacht voor projecten die de samenwerking stimuleren tussen culturele actoren rond het gebruik van digitale technologie, zowel op het gebied van creatie, publieksparticipatie, promotie, ontwikkeling van instrumenten en/of het delen van kennis. 

De oproep staat echter ook open voor alle soorten projecten in alle artistieke disciplines en culturele sectoren. Ook projecten zonder publieke toonmomenten komen in aanmerking, zoals projecten rond (artistiek) onderzoek, professionele ontwikkeling en netwerkprojecten.

De indiendata en meer informatie op de pagina bilaterale-samenwerking/franse-gemeenschap#oproep en op www.cultuurculture.be.   

Duitstalige Gemeenschap

Deze oproep wil de culturele samenwerking en uitwisseling tussen beide gemeenschappen bevorderen. De focus ligt daarbij op digitalisering, digitale creatie en beleving. 

De projectoproep staat open voor samenwerkingen tussen kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector en eventueel ook niet-culturele actoren die een band hebben met digitale technologie. In beide gevallen gaat het om actoren die betrokken zijn of willen zijn bij vormen van digitale creatie en beleving en die zich bezighouden met vragen over onze toekomst en hoe ze die vorm willen geven.

De projecten moeten gerealiseerd worden tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024. Het project kan verschillende vormen aannemen en je kunt maximaal € 10.000 projectsubsidies aanvragen.

De indiendata en meer informatie over de pagina Projectoproep samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap.

Nederland

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel meerdere open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten.

De Nederlandse Ambassade in België ondersteunt culturele projecten van professionele makers en organisaties. Alle disciplines komen in aanmerking. Er is in het bijzonder aandacht voor projecten op het gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, muziek en digitale cultuur. Ook multidisciplinaire projecten worden met interesse verwelkomd, evenals projecten die inzetten op participatie, inclusie en grensoverschrijdende culturele uitwisseling.

Culturele projecten in heel België kunnen worden ondersteund, met speciale aandacht voor projecten die plaatsvinden in Wallonië en de Euregio.

De indiendata en meer informatie op de pagina www.netherlandsandyou.nl/web/belgie/thema/cultuur.

Hauts-de-France

In het kader van de culturele samenwerkingsovereenkomst lanceren Vlaanderen en Hauts-de-France een projectoproep om partnerschappen tussen culturele spelers uit beide regio’s te ondersteunen.

Doel van de oproep is de culturele samenwerking tussen beide regio's te stimuleren en deelname aan cultuur te bevorderen. De focus ligt voornamelijk op de ondersteuning van opkomend talent en de bevordering van duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

Voor de projectoproep 2024-2025 wordt verder ingezet op de ondersteuning van opkomend talent en de bevordering van duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

Het project kan verschillende vormen aannemen en wordt door beide regio's gesubsidieerd. Per project voorzien beide regio’s samen een bedrag van maximaal € 20.000. Je project vindt plaats tussen 1 september 2024 en 31 augustus 2025.

De projectoproep staat open voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector. De uiterste indiendatum is 1 maart 2024.

Meer informatie over de Projectoproep samenwerking met regio Hauts-de-France.

Baskenland

De voorbije jaren zijn er twee bezoekersprogramma’s geweest tussen culturele actoren uit Vlaanderen en Baskenland. Met die bezoekersprogramma’s kunnen spelers op het gebied van kunst en cultuur met elkaar in contact komen, kennis en ervaring uitwisselen, en een internationaal netwerk van referenties en mogelijkheden tussen Vlaanderen en Baskenland voeden. Op de website van Kunstenpunt kun je het programma van die uitwisselingen terugvinden.

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) en het Etxepare Instituut uit Baskenland lanceerden in januari 2023 een oproep voor samenwerkingsprojecten tussen professionele kunstenorganisaties en kunstenaars uit Vlaanderen en Baskenland. In maart 2023 werden 6 projectvoorstellen gekozen voor een totaalbedrag van € 40.000. De gekozen projecten behelzen verschillende disciplines: dans, beeldende kunst, circus, multidisciplinair en podiumkunsten. 

Verenigd Koninkrijk

Wil je in contact komen met kunstprofessionals uit het Verenigd Koninkrijk? Kunstenpunt helpt je met de juiste contacten en de nodige informatie, met digitale ontmoetingsmomenten en een budget voor werkbezoeken naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland en digitale ontmoetingsmomenten.

Raadpleeg de pagina (Re)Connect with the UK van Kunstenpunt (deadline was 31 december 2023). 

Marokko

De culturele samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko bestaat sinds 1975 en is ook verankerd in de Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Regering van het Koninkrijk Marokko tot de oprichting van Darna, het Vlaams-Marokkaans culturenhuis in Brussel. 

Darna wil de ontmoeting, de dialoog en de culturele uitwisseling tussen de Vlaamse en Marokkaanse gemeenschappen bevorderen en verstevigen. Het organiseert voorstellingen, (co)producties en zet het in op een laagdrempelige platformwerking voor een breed en uiteenlopend publiek en in diverse genres en disciplines. Darna werkt samen met een brede waaier aan partners in Brussel en de rest van Vlaanderen. Bijzondere aandacht gaat naar personen die nog niet of te weinig actief zijn in het culturele leven. 

Zuid-Afrika

Vlaanderen en Zuid-Afrika hebben sinds 1996 een verdrag waarmee ze de wederzijdse samenwerking op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, wetenschap, technologie en sport wilden stimuleren. In de loop van de jaren zetten Vlaanderen en Zuid-Afrika o.a. in op capaciteitsontwikkeling van bibliotheken en ‘adopteerde’ Vlaanderen vier lokale gemeenschapscentra, met nadruk op jeugd, cultuur en sport.

Het actieplan voor culturele samenwerking 2023-2024 wil culturele actoren, ervaringsdeskundigen en netwerken in Vlaanderen en Zuid-Afrika verbinden en de uitwisseling stimuleren zodat beide partners van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en duurzame relaties en partnerschappen kunnen opbouwen. 

Projecten kunnen ondersteuning krijgen in het kader van het actieplan als ze voldoen aan criteria zoals kwaliteit, innovatie en diversiteit. Van zeer groot belang is ook dat het project bijdraagt aan de uitwisseling en verspreiding van culturele activiteiten tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika en dat het duurzame partnerschappen tussen culturele actoren uit Vlaanderen en Zuid-Afrika stimuleert.

Meer informatie over de bilaterale samenwerking met Zuid-Afrika.

Quebec

Vlaanderen en Quebec organiseren binnen hun overeenkomst rond culturele samenwerking, een driejaarlijkse projectoproep voor culturele actoren uit Vlaanderen en Quebec die samen een project opzetten. 

Daarbij wordt telkens een specifieke focus gelegd. Zo lag in de periode 2018-2020 de focus op podiumkunsten voor een jong publiek. Voor de periode van 2021 tot en met 2023 zetten ze hun schouders onder samenwerkingsprojecten rond jeugd en podiumkunsten, digitale cultuur en immaterieel cultureel erfgoed. In de periode 2024-2026 wordt verder gewerkt op podiumkunsten en digitale kunst. Hierbij staat digitale creativiteit, uitvoerende kunst en duurzame innovatie/ecologisch verantwoorde kunst centraal. 

Je kon tot uiterlijk 22 januari 2024 een projectvoorstel indienen.

Meer informatie over de Projectoproep rond culturele samenwerking met Quebec.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.