Start- en stagebonus

Laatst gewijzigd op 11 aug 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
opleiden en tewerkstellen van deeltijds leerplichtige jongeren
Subsidie & fiscaal voordeel
subsidie van € 500 tot € 750, belastingvrijstelling van 40% van de leervergoedingen/loonkosten

Wat houdt de maatregel in

De startbonus is een premie voor een jongere die een alternerende opleiding volgt bij een werkgever. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding.

Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid jongeren stimuleren om een praktische stage in een onderneming te volgen en volledig af te werken. Voor de werkgevers is de premie een stimulans om werkplekken voor deze jongeren open te zetten.

Beiden bedragen € 500 tot € 750. Naast de stagebonus kan elke werkgever voor de jongere een fiscaal voordeel genieten.

Bovenop de stagebonus kan elke betrokken werkgever ook van een fiscaal voordeel genieten van 40%. Vanaf 1 januari 2020 werd dit fiscaal voordeel afgeschaft in de vennootschapsbelasting vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020).

Startbonus

De startbonus is voor jongeren met hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest die aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • de jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding (zie www.vlaanderen.be/startbonus/startbonus-volgens-de-regelgeving-na-1-september-2018);
  • de jongere is geslaagd voor het schooljaar;
  • de jongere werkte minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt (mag bij verschillende werkgevers zijn);
  • de jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. (Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor de jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde.)

De startbonus wordt één maal per schooljaar betaald en kan maximum driemaal worden ontvangen. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500, bij de derde toekenning is dit € 750.

Stagebonus & fiscaal voordeel

Stagebonus

De stagebonus is een premie voor elke werkgever met vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest die een jongere, zoals beschreven bij de startbonus, opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding. 

De stagebonus wordt één maal per schooljaar betaald per tewerkgestelde jongere. De werkgever kan de bonus maximum driemaal ontvangen per jongere. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500, bij de derde toekenning is dit € 750.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan elke betrokken werkgever ook van een fiscaal voordeel genieten van 40%. 

De werkgever zijn belastbare winsten en baten worden vanaf 1 januari 2020 nog enkel vrijgesteld in de personenbelasting naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen. Het moet hierbij natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die hij betaalde aan een of meer jongeren voor wie hij in aanmerking kwam voor de stagebonus.

Aanvraagprocedure

Zowel de jongere en werkgever dienen een aanvraag in te dienen bij het departement Werk en Sociale Economie binnen de vier maanden na het einde van het schooljaar. Zie:

Om van het fiscaal voordeel te genieten moet de betrokken werkgever bepaalde documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie: zie www.vlaanderen.be/stagebonus/stagebonus-volgens-de-regelgeving-na-1-september-2018#bedrag-uitbetaling-en-fiscaal-voordeel.