Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen

Laatst gewijzigd op 23 apr 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
publieke en private ontwikkelaars bedrijventerreinen
Voor wat
voortraject, (her)aanleg van een bedrijventerrein of het beheer
Subsidie
max. 50% (voortraject), max. 50-85% (de (her)aanleg), max. 50% (beheer)

Wat houdt de maatregel in

Agentschap Innoveren & Ondernemen kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%), de (her)aanleg (maximaal 50-85%) en het beheer van bedrijventerreinen (50%).

Wie komt in aanmerking

De steunmaatregel is bedoeld voor alle projectontwikkelaars, zowel publieke als private, evenals voor alle samenwerkingsverbanden tussen beide (formules van publiek-private-samenwerking).

Diegene die de steun ontvangt moet zelf opdracht geven tot uitvoering van de investeringen. Hij moet ook eigenaar zijn van de te ontwikkelen gronden of een bewijs van zakelijk recht kunnen voorleggen dat hem toelaat op die gronden de bedoelde werken te laten uitvoeren.

Vzw's komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

De subsidies zijn bedoeld voor:

  • de studie en de procesbegeleiding voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen (inclusief terreinen in de havengebieden en voor kleinhandel) en van brownfields, het zgn. voortraject;
  • de (her)aanleg van (on)rendabele bedrijventerreinen;
  • het beheer van bedrijventerreinen waarop nog kavels kunnen uitgegeven worden en alle andere waarvoor nog geen begunstigde van het terugkooprecht bestaat.

Kleinhandel-en kantoorzones worden niet gesubsidieerd.

Omvang steun

Voor het voortraject (haalbaarheidsstudie of procesbegeleiding) moet het terrein zich in een complexe probleemsituatie bevinden waardoor de (her)aanleg ervan verhinderd wordt. Deze steun kan in principe slechts één maal toegekend worden en bedraagt maximaal 50% van de kosten met een plafond van € 200.000 per terrein.

Voor de (her)aanleg komen enkel de investeringen in het openbaar domein voor onrendabele projecten in aanmerking:

  • verouderde bedrijventerreinen: wegenis en riolering 60%; alle andere subsidiabele werken: 85%;
  • brownfields: 50%*;
  • terreinen waarvoor gebouwen moeten aangekocht worden waardoor de verkoopprijs per m² hoger ligt dan de gemiddelde verkoopprijs voor de regio: 50%*;
  • terreinen die op basis van de grondexploitatie onrendabel zijn: 50%;
  • strategische bedrijventerreinen (inclusief wetenschapsparken): 60%*.

(*het % kan verhoogd worden in functie van het toegelaten rendement van 2 % boven de risicovrije rentevoet tot maximaal 60-85%)

Voor het beheer bedraagt de subsidie éénmalig 50 % van de toezichtkosten (toezicht op de verkoopsvoorwaarden + rapportering over de uitgifte voor de GIS-databank + ombudsfunctie) gedurende 5 jaar.

Aanvraagprocedure

De steun kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier (vlaio.be/nl/subsidies-financiering/bedrijventerreinen/hoe-verloopt-de-aanvraagprocedure).

Voor het voortraject moet daar nog aan toegevoegd worden: een projectomschrijving, een kostenraming, een tijdpad en een overzicht van de planologische bestemmingen.

Bij de aanvraag voor de (her)aanleg moet een inrichtings-, een uitgifte- en een terreinbeheerplan met een ontwerp van contract van terbeschikkingstelling (doorverkoop of verhuur van een uitgeruste kavel) en desgevallend een kosten-batenanalyse gevoegd worden. Daarnaast zijn ook een bewijs van bestemming, een verklaring eigenaar te zijn van de gronden of te beschikken over een zakelijk recht  evenals een bestek en een raming van de werken vereist.

Bij het beheer wordt er een gedetailleerde kostenraming en het uitgifte-, beheer- en CO2-neutraliteitsplan aan toegevoegd.