Heropstartlening

Laatst gewijzigd op 27 jul 2021 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
voor de aankoop van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten
Lening
van min. € 10.000 en max. € 750.000 aan 1%

Wat houdt de maatregel in

Ondernemers (ook vzw's) die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood, kunnen een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De lening bedraagt minimum € 10.000 en maximum € 750.000, heeft een looptijd van 2 of 3 jaar en een rente van 1% op jaarbasis. Bovendien wordt het bedrag van de heropstartlening beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Er worden geen sectoren uitgesloten maar de ondernemer moet de lening wel hoofdzakelijk (voor minimaal 75%) gebruiken voor de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen.

Je vraagt de lening aan via een onlinetool op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De lening wordt door PMV, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, rechtstreeks uitbetaald aan de steunaanvrager.

Dit was een tijdelijke maatregel. Het aanvragen van een heropstartlening kon sinds 31 mei 2021 en dit tot de limiet van het uitgetrokken budget (€ 105 miljoen) bereikt werd. Dit beschikbare budget van de heropstartlening is intussen uitgeput (8/9/2021). Hierdoor kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.

Wie komt in aanmerking

Zowel startende als bestaande ondernemingen kunnen een beroep doen op deze lening als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • Je bent als onderneming of zelfstandige actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • Je onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap. Enkel volgende rechtsvormen kunnen:
  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent (ook bijberoepers);
  • een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
  • een vereniging zonder winstoogmerk;
  • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.
 • Je beschikt over onvoldoende liquiditeiten in de onderneming en bent niet in staat dit via normale bankfinanciering te verwerven.
 • Je bent geen onderneming in moeilijkheden. 
 • Je hebt geen achterstand in de betaling van lopende kredieten bij financiële instellingen, behoudens de specifieke garantieregelingen, ondernemingskredieten en betalingsuitstel die de federale overheid of specifieke Vlaamse instellingen organiseren in het kader van de coronacrisis.
 • Je hebt geen schulden bij VLAIO in het kader van coronagerelateerde steunmaatregelen.
 • Jouw onderneming was intrinsiek gezond voor de crisis (situatie 31/12/2019).

Er worden geen sectoren uitgesloten maar de onderneming moet de lening wel hoofdzakelijk (voor minimaal 75%) gebruiken voor de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen (rooster 81 van de btw-aangifte).

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Voor welke aankopen

De aanvraag van de lening kan betrekking hebben op aankopen bij meerdere toeleveranciers van goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met volgende roosters uit de btw-aangifte:

 • rooster (81): aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen
 • rooster (82): aankoop van diensten en diverse goederen;
 • rooster (83): aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen;

De voorgelegde facturen hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Je kan maximaal honderd facturen inbrengen per lening. Je geeft voor elke ingebrachte factuur minstens de datum en het volgnummer van de factuur, de identiteit van de onderneming die de factuur uitschrijft, en de prijs exclusief btw.

Je kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen.

Bedrag
 • de heropstartlening per onderneming bedraagt minimaal € 10.000;
 • de totale omvang van de twee leningen is beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen uit rooster 81 van de btw-aangifte in het referentiejaar 2019 met een maximum van € 750.000 (VLAIO vraagt de aankopen van handelsgoederen in 2019 op via rooster 81 van de btw-aangifte, als dat mogelijk is. Als de gegevens niet opgehaald kunnen worden, of als de steunaanvrager de gegevens niet correct vindt, bewijst de steunaanvrager de omvang van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019);
 • maximaal 25% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met de aankoop van diensten en diverse goederen (rooster 82) of aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen (rooster 83);
Beperking voor startende ondernemingen

Wie zijn activiteit pas na het referentiejaar 2019 in bijberoep of hoofdberoep heeft opgestart, kan maximaal € 50.000 lenen.

Looptijd & terugbetaling
 • De looptijd van de lening bedraagt 24 maanden voor leningen tot € 50.000.
 • Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden.
 • De trimestriële terugbetalingen in gelijke schijven gebeuren na een vrijgestelde periode van 12 maanden vanaf datum van de leningsovereenkomst.
Intrestvoet

De rente bedraagt 1% per jaar.

Keuze de-minimis of Tijdelijke kaderregeling

De steunaanvrager kan kiezen of de steun wordt verkregen onder de Europese de-minimisverordening als het plafond nog niet bereikt werd, of onder de Europese Tijdelijke kaderregeling als de de-minimissteun al opgebruikt zou zijn:

 • Europese de-minimisverordening: door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 bedragen.
  Om het bedrag van de de-minimissteun van een heropstartlening (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE)) te berekenen dien je de volgende formule te hanteren: BSE = het gemiddelde uitstaande kapitaal (zie hiervoor de aflossingstabel van de Lening)  x [(referentie-intrestvoet - 1%) + 6,5%].
  Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis. Daar vind je ook een overzicht van de VLAIO steun die onder deze regeling valt. 
 • Tijdelijke kaderregeling in het kader van de huidige COVID-19-uitbraak (artikel 3.1): Daar geldt onder meer dat de totale steun van steunmaatregelen aangemeld onder dit artikel, op groepsniveau van de onderneming maximaal € 1.800.000 mag bedragen. Voor ondernemingen actief in de landbouwsector bedraagt het maximum steunplafond € 225.000 en voor ondernemingen actief in de visserij en aquacultuursector € 270.000.
  Let op: hier wordt niet gewerkt met een BSE, het volledig bedrag van de lening moet worden meegeteld voor de berekening van deze drempel.
  Een lijstje van VLAIO maatregelen die werden aangemeld onder dit artikel vind je terug op Veel gestelde vragen: De-minimis (Welke steun valt er onder). Ook bepaalde andere Vlaamse en federale maatregelen werden hieronder aangemeld (vb. De RSZ vermindering voor de hotel, reissector en evenementensector, Coronalening (eerste schijf van € 1,8 miljoen).

Aanvraagprocedure

Aanvraag via onlinetool

Je vraagt de lening aan via een onlinetool op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het aanvragen van een heropstartlening kon sinds 31 mei 2021 en dit tot de limiet van het uitgetrokken budget (€ 105 miljoen) bereikt werd. Dit beschikbare budget van de heropstartlening is intussen uitgeput (8/9/2021). Hierdoor kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.

Ontvankelijkheid wordt gecheckt door VLAIO

Indien de aanvraag ontvankelijk is, brengt VLAIO de steunaanvrager hiervan op de hoogte en stuurt VLAIO de gegevens door naar PMV voor de opmaak van de leningsovereenkomst. 

Uitbetaling door PMV

PMV legt vervolgens aan de steunaanvrager, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, een leningsovereenkomst voor. De steunaanvragers ondertekenen die leningsovereenkomst en bezorgen ze terug aan de diensten van PMV. Zodra PMV de ondertekende leningsovereenkomst ontvangen heeft betaalt ze de verschuldigde steun op een Belgisch rekeningnummer op naam van de steunaanvrager.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.