Projectsubsidies voor organisaties en kunstenaars

Laatst gewijzigd op 8 okt 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties uit de culturele en creatieve sector
Voor wat
verschillende initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn (max. 3 jaar)
Subsidie
varieert van de ingediende begroting en de beschikbare financiële middelen

Wat houdt de maatregel in

De culturele en creatieve sectoren (kunstenaars, ontwerpers, kunstenorganisaties enz.) kunnen bij het team Kunsten en Cultureel Erfgoed van het departement Cultuur, Jeugd en Media een projectsubsidie bekomen ( in het kader van het kunstendecreet en Cultureel Erfgoeddecreet) voor werkverblijven, creatieopdrachten, niet-periodieke publicaties, internationale projecten en de vertaling van niet-periodieke publicaties. 

De projecten moeten in tijd en doelstelling beperkt zijn (maximum 3 jaar). Er is geen maximumbedrag vastgesteld. De omvang van de subsidie wordt bepaald door de begroting en de beschikbare financiële middelen.

Wie komt in aanmerking

Organisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid en gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en individuele kunstenaars kunnen een aanvraagdossier indienen.

Projecten kunnen zowel door individuen als door rechtspersonen (die gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) worden aangevraagd. Het kan dus gaan om:

 • kunstenaars;
 • ontwerpers (vormgevers, architecten,…);
 • kunstenorganisaties;
 • galeries;
 • managementbureaus;
 • ...

Als kunstenaar moet je niet de Belgische nationaliteit hebben, maar wel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen.

Ook als buitenlandse organisaties kan een aanvraag voor een project ingediend als er een link is met Vlaanderen. Er moet wel steeds een presentatie-luik aan het project verbonden zijn. Bijvoorbeeld: een buitenlands festival dat een organisatie gevestigd in Vlaanderen programmeert, heeft op deze manier een link met Vlaanderen en neemt de functie ‘presentatie’ op.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. ‘Professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld.

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen van € 300.000 of meer komen niet meer in aanmerking voor bijkomende projectsubsidies. Zij worden verondersteld in hun planning budgettaire ruimte te voorzien voor onverwachte opportuniteiten en risico’s.

Wat komt in aanmerking

Werkverblijven, creatieopdrachten, niet-periodieke publicaties, internationale projecten en de vertaling van niet-periodieke publicaties, die in tijd en doelstelling beperkt zijn komen in aanmerking voor steun.

Een projectsubsidie kan worden aangevraagd voor de disciplines:

 • beeldende en audiovisuele kunsten;
 • podiumkunsten;
 • muziek;
 • architectuur en vormgeving.

Alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines zijn mogelijk, zowel multidisciplinair als transdisciplinair.

Alleen de kunstuitingen film en letteren komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Hiervoor kan je terecht bij Vlaams Audiovisueel Fonds of  Vlaams Fonds voor de Letteren.

Voorbeelden van betoelaagbare initiatieven zijn:

 • de creatie en spreiding van een voorstelling;
 • een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau;
 • een tijdelijke tentoonstelling;
 • een concerttournee in het buitenland;
 • een lezingenreeks;
 • een publicatie,...

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar.

De plannen voor het project moeten bij de aanvraag voldoende concreet zijn, en de realisatiekosten moeten bekend zijn. Bij de aanvraag voor een projectsubsidie moet een ontwerpbudget gevoegd worden.

Omvang steun

Er is geen maximumbedrag vastgesteld. De omvang van de subsidie hangt af van de ingediende begroting en van de beschikbare financiële middelen. Als de toegekende projectsubsidie meer dan € 100.000 bedraagt, dient het afrekeningsdossier over de realisatie van het project een verslag te omvatten van een erkende boekhouder met commentaar bij de resultatenrekening.

Aanvraagprocedure

Subsidieaanvragen voor een project onder het Kunstendecreet kunnen drie keer per jaar worden ingediend via de webapplicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

De aanvraag voor projectsubsidie moet uiterlijk op volgende data zijn ingediend:

 • 15 september voor initiatieven die starten tussen 1 januari en 30 april;
 • 15 januari voor initiatieven die starten tussen 1 mei en 31 augustus;
 • 15 mei voor initiatieven die starten tussen 1 september en 31 december.

Een ontvankelijk dossier wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie die een artistiek of inhoudelijk advies formuleert. De administratie maakt een zakelijk advies op over de werking en het beheer van de organisatie/het project. De minister van Cultuur neemt de definitieve beslissing over de aanvragen binnen de vier maanden na de uiterlijk indiendatum.

Meer info over KIOSK vind je via www.kunstenerfgoed.be/nl/alles-over-subsidies/online-aanvragen.