Provinciale steun voor innovatieve projecten

Laatst gewijzigd op 14 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
innovatieve projecten
Subsidie
steunpercentage en bedrag varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Ook op provinciaal niveau zijn er specifieke maatregelen om innovatie te stimuleren en innoverende projecten te ondersteunen. 

Innovatiesteun binnen provinciale speerpuntclusters (Oost-Vlaanderen)

Deze subsidie ondersteunt innovatieprojecten die werk maken van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen die dicht bij een implementatie in de markt staan. Zowel samenwerkingsverbanden tussen kmo’s als samenwerkingsverbanden tussen kmo’s en kennisinstellingen komen in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 100.000. In 2024 loopt de oproep van 1 februari tot 31 mei.

Deze oproep richt zich op projecten binnen de 6 speerpuntclusters uit de provinciale slimme specialisatie strategie: bio-economie/cleantech, materialen, slimme logistiek, slimme digitalisering, agro-voeding en zorginnovatie. Projectvoorstellen moeten gericht zijn op:

  • innovaties die bijdragen aan concrete vragen en noden vanuit het werkveld;
  • het ontwikkelen, testen, valideren en demonstreren van innovaties.  

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor innovatieprojecten binnen de provinciale speerpuntclusters.     

XR-innovatiefonds (POM Limburg)

Het XR-innovatiefonds ondersteunt Limburgse kmo’s in het opzetten en implementeren van innovatieve XR-technologie op de werkvloer. Het gaat dan bijvoorbeeld om complexe operaties vergemakkelijken/versnellen of (extreme) situaties simuleren op digital twins.

Het project moet zich in één van volgende sectoren bevinden: logistiek, zorg, bouw, energie of maakindustrie. Het gaat om een financiële ondersteuning van 50% van het projectbudget, met een maximum van € 50.000 subsidie. 

Daarnaast is er een tussentijdse kennisdeling en evaluatie tussen de verschillende projecten onderling. De eindresultaten van alle projecten zullen uiteindelijk getoond worden aan een breed publiek. 

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 13 mei 2024 (12u). Meer informatie over dit nieuwe fonds kan je nalezen op de website van POM Limburg

Innovatiesteun voor Limburgse kmo's

Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere ondernemingen een innovatieproject te realiseren, verleent de provincie Limburg een subsidie van maximum € 50.000 aan samenwerkende bedrijven (minstens 2) om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen.

Alle Limburgse kmo's kunnen aanspraak maken op de subsidie wanneer:

  • ze optreden namens een consortium van minstens twee ondernemingen.
  • het consortium een innovatief idee wil onderzoeken, ontwikkelen of testen om een vernieuwend product, proces, dienst of marktbenadering te ontwikkelen die een positieve impact heeft op de eigen bedrijfsvoering en op de Vlaamse markt.

Een onderzoek- of kennisinstelling, een overheidsinstelling of een intergemeentelijk samenwerkingsverband kunnen geen deel uitmaken van het consortium. Een onderzoek- of kennisinstelling kan wel ingeschakeld worden als externe dienstverlener voor onderzoeksactiviteiten of voor de realisatie van het innovatief idee.

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50% van de kosten die werkelijk gemaakt zijn voor het innovatieproject.

Een subsidieaanvraag kan elektronisch, of per post worden ingediend of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs en dit uiterlijk 30 april en 30 oktober van het lopende budgetjaar.

Meer informatie kan je terugvinden in het reglement van deze subsidie Innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's.

Health Campus Zorginnovatiefonds (Limburg)

Het Health Campus Zorginnovatiefonds stimuleert co-creatie en innovaties in de gezondheidszorg, zowel via financiële ondersteuning van € 35.000 als via begeleiding door onder meer het THINK³ simulation & innovation lab van UHasselt. Voor projecten die zich richten op het realiseren van waarde gedreven zorg met een focus op innovatieve zorgsystemen of -processen kan een subsidie worden aangevraagd.

De volgende projecten worden uitgesloten voor deze subsidie: ontwikkelingen of validatie van technologische innovaties (zoals sensors, medische toestellen enz.); ontwikkelingen of validatie van diagnostische of therapeutische innovaties.

De uitvoering van het project vindt voornamelijk plaats in de provincie Limburg. Subsidieaanvragen moesten ten laatste op 18 december 2023 ingediend worden. Meer informatie over deze oproep evenals het subsidiereglement is te vinden op de website van POM Limburg.

Innovatiesubsidie Vlaams-Brabant 

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt innovatieve projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Zowel publieke als private instellingen komen in aanmerking voor subsidie. De aanvrager dient samen te werken met verschillende actoren om de nodige knowhow en financiële draagkracht samen te brengen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor hun acties.

Eén van de voorwaarden is dat het innovatieproject bijdraagt tot de ambitie van de provincie om de kennisregio Vlaams-Brabant te versterken. Met name door te helpen de provinciale innovatiedoelstellingen in 5 speerpunten (Food, Health, Creativity, Logistics en Cleantech) en KET’s (Key Enabling Technologies) te realiseren.

De subsidie bedraagt maximum 50% van de voorziene kosten met een maximum van € 150.000. 

Elk jaar wordt er een oproep gelanceerd. Nieuwe aanvragen kunnen telkens online ingediend worden t.e.m. 15 oktober.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaamsbrabant.be (> Economie en Landbouw > Ondernemers en starters > innovatie).

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. 

Dit geldt momenteel voor de maatregel:

  • Innovatiesteun voor Limburgse kmo's
  • Health Campus Zorginnovatiefonds 

Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Economie
Adres

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Dienst Economie
Adres

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Dienst Ondernemen & Innovatie
Adres

Charles de Kerchovelaan 189
9000 Gent
België

Telefoon