Man met VR-bril

Projectoproep Extended Reality

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Aan welke voorwaarden een XR-project voldoen om steun te krijgen?

Wie komt in aanmerking voor de steun?

Enkel projectconsortia die

 1. samengesteld zijn uit tenminste twee onafhankelijke bedrijven of organisaties, en
 2. waarbij het ene bedrijf of organisatie optreedt als XR-opdrachtgever en het andere bedrijf of organisatie optreedt als XR-aanbieder 

komen in aanmerking voor steun. Hiernaast kunnen ook bijkomende partijen aansluiten bij het projectconsortium.

Een XR-opdrachtgever levert een voor hem economisch en/of maatschappelijk relevante case aan. Een XR-opdrachtgever treedt daarom doorgaans op als aanvrager.

Een XR-aanbieder levert XR diensten aan en kan de PoC uitwerken. Een XR-aanbieder treedt daarom doorgaans op als onderaannemer. Een XR-aanbieder kan ook als (co-)aanvrager optreden als de case ook voor hem een economische relevantie heeft die verder gaat dan louter het aanbieden van XR-diensten. Onderzoeksinstellingen kunnen niet optreden als XR-aanbieder of XR-opdrachtgever, maar kunnen wel naast een XR-opdrachtgever en XR-aanbieder als bijkomende partij aansluiten bij het consortium (zie hieronder).

Meerdere partijen, bv. twee XR-opdrachtgevers of een XR-opdrachtgever en een XR-aanbieder, kunnen samen optreden als co-aanvragers, een ervan treedt in dat geval op als hoofdaanvrager.

Bijkomende partijen zoals bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen of XR-procesbegeleiders kunnen bij het projectconsortium aansluiten. Deze kunnen bijvoorbeeld fungeren als brug tussen een bedrijf of organisatie en een commerciële dienstverlener, o.a. door de technologie te demonstreren, de business case scherp te stellen, technische raad te geven bij de begeleiding naar de technische realisatie.

 • Bijkomende bedrijfspartners kunnen, afhankelijk van hun rol in het project, optreden als co-aanvrager of als onderaannemer.
 • Onderzoeksinstellingen kunnen, afhankelijk van hun rol in het project, optreden als onderzoekspartner of onderaannemer.
 • Partijen die geen subsidie ontvangen kunnen ook deelnemen.

De essentiële partijen stellen een samenwerkingsovereenkomst op.

Wie kan de steun aanvragen?

De indienende partners moeten voldoen aan de onderstaande criteria:

 • operationele activiteiten hebben in het Vlaamse Gewest
 • in staat zijn om de resterende 40% van het projectbudget te financieren
 • overheden kunnen niet optreden als aanvrager binnen deze oproep, meer specifiek heeft de aanvrager geen administratieve overheid met dominerende invloed in de onderneming
 • overheden kunnen uiteraard wel deelnemen als potentiële gebruiker van deze technologie.

Duurtijd van een project

Een XR-project heeft een totale maximale projectduur van één jaar. 

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die voldoen aan onderstaande kenmerken:

 • Projecten die een meerwaarde aantonen voor de haalbaarheid en toegevoegde waarde van XR-toepassingen
 • Minimaal Doel = een Proof of Concept (PoC) die antwoord biedt op vragen aangaande potentieel van de technologie, financiële haalbaarheid, implementeerbaarheid in specifieke omgeving, …
 • De projectpartners kunnen projecten indienen voor alle sectoren: industrie, zorg, ontspanning, onderwijs, overheid, …
 • De projecten moeten bereid zijn om op het einde van hun project informatie te delen over de behaalde resultaten en nieuwe inzichten, en bereid zijn om een presentatie te geven, mee te werken aan een disseminatie-event, een filmpje aan te leveren, …
 • De beoogde output van een ondersteund project is een Proof of Concept (PoC) voor een concrete XR-case (de toepassing van XR-technologie bij een concrete activiteit bv. ondersteuning van een productiemedewerker bij een montage-opdracht, de ondersteuning bij de opleiding tot chemie-operator, de ondersteuning bij onderhoud op afstand, de ondersteuning van een zorgverstrekker bij een specifieke ingreep, de versterking van een specifieke therapie, het aanleren van een specifieke vaardigheid, …)
 • Na de uitwerking, hebben de projectpartners een beter zicht op de business waarde en de verdere kosten van het traject, … die potentiële gebruikers toelaten een go/no-go beslissing te nemen, en eventueel verder gaan met een geschikte dienstverlener en technologie
 • De output wordt gestaafd door onderstaande op te leveren documenten:
  • een rapport over de technologische en financiële haalbaarheid, en mogelijkheden tot toepassing van XR-technologie in de gekozen omgeving
  • een korte presentatie en filmpje over de case, geschikt voor publieke disseminatie
  • een verslag van de valorisatievooruitzichten en financiële rapportering over de projectkosten voor intern gebruik door VLAIO
  • VLAIO kan bijkomende rapportering opvragen

Administratieve voorwaarden

Om toegelaten te worden voor verdere evaluatie en beoordeling door de commissie, moet:

 • de aanvraag tijdig en correct ingediend zijn
 • de aanvraag volledig ingediend (of tijdig vervolledigd) zijn
 • de aanvrager zich engageren dat het eindresultaat beschikbaar zal zijn uiterlijk 1 jaar na de toekenning van de subsidie door de minister

Indien aan één van deze eisen niet wordt voldaan, is het project onontvankelijk.

Technologische en economische voorwaarden

De ontvankelijke projecten worden getoetst aan 4 criteria:

 • de kwaliteit van het projectvoorstel, zoals ‘duidelijkheid van de doelstellingen’, ‘kwaliteit van de aanpak, aanwezige expertise, …
 • de potentiële impact van het project bij de XR-gebruiker
 • het disseminatiepotentieel
 • de match met het doel van de oproep namelijk gaat het om een PoC die bijdraagt tot een ruimer gebruik van XR

Daarnaast is ook een financiële check voorzien die nagaat of de aanvragers hun eigen aandeel in het project kunnen financieren. Deze criteria worden ingeschat op basis van het ingediende dossier en, indien nodig, een gesprek met een VLAIO medewerker.

Juridische basis voor steunverlening

Aanvrager(s) krijgen steun onder de deminimis-voorwaarden. De de-minimisvereiste is van toepassing op elke aanvrager apart. Zij moeten een verklaring op eer terzake ondertekenen. Lees grondig de antwoorden op veelgestelde vragen over de-minimis.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail