Belastingvoordeel kwijtschelding huur (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 13 apr 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen die verplicht moeten sluiten
Voor wat
kwijtschelding huur april tot en met mei 2021
Belastingvermindering/Belastingkrediet voor verhuurder
van 30% op kwijtgescholden huur (max. € 5000 per maand per overeenkomst/max. € 45.000 per verhuurder)

Wat houdt de maatregel in

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen (ten minste 40%) in de maanden maart, april en/of mei 2021.

Het belastingvoordeel kan echter niet meer bedragen dan € 5.000 per maand per huurovereenkomst. Bovendien geldt er een maximum van € 45.000 per belastingplichtige over alle huurovereenkomsten heen.

De Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021) met meer informatie over deze maatregel werd zopas gepubliceerd: Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur (Titel 2, Hoofdstuk 4, artikel 13, 14 en 15). Titel 2 van deze wet treedt in werking op 1 april 2021.     

Wie komt in aanmerking als huurder

De huurder moet een zelfstandige zijn in hoofdberoep, een kleine vennootschap (zie verder) of een kleine vereniging (zie verder) en beantwoorden aan volgende voorwaarden:

 • De huurder moet volgens de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) een ondernemingsactiviteit uitoefenen in het pand voor de periode waarvoor de huur wordt kwijtgescholden (een onderneming die haar activiteiten heeft stopgezet, in vereffening is, enz komt niet in aanmerking).
 • De huurder mag voor de betrokken huurovereenkomst geen huurachterstallen hebben op 12 maart 2020.
 • De huurder mag op het moment van het kwijtschelden van de huur ook geen onderneming in moeilijkheden zijn.
Verplichte (gedeeltelijke) sluiting

De huurder heeft de vestigingseenheid in het betrokken pand volledig of gedeeltelijk verplicht moeten sluiten door de opgelegde coronamaatregelen die vanaf 12 maart 2020 genomen zijn door de federale overheid.
De huurder mag tijdens deze gedwongen sluiting wel afhaalmaaltijden in dit pand hebben voorbereid. 

De sluiting mag niet opgelegd zijn als sanctie. Een voedingszaak die ingevolge een inbreuk op de corona-maatregelen gesloten werd in de periode sinds 12 maart 2020 komt dus niet in aanmerking. 

Definitie kleine vennootschap

Een kleine vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is een vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  kleine vennootschap
jaargemiddelde personeelsbestand 50
jaaromzet, excl. btw € 9.000.000
balanstotaal € 4.500.000

Wanneer meer dan één van de criteria wordt overschreden of niet meer wordt overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

In het geval van verbonden vennootschappen, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.
Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie (verhoging van de drempels met 20% tot € 10,8 miljoen omzet en € 5,4 miljoen balanstotaal).

Een vennootschap die haar activiteit start, en dus niet beschikt over deze cijfers, moet de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.

Definitie kleine vereniging

Een kleine vereniging is een kleine vzw of een kleine internationale vzw (ivzw), zoals gedefinieerd in artikel 1:28, §§ 1 tot 5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt: 

  kleine vereniging
jaargemiddelde personeelsbestand 50
jaaromzet, excl. btw € 9.000.000
balanstotaal € 4.500.000

Wanneer meer dan één van de criteria wordt overschreden of niet meer wordt overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

Een vereniging die haar activiteit start, en dus niet beschikt over deze cijfers, moet de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.

Wie komt in aanmerking als verhuurder

Het voordeel kan genoten worden door zowel particuliere verhuurders als beroepsmatige verhuurders. 

Het kan ook genoten worden door vennootschappen die binnen de vennootschapsbelasting een afwijkend regime genieten (bijvoorbeeld gereglementeerde vastgoedvennootschappen).

De verhuurder moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De verhuurder verhuurt een in België gelegen gebouwd onroerend goed waarvan hij eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is. Dit kan al dan niet in het kader van de beroepswerkzaamheid. Dit pand wordt verhuurd aan een onderneming die verplicht heeft moeten sluiten in het kader van de COVID-19-pandemie.
 • De verhuurder heeft de huurprijs en de huurvoordelen voor het voor de ondernemingsactiviteit aangewende gedeelte van dat onroerend goed voor de maanden maart, april of mei 2021, of voor meerdere van die maanden, geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. Een tegen vergoeding ter beschikking stellen van een gebouwd onroerend goed wordt hierbij gelijkgesteld met verhuur. De vergoeding wordt desgevallend gelijkgesteld met de huurprijs.

Wat als het betrokken pand door de huurder niet uitsluitend voor zijn eigen ondernemingsactiviteit wordt aangewend én de huurprijs niet werd opgesplitst in de huurovereenkomst (deel eigen ondernemingsactiviteit / deel niet voor de eigen ondernemingsactiviteit)? 
In dat geval worden de huurprijs en de huurvoordelen die betrekking hebben op het voor de eigen ondernemingsactiviteit aangewend gedeelte bepaald door de huurprijs en de huurvoordelen voor het onroerend goed te vermenigvuldigen met het aandeel van de oppervlakte van het voor de eigen ondernemingsactiviteit aangewend gedeelte van het onroerend goed in de totale oppervlakte van het onroerend goed.

Geen band tussen huurder en verhuurder

De verhuurder is een natuurlijk persoon

Huurder is een zelfstandige

Wanneer de huurder een natuurlijk persoon is (zelfstandige) dan mag dit niet de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner zijn van de verhuurder, noch een kind, ascendent of broer of zus. Het mag ook niet gaan over een kind, ascendent of broer of zus van de echtgenoot of wettelijk of 'feitelijk' samenwonende partner van de verhuurder.
Met 'feitelijk samenwonende partner' wordt bedoeld: elke andere persoon dan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verhuurder die deel uitmaakt van zijn gezin.

Huurder is een vennootschap

Wanneer de huurder een vennootschap is dan mag het niet gaan om een vennootschap:

 • waarin de verhuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider is (zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, van het WIB 92);
 • waarin de verhuurder als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent;
 • die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap waarvan de verhuurder, aandeelhouder is, en waarbij die andere vennootschap er zich toe heeft verbonden om tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen in de eerste vennootschap;
 • waarvan de verhuurder, desgevallend samen, aandelen bezitten die 30% of meer van het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Hetzelfde verbod geldt ook voor de kinderen, ascendenten en broers en zussen van de verhuurder, van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of van een ander persoon die deel uitmaakt van zijn gezin.

De verhuurder is een vennootschap

Huurder is een zelfstandige

Wanneer de huurder een natuurlijke persoon is, mag hijzelf of zijn echtgenoot:

 • bij de verhuurder niet rechtstreeks of onrechtstreeks de functie van bedrijfsleider uitoefenen (zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, van het WIB 92);
 • bij de verhuurder niet als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functie uitoefenen;
 • alleen of desgevallend samen geen aandelen bezitten die 30% of meer van het eigen vermogen van de verhuurder vertegenwoordigen;
 • geen aandeelhouder zijn van een vennootschap waarmee de verhuurder een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten om tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen bij de belastingplichtige-verhuurder.

Hetzelfde verbod geldt ook voor de kinderen, ascendenten en broers en zussen van de verhuurder, van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of van een ander persoon die deel uitmaakt van zijn gezin.

Huurder is een vennootschap

Wanneer de verhuurder en huurder een vennootschap zijn, dan mag de huurder geen verbonden vennootschap zijn (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Een verbonden vennootschap wordt hier gedefinieerd als:

 1. de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
 2. de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;
 3. de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
 4. de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in de punten 1, 2 en 3.

Wat komt in aanmerking

Het fiscaal voordeel kan genoten worden indien de huur wordt kwijtgescholden voor de maanden maart, april en mei 2021. Hierbij gelden bepaalde voorwaarden:

 • Het gaat over de kwijtschelding van zowel de huurprijs als de huurvoordelen (dit zijn de regelmatig weerkerende geldelijke lasten waarvan in de huurovereenkomst is bepaald dat ze door de huurder ten voordele van de verhuurder moeten worden gedragen).
 • De kwijtschelding is gebaseerd op de opschorting van de verplichting om de huurprijs volledig of gedeeltelijk te betalen voor de maanden maart, april of mei 2021.
 • Ook als de huur betaald wordt op jaarlijkse, zesmaandelijkse basis enz... kan van het voordeel worden genoten. 
 • De kwijtschelding moet vrijwillig zijn.
 • De kwijtschelding moet schriftelijk worden overeengekomen. Een afschrift van die schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op 15 juli 2021 aan de Administratie worden bezorgd. 
 • De kwijtschelding moet gelden voor de maanden maart, april of mei 2021 of voor meerdere van die maanden.
 • Het kan gaan over een volledige of gedeeltelijke opschorting. Bij een gedeeltelijke kwijtschelding moet het gaan over minstens 40% van de huurprijs en de huurvoordelen voor het voor de ondernemingsactiviteit aangewende gedeelte van het pand voor de betrokken maanden.
 • De huur moet ook formeel worden kwijtgescholden: spontane niet-betalingen van de huurprijs en de huurvoordelen komen niet in aanmerking. Ook kwijtgescholden achterstallen komen niet in aanmerking.
 • De kwijtschelding is definitief en onherroepelijk.

Fiscaal voordeel

Belastingvermindering of belastingkrediet

De belastingvermindering (natuurlijke personen) of het belastingkrediet (vennootschappen) bedraagt 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen voor de maanden maart, april en/of mei 2021. Het kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd.

Wanneer de huurprijs en de huurvoordelen niet per maand worden betaald, worden de huurprijs en de huurvoordelen die betrekking hebben op de maand maart, april en/of mei 2021 pro rata temporis bepaald.

Drempels

Het belastingvoordeel kan echter niet meer bedragen dan € 5.000 per maand per huurovereenkomst. Bovendien geldt er een maximum van € 45.000 per belastingplichtige over alle huurovereenkomsten heen. Deze bedragen worden niet geïndexeerd.

Hierdoor kan er een fiscaal voordeel van maximaal € 13.500 worden genoten.

Indien er meerdere verhuurders (meerdere eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, …) zijn, moet het maximumbedrag van € 5.000 omgedeeld worden over die verhuurders in functie van hun aandeel in de huur.

Aanvraagprocedure

Er kan nog een Koninklijk Besluit worden gepubliceerd met meer uitleg over de bewijslevering van dit fiscaal voordeel.

Een afschrift van die schriftelijke overeenkomst van de kwijtschelding moet uiterlijk op 15 juli 2021 aan de Administratie worden bezorgd.

 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Er werd door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een advies opgemaakt over de boekhoudkundige verwerking: CBN-advies 2021/XX – Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon