Projectoproep Extended Reality (XR)

Laatst gewijzigd op 28 nov 2019 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
Ondernemingen en organisaties
Voor wat
samenwerkingen rond onderzoek naar de haalbaarheid en toegevoegde waarde van XR-toepassingen
Subsidie via oproep
60% van de projectkost (maximaal € 200.000)

Wat houdt de maatregel in

Met deze oproep kregen ondernemingen en organisaties de kans om de toepassingsmogelijkheden van eXtended Reality (XR) grondig te verkennen. Enkel projectconsortia die samengesteld waren uit tenminste twee onafhankelijke bedrijven of organisaties konden steun aanvragen. Aanvragen konden tot 30 augustus 2019 worden ingediend.

De technologie voor Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR), samen ook gekend als eXtended Reality (XR), is ondertussen vrij matuur. Toch kennen we nog te weinig toepassingen in het Vlaamse bedrijfsleven. Het economisch en/of maatschappelijk potentieel van deze technologie is groter dan momenteel benut wordt. Het ontwikkelen van XR-toepassingen is soms duur, en de return on investment is onzeker.

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar. 

Wie komt in aanmerking

Enkel projectconsortia die samengesteld zijn uit tenminste twee onafhankelijke bedrijven of organisaties, en waarbij het ene bedrijf of organisatie optreedt als XR-opdrachtgever en het andere bedrijf of organisatie optreedt als XR-aanbieder komen in aanmerking voor steun.

Een XR-opdrachtgever levert een voor hem economisch en/of maatschappelijk relevante case aan en is daarom meestal ook de aanvrager.

Een XR-aanbieder levert XR diensten aan en kan de PoC uitwerken. Hij kan als (co-)aanvrager optreden als de case ook voor hem een economische relevantie heeft die verder gaat dan louter het aanbieden van XR-diensten als onderaannemer.

Onderzoeksinstellingen of XR-procesbegeleiders kunnen niet optreden als XR-aanbieder, maar kunnen wel als bijkomende partij aansluiten bij het consortium. Deze kunnen bijvoorbeeld fungeren als brug tussen een bedrijf of organisatie en een commerciële dienstverlener, o.a. door de technologie te demonstreren, de business case scherp te stellen, technische raad te geven bij de begeleiding naar de technische realisatie.

De indienende partners moeten voldoen aan de onderstaande criteria:

  • operationele activiteiten hebben in het Vlaamse Gewest;
  • overheden kunnen niet optreden als aanvrager binnen deze oproep, meer specifiek heeft de aanvrager geen administratieve overheid met dominerende invloed in de onderneming;
  • overheden kunnen uiteraard wel deelnemen als potentiële gebruiker van deze technologie.

Wat komt in aanmerking

De XR-toepassingen kunnen zich richten op alle aspecten van bedrijfsvoering: HR en personeelswerving, levenslang leren, (langer) kwaliteitsvol werken, marketing, sales, opleiding, productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, onderhoud, … Maar ook nauw aansluitende technologieën (bv. immersieve video, serious games, …) en maatschappelijke toepassingen kunnen in aanmerking komen.

De projecten kunnen betrekking hebben op eender welke sector (toepassingen in de industrie, zorg, ontspanning, onderwijs, overheid, enz…)

Projecten tonen een meerwaarde aan voor de haalbaarheid en toegevoegde waarde van XR-toepassingen en streven naar een PoC die antwoord biedt op vragen over het potentieel van de technologie, financiële haalbaarheid, implementeerbaarheid in specifieke omgeving, … 

Na de uitwerking, hebben de projectpartners een beter zicht op de business waarde en de verdere kosten van het traject, … die potentiële gebruikers toelaten een go/no-go beslissing te nemen, en eventueel verder gaan met een geschikte dienstverlener en technologie.

De projecten moeten bereid zijn om op het einde van hun project informatie te delen over de behaalde resultaten en nieuwe inzichten, en bereid zijn om een presentatie te geven, mee te werken aan een disseminatie-event, een filmpje aan te leveren.

Een XR-project heeft een totale maximale projectduur van één jaar.

Meer informatie kan je vinden op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/projectoproep-extended-reality/aan-welke-voorwaarden-een-xr-project-voldoen.

Omvang steun

Indieners kunnen een ondersteuning krijgen van 60% van de aanvaarde ingediende kosten van het projectbedrag.

Hierbij bedraagt het maximaal subsidiebedrag € 200.000.

Het ingediend project heeft een minimale projectbegroting van € 50.000.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Aanvragen tot ondersteuning worden elektronisch ingediend via de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Aanvragen konden tot 30 augustus 2019 worden ingediend. 

Vanaf 7 juni 2019 konden dossiers online worden ingediend tot 30 augustus 2019 om 12 uur. VLAIO organiseerde op 7 juni 2019 hierover een infosessie. Potentiële indieners konden aansluitend op deze infosessie, eveneens langskomen voor een voorbespreking.

Vrijgesteld van Vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”.

Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Ares Lagae
E-mail