Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen

Laatst gewijzigd op 1 mrt 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
publieke en private ontwikkelaars bedrijventerreinen
Voor wat
voortraject, (her)aanleg van een bedrijventerrein
Subsidie
max. 50% (voortraject), max. 50-70% (de (her)aanleg)

Wat houdt de maatregel in

VLAIO kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%) of de (her)aanleg (maximaal 50-70%) van bedrijventerreinen.

Wie komt in aanmerking

De steunmaatregel is bedoeld voor alle projectontwikkelaars, zowel publieke als private, evenals voor alle samenwerkingsverbanden tussen beide (formules van publiek-private-samenwerking).

Diegene die de steun ontvangt moet zelf opdracht geven tot uitvoering van de investeringen. Hij moet ook eigenaar zijn van de te ontwikkelen gronden of een bewijs van zakelijk recht kunnen voorleggen dat hem toelaat op die gronden de bedoelde werken te laten uitvoeren.

Vzw's komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

De subsidies zijn bedoeld voor:

  • de studie en de procesbegeleiding voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen (inclusief terreinen in de havengebieden en voor kleinhandel) en van brownfields, het zgn. voortraject;
  • de (her)aanleg van (on)rendabele bedrijventerreinen.

Kleinhandel- en kantoorzones worden niet gesubsidieerd.

Omvang steun

Voor het voortraject (haalbaarheidsstudie of procesbegeleiding) moet het terrein zich in een complexe probleemsituatie bevinden waardoor de (her)aanleg ervan verhinderd wordt. Deze steun kan in principe slechts één maal toegekend worden en bedraagt maximaal 50% van de kosten met een plafond van € 200.000 per terrein.

Voor de (her)aanleg komen enkel de investeringen in het openbaar domein voor onrendabele projecten in aanmerking:

  • verouderde bedrijventerreinen: alle subsidiabele werken worden aan 70% betoelaagd;
  • brownfields: 50%*;
  • terreinen die op basis van de grondexploitatie onrendabel zijn: tot maximaal 50%;
  • strategische bedrijventerreinen (inclusief wetenschapsparken): tot 85%*.

(het % kan verhoogd worden in functie van het toegelaten rendement van 2 % boven de risicovrije rentevoet tot maximaal 70%)

De laatste twee categorieën moeten wel erkend worden door de minister.

Aanvraagprocedure

De steun kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier. Dit is terug te vinden op de website van VLAIO rubriek Aanvraagprocedure (Zie 'Dien je subsidieaanvraag voor een voortraject in' en 'Dien je subsidieaanvraag voor de (her)aanleg van een bedrijventerrein in').

Let wel: er is ook een verplicht vooroverleg noodzakelijk.

Voor het voortraject moet daar nog aan toegevoegd worden: een projectomschrijving, een kostenraming, een tijdpad en een overzicht van de planologische bestemmingen.

Bij de aanvraag voor de (her)aanleg moet een inrichtings-, een uitgifte- en een terreinbeheerplan met een ontwerp van contract van terbeschikkingstelling (doorverkoop of verhuur van een uitgeruste kavel) en desgevallend een kosten-batenanalyse gevoegd worden. Daarnaast zijn ook een bewijs van bestemming, een verklaring eigenaar te zijn van de gronden of te beschikken over een zakelijk recht  evenals een bestek en een raming van de werken vereist.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank