Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport

Laatst gewijzigd op 27 feb 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen met minstens 1 vrachtwagen voor goederenvervoer
Voor wat
investeringen ter ondersteuning van een ecologisch en veiliger transport over de weg
Subsidie
max. € 5.000 per ingeschreven vrachtwagen (plafond € 100.000 voor 3 kalenderj.)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaal gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt, kunnen van de Vlaamse overheid steun krijgen voor bepaalde maatregelen die de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport ondersteunen (rijassisentiesystemen, diefstalpreventie, ergonomische vormgeging bestuurersplaats, enz….)

Deze steunmaatregel is van toepassing sinds 20 november 2017. Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. Voor uitgaven van maatregelen die nieuw zijn en waren na 1 januari 2017 kan een aanvraag worden ingediend.

De steunaanvraag 2020 staat momenteel open. De maximum subsidie per motorvoertuig is € 5.000 en is maximaal € 100.000 voor de steunaanvragen 2018, 2019 en 2020 samen. Enkel voor uitgaven in het kader van maatregelen die nieuw zijn (geweest) na 1 januari 2017 kan een aanvraag worden ingediend.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaal gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt.

De onderneming is actief en heeft een aanvaardbare rechtsvorm (vzw's, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten). Ondernemingen waar een administratieve overheid een dominerende invloed heeft zijn uitgesloten.

De onderneming is ofwel eigenaar (minimum 3 jaar) ofwel leasingnemer (lease, rent, huur … voor minimum 3 jaar) van het voertuig en gebruikt het voertuig zelf of stelt deze ter beschikking van derden voor minder dan 3 jaar.

De onderneming voldoet volgens Europese regelgeving aan de de-minimis steunverordening.

Wat komt in aanmerking

Volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie op voorwaarde dat de contracten of facturen gesloten zijn of dateren van na 1 januari 2017
 • rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
 • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
 • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
 • maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
 • maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
 • maatregelen ter vermijding van diefstal.

Enkel uitgaven van maatregelen die nieuw zijn en waren vanaf 1 januari 2017 komen in aanmerking voor steun. Maatregelen die reeds bestonden vóór 1/1/2017 komen niet in aanmerking.
De maatregelen kunnen slechts één keer gesteund worden.

Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor steun voor
 • maatregelen die wettelijk verplicht zijn;
 • maatregelen die de homologatie van het voertuig veranderen waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen;
 • maatregelen voor de voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven;
 • maatregelen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en de niet gespecialiseerde adviezen;
 • installatiekosten.

Opleidingen komen niet in aanmerking voor steun en kunnen eventueel via de KMO-portefeuille gesteund worden.

De opgegeven voertuigen en maatregelen moeten minstens 3 jaar in de steunaanvragende onderneming blijven.

Meer informatie is terug te vinden op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport/wie-en-welke-uitgaven-komen-aanmerking.

De uitgebreide lijst kan je terugvinden in de bijlage van het ministerieel besluit.  

Voorbeeld

Stel je koopt, least, rent of huurt een vrachtwagen die voor de eerste keer in gebruik was vóór 1/1/2017. Dan komen enkel de maatregelen die op dit voertuig na 1/1/2017 werden voorzien in aanmerking voor steun. Deze maatregelen mogen ook tweedehands zijn zolang ze nieuw waren na 1/1/2017 en op voorwaarde dat de vorige eigenaar hiervoor nog geen steunaanvraag heeft gedaan. Enkel voertuigen en uitgaven van maatregelen die nog niet eerder zijn opgegeven in een goedgekeurde aanvraag komen in aanmerking voor steun.

Omvang steun

De steun bedraagt 30 of 80% van de uitgaven (aankoop, huur/renting of leasing) van de in aanmerking komende maatregelen.

De steun is maximaal € 5.000 per opgegeven vrachtwagen die in België is ingeschreven. Een vrachtwagen kan maar één keer in aanmerking komen voor steun.

Het maximum subsidiebedrag per onderneming  is € 100.000 voor drie opeenvolgende kalenderjaren (2018, 2019 en 2020) samen.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen (max. € 100.000 voor de transportsector). Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket.  

Gebruik de webbrowser Google Chrome, Microsoft Edge of Apple Safari (niet Microsoft Internet Explorer!) om naar de aanvraagapplicatie te gaan.

Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen Belgisch bankrekeningnummer.

Per aanvraag moet het totaal van de opgegeven uitgaven minimaal € 1.000 bedragen om in aanmerking te komen voor steun.

Aanvragen kan via de website vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport/aanvraagprocedure.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2006 geldt er een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving toegekend worden aan ondernemingen om “immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen”.

Ook voor deze maatregel geldt deze vrijstelling  op voorwaarde dat alle steun die werd aangevraagd door de onderneming investeringssteun is en geboekt wordt op het activa van de balans. De subsidie kan niet worden opgesplitst in een subsidie voor activa en voor niet-activa.  

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden