Schaalklaar: subsidie voor opschaling naar scale-up

Laatst gewijzigd op 26 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen tussen 1 en 5 jaar
Voor wat
opschaling naar scale-up
Subsidie (via oproep)
van maximaal € 350.000

Wat houdt de maatregel in

Jonge innovatieve ondernemingen (met rechtspersoonlijkheid) in het Vlaamse Gewest, die de ambitie en het potentieel hebben om op korte termijn op te schalen, kunnen een subsidie bekomen van maximaal 70% van de aanvaarde projectbegroting (max. € 350.000). Hiervoor beschikken ze over een weloverwogen projectplan dat een inspanning van minstens € 500.000 vraagt.

Met Schaalklaar wil VLAIO jonge beloftevolle ondernemingen ondersteunen in verschillende aspecten van bedrijfsontwikkeling bij hun groeipad naar succesvolle scale-ups. 

Bestaat je onderneming tussen 1 en 5 jaar? Zijn er minstens 2 actieve vennoten en kan je als onderneming een beroep doen op een multidisciplinair team van minstens 4 voltijds tewerkgestelden (inclusief vennoten)? Bekijk dan de mogelijkheden van deze nieuwe subsidie voor innovatieve ondernemingen. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de aanvaarde projectbegroting met een maximum van € 350.000 en dit over een periode van maximaal 3 jaar. Je project vooraanmelden is verplicht en kon vanaf 1 mei 2024 tot 15 juni 2024 (12u). Bij positief advies kan er dan vanaf 27 mei tot 15 september 2024 een volledig project worden ingediend.

Wie komt in aanmerking

Enkel voor ko's van 1 tot en met 5 jaar

Enkel kleine ondernemingen (ko's) met een operationele vestiging in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking. Deze steun richt zich bovendien enkel tot rechtspersonen (ook vzw's met economische activiteit) met de leeftijd van 1 tot en met 5 jaar. Deze voorwaarde moet voldaan zijn op het moment van de beslissing van de subsidieaanvraag bij VLAIO.

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese definitie van kleine onderneming (ko). Een ko is een onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
ko
Tewerkstellingminder dan 50
ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal
maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen
Zelfstandigheidscriterium
Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie De Europese kmo-definitie). 
Bijkomende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor steun moet er ook aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • Zelfstandigheid: De oprichters hebben minstens de meerderheid (51%) van de onderneming in handen. 
 • Team: 
  • De onderneming bestaat uit minstens 2 actieve vennoten en de onderneming kan een beroep doen op een multidisciplinair team van minstens 4 voltijds tewerkgestelden (VTE), inclusief vennoten;
  • De onderneming is omkaderd door een Raad van bestuur of Raad van advies.
 • De onderneming moet een eerste omzet gerealiseerd hebben.
 • Ze moet over een Letter of Intent (LOI) van één of meer klanten beschikken ingeval er CAPEX-investeringen van minimum € 600.000 nodig zijn om de stap naar opschaling te zetten;
 • Het moet gaan om niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen, die nog geen winst hebben uitgekeerd en niet uit een fusie of overname zijn ontstaan.

Wat komt in aanmerking

Dit programma is gericht op jonge innovatieve ondernemingen met de ambitie en het potentieel om snel te groeien, die beschikken over een weloverwogen projectplan dat een inspanning van minstens € 500.000 vraagt. 

Het project heeft een looptijd tussen 1 en 3 jaar. De startdatum is ten vroegste de eerste dag van de maand na indiening van de steunaanvraag.

In dit initieel projectplan moeten minstens jaarlijks meetbare mijlpalen worden gedefinieerd. Daarnaast wordt aangeraden niet meer dan 2 mijlpalen per jaar te definiëren. Na elke fase worden de resultaten geëvalueerd.

Voorbeelden van steunbare activiteiten zijn (niet limitatief)
 • Uitbouwen van een competent team door de vereiste profielen aan te werven die nodig zijn voor opschaling;
 • Het produceren van een voldoende grote batch van het product;
 • Investeringen in productiecapaciteit die noodzakelijk zijn om de opschaling mogelijk te maken;
 • Investeringen in (buitenlandse) marktontwikkeling en marketingactiviteiten;
 • Uitwerken van duidelijke werk- en besluitprocessen en bouwen van bijhorende IT-systemen (automatisatie);
 • Investeren in het automatisch bijhouden, verwerken en rapporteren van commerciële, operationele en financiële data
 • Activiteiten om te voldoen aan normen, labels, accreditaties, registraties of andere wettelijke
  verplichtingen;
 • Opleidingen en algemene kennisverwerving die toegepast zijn op het project.

In essentie omvat de begroting de personeelskosten, de werkingskosten, externe prestaties en investeringen van de onderneming, nodig om het project te realiseren. 
Raadpleeg hiervoor het Toelichtingsdocument, te vinden op de website van VLAIO > Wat > Documenten.  

Beoordelingscriteria

Een aanvraag Schaalklaar wordt beoordeeld aan de hand van zes criteria en wordt daarna gerangschikt op basis van de behaalde score. De beoordelingscriteria zijn beschreven in het scorerooster te vinden als bijlage bij het Toelichtingsdocument op de website van VLAIO > Wat > Documenten

 • kwaliteit van het team
 • innovativiteit
 • potentieel
 • plan van aanpak
 • maatschappelijke impact
 • stimulerend effect van de subsidie
Uitgesloten

In deze oproep worden activiteiten gesubsidieerd die erop gericht zijn om de onderneming schaalklaar te maken en die niet steunbaar zijn via andere innovatiesteunprogramma’s zoals haalbaarheidsstudies, onderzoeksprojecten of ontwikkelingsprojecten.

Omvang steun

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting met een maximum van 70%. 

De maximale steun bedraagt € 350.000 over een periode van maximaal 3 jaar.

De startdatum is ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de maand van indiening van de steunaanvraag. 

Een onderneming kan maar éénmalig een Schaalklaar subsidie ontvangen.

Aanvraagprocedure

Vooraanmelding van 1 mei tot 15 juni 2024

Een digitale vooraanmelding is verplicht. Je gebruikt hiervoor de template vooraanmelding te vinden op de website van VLAIO > Aanvraagprocedure > Vooraanmelding. Op basis van de vooraanmelding en eventueel een toelichtingsgesprek zal VLAIO éénmalig een grondige screening uitvoeren en een advies formuleren m.b.t. de zin van het uitwerken en indienen van een projectvoorstel. 

Deze vooraanmelding stond open van 1 mei 2024 tot 15 juni 2024 (12u).

Definitieve indiening van de steunaanvraag

Als je vooraanmelding positief werd geadviseerd kan je vervolgens een volledig projectvoorstel indienen, waarbij verschillende documenten moeten worden opgeladen. Meer informatie op de website van VLAIO > Aanvraagprocedure > Definitieve indiening van de steunaanvraag. 

Deze aanvraag kan worden ingediend van 27 mei tot 15 september 2024 (12u).

Bekijk ook zeker het Toelichtingsdocument. Alle nodige documenten vind je op de website van VLAIO > Aanvraagprocedure > Documenten

Evaluatie

Na het afsluiten van de indieningsperiode worden alle ontvankelijke projectaanvragen beoordeeld door een jury van onafhankelijke/externe experts uit het brede VLAIO-partner-netwerk. De projectaanvraag wordt toegelicht door de aanvragende onderneming tijdens een pitch aan deze jury.

Samen met adviseurs van VLAIO worden de projectaanvragen beoordeeld volgens de voorziene selectiecriteria. De projecten zullen gerangschikt worden op basis van de evaluatie. De 15 beste projecten worden gesteund. 

Bij de steuntoekenning wordt rekening gehouden met volgende beoordelingscriteria: kwaliteit van het team, innovativiteit, potentieel, plan van aanpak, maatschappelijke impact, de subsidie heeft een stimulerend effect.

Er is een scorerooster beschikbaar met meer informatie in het Toelichtingsdocument, te raadplegen op de website van VLAIO > Wat > Documenten.  

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling van subsidies gebeurt in schijven, onder de vorm van voorschotten. 

 • De eerste schijf van 50% wordt betaald na de bevestiging van het voornemen het project op te starten. 
 • De volgende schijven worden uitbetaald bij het behalen van de mijlpalen, vastgelegd in de subsidieaanvraag en goedgekeurd bij toekenning. 
 • De laatste schijf na de afsluiting van je project. 

De uitbetaling van de subsidie is afhankelijk van het behalen van de mijlpalen die in het projectplan worden voorgesteld. Per projectfase wordt een overeenkomstige subsidieschijf uitbetaald. Na elke projectfase worden de resultaten geëvalueerd. De onderneming moet, indien van toepassing, een bijgewerkt projectplan indienen voor latere projectfase(n). Op basis van deze informatie geeft het panel een advies en beslist VLAIO of een volgende projectfase gefinancierd kan worden of niet.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.