Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport

Laatst gewijzigd op 9 dec 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen met minstens 1 vrachtwagen voor goederenvervoer
Voor wat
investeringen ter ondersteuning van een ecologisch en veiliger transport over de weg
Subsidie
max. € 5.000 per ingeschreven vrachtwagen (plafond €100.000 voor 3 kalenderj.)

Wat houdt de maatregel in

Om de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid steun sinds 2017 voor de uitgaven van een aantal maatregelen.

De Vlaamse Regering keurde op 22 september 2017 het besluit definitief goed over het toekennen van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer. Deze steunmaatregel is van toepassing sinds 20 november 2017. Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. Voor uitgaven na 1 januari 2017 kan tot en met 23 december 2019 een aanvraag worden ingediend.

De aanvraag 2019 staat momenteel open tot en met 23 december 2019. De maximum subsidie per motorvoertuig is € 5.000. Deze verhoging wordt in 2019 ook toegepast op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers 2017 en 2018 werden hiervan op de hoogte gesteld en kunnen extra steun genieten door hun aanvraag te herzien tot en met 23 december 2019. In 2020 wordt de subsidie verder gezet.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt.

De onderneming is actief en heeft een aanvaardbare rechtsvorm (vzw's, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten). Ondernemingen waar een administratieve overheid een dominerende invloed heeft zijn uitgesloten.

De onderneming is eigenaar of leasingnemer (minimum 3 jaar) én gebruiker van het voertuig.

De onderneming voldoet volgens Europese regelgeving aan de de-minimis steunverordening.

Wat komt in aanmerking

De steun is gericht op de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van volgende maatregelen:

 • rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
 • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
 • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
 • maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
 • maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
 • maatregelen ter vermijding van diefstal.

Enkel uitgaven van maatregelen die nieuw zijn verkregen na 1 januari 2017 komen in aanmerking voor steun.

Uitgaven komen niet in aanmerking voor steun voor:

 • maatregelen die wettelijk verplicht zijn;
 • maatregelen die de homologatie van het voertuig veranderen waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen;
 • maatregelen voor de voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven;
 • maatregelen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en de niet gespecialiseerde adviezen;
 • installatiekosten.

Meer informatie is terug te vinden op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport/wie-en-welke-uitgaven-komen-aanmerking.

De uitgebreide lijst kan je terugvinden in de bijlage van het ministerieel besluit.  

Omvang steun

De steun bedraagt 30 of 80% van de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van de in aanmerking komende maatregelen.

De steun is maximaal € 5.000 per opgegeven vrachtwagen die in België is ingeschreven. Een vrachtwagen kan maar één keer in aanmerking komen voor steun.

Het maximum subsidiebedrag per onderneming  is € 100.000 voor drie opeenvolgende kalenderjaren (2017, 2018 en 2019) samen.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen (max. € 100.000 voor de transportsector). Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket.  

Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen Belgisch bankrekeningnummer.

Per aanvraag moet het totaal van de opgegeven uitgaven minimaal € 1.000 bedragen om in aanmerking te komen voor steun.

Aanvragen kan via de website vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport/aanvraagprocedure.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2006 geldt er een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving toegekend worden aan ondernemingen om “immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen”.

Ook voor deze maatregel geldt deze vrijstelling  op voorwaarde dat alle steun die werd aangevraagd door de onderneming investeringssteun is en geboekt wordt op het activa van de balans. De subsidie kan niet worden opgesplitst in een subsidie voor activa en voor niet-activa.  

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden