Subsidies voor culturele projecten van professionele makers en organisaties

Laatst gewijzigd op 27 mrt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties uit de culturele en creatieve sector
Voor wat
ondersteuning van culturele projecten
Subsidies en werkbeurzen
steun varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Voor de realisatie van bepaalde culturele projecten kan je een subsidie krijgen via het kunstendecreet van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: waaronder beurzen voor kunstenaars, projectsubsidies voor kunstenaars en organisaties alsook tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten.

 Ook bij andere overheden kan je soms steun krijgen om culturele partnerschappen te stimuleren. 

Beurzen

Individuele professionele kunstenaars, vormgevers, architecten, enz. die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap, die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen kunnen een beurs aanvragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Opkomend talent (maximaal 1 jaar): bestemd voor jonge, beloftevolle kunstenaars die al een eigen, onafhankelijke stem ontwikkeld hebben. De kunstenaar heeft zijn basisstudie in de kunsten al minstens één jaar afgerond of is, als de kunstenaar geen kunstenstudie gevolgd heeft, al meer dan een jaar bezig met zijn artistieke loopbaan.
  • Bewezen talent (maximaal 3 jaar): voorbehouden voor gevestigde kunstenaars die al een sterker ontwikkelde artistieke praktijk hebben. Hoewel hier geen minimumaantal jaren professionele praktijk aan gekoppeld wordt, gaat het in de regel wel om kunstenaars die al enige tijd actief zijn in de kunstensector.

Een beurs kan aangevraagd worden voor de disciplines beeldende en audiovisuele kunsten, podiumkunsten, muziek, architectuur en vormgeving. Ook alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines komen in aanmerking.

Het forfaitaire bedrag van een beurs opkomend talent bedraagt € 7.500 op jaarbasis.

Het forfaitaire bedrag van een beurs bewezen talent bedraagt € 12.000 op jaarbasis. 

Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 september of 15 maart worden ingediend.

Meer informatie over deze subsidie van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet) kan je vinden op de pagina Beurzen.

Projectsubsidie

Zowel individuen als rechtspersonen die professioneel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen kunnen een projectsubsidie aanvragen. Ook intermediairen die het initiatief nemen om een project op te zetten met of voor kunstenaars komen in aanmerking. Ten slotte kunnen buitenlandse kunstenaars en kunstenorganisaties een aanvraag voor een projectsubsidie indienen als er een link is met Vlaanderen en als er een presentatieluik aan het project verbonden is.

Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. Voorbeelden van initiatieven die kunnen worden ondersteund zijn:

  • de creatie en spreiding van een voorstelling
  • een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau
  • een tijdelijke tentoonstelling
  • een concerttournee in het buitenland
  • een lezingenreeks
  • een publicatie,..

De aanvrager moet actief zijn binnen de disciplines beeldende en audiovisuele kunsten, podiumkunsten, muziek, architectuur of vormgeving. Ook alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines komen in aanmerking.

Er is geen maximumbedrag vastgesteld. De omvang van de subsidie hangt af van de ingediende begroting en van de beschikbare financiële middelen.

Een projectsubsidie moet uiterlijk op 15 september of 15 maart worden ingediend.

Meer informatie over deze subsidie van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet) kan je vinden op de pagina Projectsubsidies.

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten (TIP)

Deze tussenkomst dient als financiële ondersteuning voor een actor in het kunstenveld om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Ook de expositie van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt in aanmerking voor deze tussenkomst.

Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag voor een tussenkomst voor een buitenlandse presentatie indienen.

Niet alleen reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten, maar ook materiaal- en andere kosten komen in aanmerking voor deze subsidie, zolang deze kosten strikt verbonden zijn aan de presentatie. De kosten voor de creatie van een werk dat in het buitenland getoond wordt, komen niet in aanmerking.

Het maximale bedrag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment is € 7.000.

Indiendata en meer informatie over deze subsidie van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet) kan je vinden op de pagina Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten (TIP).

Residentiebeurs

Een residentiebeurs is een financiële tussenkomst in de leef- en reiskosten voor kunstenaars die voor een residentie geselecteerd zijn. Een verblijf in een residentie biedt je als kunstenaar tijd en ruimte om buiten je vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre.

Kunstenaars die geselecteerd worden voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft ontvangen een vooraf bepaalde tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Afhankelijk van de residentie wordt dit door Vlaanderen of de organisatie zelf gedragen. Een aantal residenties voorzien ook supplementair een budget voor de realisatie van een project/publicatie.

Het subsidiebedrag voor een residentiebeurs voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt bepaald op basis van de bijgevoegde begroting. Het maximum bedraagt € 10.000.

Kunstenaars van alle disciplines komen in aanmerking voor een residentiebeurs.

De deadline voor het indienen van je aanvraag voor een residentietoelage is afhankelijk van de residentie die je kiest. Een overzicht kan je vinden op de pagina Residentiebeurs.

Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk twee maanden voor de start van de residentie. Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk zes maanden voor de start van de residentie.

De indiendata en meer informatie van deze subsidie van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet) kan je vinden op de pagina Residentiebeurs.

Culturele partnerschappen

Nederlands-Belgische culturele projecten

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel meerdere open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten.

De Nederlandse Ambassade in België ondersteunt culturele projecten van professionele makers en organisaties. Alle disciplines komen in aanmerking. Er is in het bijzonder aandacht voor projecten op het gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, muziek en digitale cultuur. Ook multidisciplinaire projecten worden met interesse verwelkomd, evenals projecten die inzetten op participatie, inclusie en grensoverschrijdende culturele uitwisseling.

Culturele projecten in heel België kunnen worden ondersteund, met speciale aandacht voor projecten die plaatsvinden in Wallonië en de Euregio.

De indiendata en meer informatie op de pagina www.netherlandsandyou.nl/web/belgie/thema/cultuur.

Samenwerking met regio Hauts-de-France samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap

In het kader van de culturele samenwerkingsovereenkomst lanceren Vlaanderen en Hauts-de-France een projectoproep om partnerschappen tussen culturele spelers uit beide regio’s te ondersteunen.

Doel van de oproep is de culturele samenwerking tussen beide regio's te stimuleren en deelname aan cultuur te bevorderen. De focus ligt voornamelijk op de ondersteuning van opkomend talent en de bevordering van duurzame grensoverschrijdende culturele uitwisselingen.

De projectoproep staat open tot uiterlijk 17 maart 2023 voor kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector. Het project kan verschillende vormen aannemen. De subsidie is beperkt tot maximaal € 20.000.

Meer informatie over de Projectoproep samenwerking met regio Hauts-de-France.

Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap

In het kader van het samenwerkingsakkoord lanceren de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap een nieuwe projectoproep.

Doel van de oproep is de culturele samenwerking en uitwisseling tussen beide gemeenschappen bevorderen. De focus ligt daarbij op digitale creatie en beleving. 

De projectoproep staat open voor samenwerkingen tussen kunstenaars en organisaties die professioneel actief zijn in de culturele sector en eventueel ook niet-culturele actoren die een band hebben met digitale technologie. In beide gevallen gaat het om actoren die betrokken zijn of willen zijn bij vormen van digitale creatie en beleving en die zich bezighouden met vragen over onze toekomst en hoe ze die vorm willen geven.

De projecten moeten gerealiseerd worden tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024. Het project kan verschillende vormen aannemen en je kunt maximaal € 10.000 projectsubsidies aanvragen.

Je kunt tot uiterlijk 28 april 2023 een projectvoorstel indienen.

Meer informatie over de Projectoproep samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.