Projectsubsidies voor organisaties en kunstenaars (Kunstendecreet)

Laatst gewijzigd op 9 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties uit de culturele en creatieve sector
Voor wat
allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn (max. 3 jaar)
Subsidie
varieert van de ingediende begroting en de beschikbare financiële middelen

Wat houdt de maatregel in

De culturele en creatieve sectoren (kunstenaars, ontwerpers, kunstenorganisaties enz.) kunnen bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed een projectsubsidie bekomen voor allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn (maximum 3 jaar). Er is geen maximumbedrag vastgesteld. De omvang van de subsidie wordt bepaald door de begroting en de beschikbare financiële middelen.

De werkverblijven, creatieopdrachten, niet-periodieke publicaties, internationale projecten en de vertaling van niet-periodieke publicaties die in het oude Kunstendecreet van 2004 afzonderlijk werden benoemd, vallen allen voortaan onder de noemer projectsubsidies.

Wie komt in aanmerking

Organisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid en gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en individuele kunstenaars kunnen een aanvraagdossier indienen.

Projecten kunnen zowel door individuen als door rechtspersonen (die gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) worden aangevraagd. Het kan dus gaan om:

 • kunstenaars;
 • ontwerpers (vormgevers, architecten,…);
 • kunstenorganisaties;
 • galeries;
 • managementbureaus;
 • ...

Als kunstenaar moet u niet de Belgische nationaliteit hebben, u moet wel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen.

Als buitenlandse organisaties kan u ook een aanvraag voor een project indienen, als er een link is met Vlaanderen. Er moet wel steeds een presentatie-luik aan het project verbonden zijn. Bijvoorbeeld: een buitenlands festival dat een organisatie gevestigd in Vlaanderen programmeert, heeft op deze manier een link met Vlaanderen en neemt de functie ‘presentatie’ op.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. ‘Professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld.

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen die groter is dan of gelijk aan € 300.000 komen niet meer in aanmerking voor bijkomende projectsubsidies. Zij worden verondersteld in hun planning budgettaire ruimte te voorzien voor onverwachte opportuniteiten en risico’s.

Wat komt in aanmerking

De plannen voor het project moeten bij de aanvraag voldoende concreet zijn, en de realisatiekosten moeten bekend zijn. Bij de aanvraag voor een projectsubsidie moet een ontwerpbudget gevoegd worden.

Projectsubsidie kan worden aangevraagd voor de disciplines: 

 • beeldende en audiovisuele kunsten;
 • podiumkunsten;
 • muziek;
 • architectuur en vormgeving.

Alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines zijn mogelijk. Alleen de kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van de fondsen, namelijk film en letteren, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Voorbeelden van  betoelaagbare initiatieven zijn:

 • de creatie en spreiding van een voorstelling;
 • een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau;
 • een tijdelijke tentoonstelling;
 • een concerttournee in het buitenland;
 • een lezingenreeks;
 • een publicatie,...

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar.

Omvang steun

Er is geen maximumbedrag vastgesteld. De omvang van de subsidie hangt af van de ingediende begroting en van de beschikbare financiële middelen. Als de toegekende projectsubsidie meer dan € 50.000 bedraagt, dient het afrekeningsdossier over de realisatie van het project een verslag te omvatten van een erkende boekhouder met commentaar bij de resultatenrekening.

Aanvraagprocedure

Projectdossiers kunnen drie keer per jaar worden ingediend bij de afdeling Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media:

De aanvraag voor projectsubsidie moet uiterlijk op volgende data zijn ingediend:

 • 15 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar;
 • 15 januari voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 mei van hetzelfde jaar;
 • 15 mei voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 september van hetzelfde jaar.

 Een ontvankelijk dossier wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie die een artistiek of inhoudelijk advies formuleert. De administratie maakt een zakelijk advies op over de werking en het beheer van de organisatie/het project. De minister van Cultuur neemt de definitieve beslissing over de aanvragen binnen de vier maanden na de uiterlijk indiendatum.

U dient een aanvraag in via de webapplicatie KIOSK en vult het formulier Activiteiten, medewerkers en begroting in.

Meer info over KIOSK en over het formulier vindt u via www.kunstenerfgoed.be/nl/projectsubsidie-nieuw-kunstendecreet