Start- en stagebonus

Laatst gewijzigd op 25 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
opleiden en tewerkstellen van deeltijds leerplichtige jongeren
Subsidie & fiscaal voordeel
subsidie van € 500 tot € 750, belastingvrijstelling van 40% van de leervergoedingen/loonkosten

Wat houdt de maatregel in

De startbonus is een premie voor een jongere die een een duale of alternerende opleiding volgt bij een werkgever. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een een duale of alternerende opleiding.

Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid jongeren stimuleren om een praktische stage in een onderneming te volgen en volledig af te werken. Voor de werkgevers is de premie een stimulans om werkplekken voor deze jongeren open te zetten.

Beiden bedragen € 500 tot € 750. Naast de stagebonus kan elke werkgever voor de jongere een fiscaal voordeel genieten.

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet met de krachtlijnen van een nieuwe premie goed. Die vervangt 5 andere maatregelen, waaronder de start- en stagebonus (wordt afgeschaft vanaf 1 juli  2023). Meer informatie over deze nieuwe premie kan je terugvinden op de pagina Premie kwalificerend werkplekleren.

Startbonus

De startbonus is voor jongeren met hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest die aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • de jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
    • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)
    • een stageovereenkomst alternerende opleiding
    • een deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  • de jongere is geslaagd voor het schooljaar waarvoor de startbonus wordt aangevraagd;
  • de jongere werkte minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt (mag bij verschillende werkgevers zijn);
  • de jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. (Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor de jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde.)

De startbonus wordt één maal per schooljaar betaald en kan maximum driemaal worden ontvangen. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500, bij de derde toekenning is dit € 750.

Stagebonus & fiscaal voordeel

Stagebonus

De stagebonus is een premie voor elke werkgever met vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest die een jongere, zoals beschreven bij de startbonus, opleidt in het kader van een duale of alternerende opleiding. 

De stagebonus wordt één maal per schooljaar betaald per tewerkgestelde jongere. De werkgever kan de bonus maximum driemaal ontvangen per jongere. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500, bij de derde toekenning is dit € 750.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan elke betrokken werkgever ook van een fiscaal voordeel genieten van 40%. 

De belastbare winsten en baten van de werkgever worden vanaf 1 januari 2020 nog enkel vrijgesteld in de personenbelasting naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen. Dat geldt alleen voor leervergoedingen of loonkosten die je als werkgever betaald hebt aan de jongere(n) voor wie je een stagebonus ontving. 

Aanvraagprocedure

Zowel de jongere en werkgever dienen een aanvraag in te dienen bij het departement Werk en Sociale Economie en dit ten laatste op 31 december na het einde van het opleidingsjaar. Zie:

Om van het fiscaal voordeel te genieten moet de betrokken werkgever bepaalde documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie: zie Stagebonus - Voorwaarden, bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel.

Verruimde stagebonus

Om ondernemingen te stimuleren om tijdens deze moeilijke periode werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren, werd er een aanvullende stagebonus gelanceerd voor schooljaar 2020-2021. 

De Vlaamse regering heeft op 11 maart 2022 definitief beslist om niet enkel ondernemingen te steunen die werkplekken aanbieden voor leerlingen jonger dan 18 jaar, maar ook aan ondernemingen die werkplekken aanbieden voor leerlingen van 18 jaar of ouder.

Een onderneming komt in aanmerking voor een verruimde stagebonus als ze in schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 (tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023) voor minstens 3 maanden een leerwerkplek aanbiedt in de vorm van een duale of alternerende opleiding aan een leerling van 18 jaar of ouder.

Zo hebben werkgevers in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 recht op een reguliere stagebonus of op een verruimde stagebonus, afhankelijk van de leeftijd van de leerling bij de eerste goedgekeurde aanvraag.

Meer informatie over deze stagebonus kan je terugvinden op de webpagina Aanvullende en verruimde stagebonus.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.