Fiscale steun tijdens coronacrisis (COVID-19)

Laatst gewijzigd op 26 aug 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemingen
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Fiscale steun
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt.

De fiscus geeft hiervan een overzicht dat frequent wordt geactualiseerd op Fisconetplus: COVID-19: informatiemonitoring.

In deze maatregel kan je de belangrijkste beslissingen voor ondernemers terugvinden. 

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Zelfstandigen en ondernemingen, ongeacht hun activiteitensector, die alleen ‘coronaschulden’ hebben (schulden ontstaan vanaf 1 januari 2020) kunnen een individueel afbetalingsplan aanvragen bij de fiscus. De betalingen worden dan gespreid over maximaal 24 maanden en in uitzonderlijke gevallen 36 maanden. Grote ondernemingen kunnen zelfs een afbetalingsplan van maximaal 50 maanden vragen.
Daarnaast kan je vragen aan de fiscus dat je wordt vrijgesteld van nalatigheidsinteresten en dat je boeten voor niet-betaling worden kwijtgescholden. 

Deze steunmaatregelen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan voor schulden vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw. 
Deze steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen. 

Aanvraagprocedure

Dit afbetalingsplan kan tot 30 september 2021 worden aangevraagd.

Meer informatie kan je raadplegen op deze pagina van FOD Financiën Betaling > Afbetalingsplan met ondersteunende maatregelen.

  Afschaffing decembervoorschot btw en bedrijfsvoorheffing

  Het decembervoorschot in de btw wordt vanaf december 2021 definitief afgeschaft. In december 2020 gebeurde dit al eenmalig.

  Ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) wordt afgeschaft.

  Meer informatie kan je vinden in:

  Forfaitaire belastingplichtigen

  Er werden ook voor 2021 door de fiscus een aantal steunmaatregelen uitgewerkt voor o.m. de volgende forfaitaire belastingplichtigen.

  Zie hiervoor: persbericht Forfaitaire belastingplichtigen - inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen.

  Maatregelen over btw

  Lagere nalatigheidsintresten btw en accijnsrechten

  De tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw en accijnsrechten worden gealigneerd op die in de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. Ook de hoge btw-boete voor te late betaling zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%.
  Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het tweede kwartaal 2021. Dit wordt verlengd tot eind september 2021.

  Meer informatie kan je vinden in:

  Verlaagde btw tarieven

  Restaurant- en cateringdiensten

  Er zal vanaf 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021 een verlaagd btw-tarief van 6% gelden op:

  • restaurant- en cateringdiensten;
  • het verschaffen van alle dranken in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse.

  De eenvoudige levering van alcoholhoudende dranken (bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.) blijven onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%.

  Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes …).

  Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

  Meer informatie kan je vinden in:

  Mondmaskers en hydroalcoholische gels

  Het btw tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels werd in het kader van de bestrijding van het coronavirus tot 30 juni 2021 verlaagd tot 6%. Deze maatregel zal worden verlengd tot eind september. Zie persbericht Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021

  Dit verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op leveringen, intracommunautaire verwervingen of invoeren van zulke goederen in België.

  Meer informatie kan je terugvinden in:

  Andere

  Tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken

  Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze investeren in Europese audiovisuele werken of podiumkunsten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvrijstelling van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten) en extra opbrengst op de gestorte sommen.

  Door de coronacrisis werden er verschillende tijdelijke fiscale maatregelen voor deze tax shelter genomen. Een overzicht vind je in de maatregel Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten in de Subsidiedatabank.

  Terugbetaling accijnzen overkoopbaar bier

  FOD Financiën verleent een terugbetaling van accijnzen voor tankbier en bier in vaten dat reeds in verbruik werd gesteld en effectief werd geleverd aan horecagelegenheden, maar onverkoopbaar is geworden door de verplichte sluiting van de horeca.

  Om in aanmerking te komen moet dit bier effectief worden teruggenomen, vernietigd en vervangen door bier van dezelfde aard en in dezelfde hoeveelheid zonder nieuwe doorrekening van accijnzen.

  Deze maatregel is van toepassing op alle inverbruikstellingen van tankbier en bier in vaten vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020, dat werd vervangen tussen 1 april 2021 en 30 september 2021.

  FOD Financiën gaat, op verzoek van de persoon die het bier in verbruik heeft gesteld, over tot terugbetaling van het bedrag aan accijnzen dat reeds werd betaald op het teruggenomen bier, voor zover op basis van voorgelegde boekhoudkundige en andere stukken kan worden aangetoond dat de voorwaarden werden nageleefd.

  Meer informatie op de website van FOD Financiën Terugbetaling van accijnzen voor onverkoopbaar tankbier en bier in vaten.

  Andere bronnen:

  Waardeverminderingen op handelsvorderingen

  De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de crisis door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

  De voorwaarden zijn:

  • Het stelsel van de waardeverminderingen op handelsvorderingen is zowel van toepassing op vennootschappen als op natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten zoals bedoeld in art. 23, § 1, WIB 92.   
  • De verliezen moeten scherp omschreven zijn wat hun voorwerp betreft, d.w.z. betrekking hebben op één of meer behoorlijk geïdentificeerde vorderingen.
  • De waarschijnlijkheid ervan moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het belastbare tijdperk en op het einde daarvan nog bestaan, en niet uit een louter algemeen risico.
  • De corona-crisis is een bijzondere omstandigheid die een vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een betalingsachterstand hebben als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de Corona maatregelen.
  • De waardeverminderingen moeten geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk en hun bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen.
  • De waardeverminderingen moeten opgenomen zijn in een opgave 204.3 waarvan de bijlagen, voor elke vordering afzonderlijk beschouwd, naast de identiteit en het adres van de schuldenaar, de bedragen van de vordering en van de geboekte waardevermindering, evenals de verantwoording (korte maar precieze vermelding van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het boekjaar waardoor het door de waardevermindering gedekte verlies voor waarschijnlijk mag worden gehouden) moeten aangeven. Die opgave moet in principe worden gevoegd bij de aangifte in de inkomstenbelastingen.

  Voor informatie zie Circulaire 2020/C/45 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

  Verhoogde investeringsaftrek

  In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd er beslist om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Daarnaast zal ook de overdracht van de investeringsaftrek aangelegd in het boekjaar 2019 worden versoepeld.

  Er werd op 6 november beslist om dit te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.  

  Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

  Wederopbouwreserve

  Om de solvabiliteit te versterken heeft de federale regering beslist dat vennootschappen een wederopbouwreserve kunnen aanleggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024. Door deze aanleg van een wederopbouwreserve, worden de winsten van deze aanslagjaren gedeeltelijk vrijgesteld ten belope van de geleden coronaverliezen.

  Het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum € 20 miljoen. 

  Hierbij moet o.m. aan volgende voorwaarden worden beantwoord:

  • de wederopbouwreserve is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, dit betekent dat deze vrijgestelde reserve belastbaar wordt uiterlijk bij het sluiten van de vereffening; 
  • de vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden uitgesloten van het voordeel van deze vrijstelling;
  • de vennootschappen, die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd, een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen verrichten of dividenden uitkeren of toekennen, kunnen geen enkel bedrag, dat in boekhoudkundig opzicht aan de wederopbouwreserve zou worden toegekend, in aanmerking nemen voor deze belastingvrijstelling;
  • in de resultatenrekening moet de post '620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen' minstens 85% bedragen van het bedrag op afsluitdatum van het boekjaar 2019.

  Deze maatregel wordt geregeld door de Wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen.

  De belastingplichtige is verplicht een formulier volgens het door de Koning vastgestelde model bij de aangifte inkomstenbelasting te voegen voor de aanslagjaren waarin de vrijstelling toegepast wordt.

  Afgelopen steunmaatregelen

  Deze maatregelen werden (voorlopig) niet verlengd in 2021:

   Carry back voor coronaverliezen

   Door de 'Belastingvrije coronareserve' (vervroegde verliesaftrek, achterwaartse verliesverrekening) of 'Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19 pandemie', kunnen zelfstandigen en bedrijven met een carry back-mechanisme hun geraamde verliezen van 2020 éénmalig vervroegd in aftrek brengen door ze reeds te compenseren met de winsten of baten van het daaraan voorafgaande jaar 2019. Ze kunnen zo hun voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, terugvragen en zien zo hun belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 aanzienlijk dalen.

   Personenbelasting en de belasting voor niet-inwoners (natuurlijke personen)

   In de personenbelasting kunnen de zelfstandigen hun belastbare winsten en baten van 2019 (aanslagjaar 2020) verminderen met de geraamde verliezen van het crisisjaar 2020 (aanslagjaar 2021). Het vrijgestelde bedrag voor aanslagjaar 2020 wordt dan toegevoegd aan de belastbare grondslag voor het aanslagjaar 2021. 

   Hiervoor dient het formulier 276 COV toegevoegd te worden aan de aangifte van het aanslagjaar 2020.

   Deze aanvraag moet samen met de bijlage worden ingediend bij het centrum waaronder de belastingplichtige ressorteert voor aanslagjaar 2020, ten laatste op:

   • 15 september 2020 voor de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting
   • 5 november 2020 voor de belastingplichtigen onderworpen aan de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)
   • de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van aanslagjaar 2020 als die dag later valt.

   Indien het werkelijk verlies meer dan 10% afwijkt van het geraamde verlies is de zelfstandige een belastingvermeerdering verschuldigd.

   Vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners vennootschappen  

   Doordat er bij de vennootschappen vaak met gebroken boekjaren wordt gewerkt, is de regeling hier ingewikkelder. 

   Een vennootschap kan voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, aanspraak maken op de tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk vanwege eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbare tijdperk dat verbonden is naar gelang het geval met het aanslagjaar 2020 of 2021.

   Deze tijdelijk vrijgestelde reserve mag voor slechts één belastbaar tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 worden gevormd.

   Voor het aanslagjaar waarvoor de vennootschap aanspraak wil maken op de vrijgestelde reserve dient het formulier 275 COV ingevuld en toegevoegd te worden.

   Meer informatie op de website van:

   FOD Financiën: 

   Commissie voor boekhoudkundige normen (CBN): CBN-advies 2020/11 – Vrijstelling ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in de vennootschapsbelasting

   Restaurant- en cateringdiensten   

   Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 werd het btw-tarief verlaagd naar 6 % op restaurant- en cateringdiensten.

   Het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol kunnen hiervan niet genieten.

   Ook het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…) komt hiervoor in aanmerking.

   Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

   Wanneer je een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruikt, moet de programmering van het kassasysteem zo snel mogelijk worden aangepast. Meer info hierover op www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/nieuws/aanpassing-btw-tarieven.

   Meer informatie op financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca. Ben je een forfaitaire belastingplichtige dan je ook meer informatie vinden op financien.belgium.be/nl/Actueel/impact-van-tijdelijke-verlaging-btw-tarief-horeca-op-forfaitaire-belastingplichtigen.

   Steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen

   Er werden door de fiscus een aantal steunmaatregelen uitgewerkt gedurende verschillende kwartalen in 2020 voor o.m. de volgende forfaitaire belastingplichtigen.

   • Slagers-spekslagers, bakkers, brood- en banketbakkers, kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers;
   • Consumptie-ijsbereiders, frituurexploitanten, foornijveraars;
   • Caféhouders; 
   • Herenkappers, dameskappers alsook heren- en dameskappers. 

   Meer informatie bij FOD Financiën: 

   Verhoogde aftrekbaarheid onthaal- en receptiekosten

   Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, wordt de aftrekbaarheid van receptiekosten tijdelijk verhoogd van 50% naar 100% voor de kosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

   Restaurantkosten blijven echter voor 69% aftrekbaar en relatiegeschenken maar voor 50%. 

   Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona

   Om de loonlasten te verminderen werd beslist om een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen aan werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één ononderbroken maand gebruik maakten van het stelsel van Tijdelijke werkloosheid. De maatregel is enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020.
   De vrijstelling zou 50% bedragen van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus.
   Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing geldt niet voor vennootschappen die:

   • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
   • dividenden of uitkering van liquidatiereserves betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020;
   • die gelieerd zijn met een vennootschap in een belastingparadijs.

   Meer informatie in de Subsidiedatabank bij de maatregel Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

   Blijf op de hoogte

   Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.