Fiscale steun tijdens coronacrisis (COVID-19)

Laatst gewijzigd op 7 jan 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemingen
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Fiscale steun
de ondersteuning varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Om de ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt. In deze maatregel kan je de belangrijkste beslissingen voor ondernemers terugvinden. 

De fiscus geeft hiervan een overzicht dat frequent wordt geactualiseerd op Fisconetplus: COVID-19: informatiemonitoring.

Het federale kernkabinet heeft op 10 december een pakket economische steunmaatregelen goedgekeurd om de Belgen te helpen het hoofd te bieden aan de sanitaire beperkingen die het gevolg zijn van de strijd tegen de coronapandemie (zie persbericht De regering verlengt de economische coronamaatregelen en steunt de evenementensector en horeca). Dit pakket omvat o.m. volgende fiscale steunmaatregelen:
1. Er zal terug de mogelijkheid zijn om uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw enz te bekomen in het eerste kwartaal 2022
2. Het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers wordt verlengd voor het eerste kwartaal 2022 (zie nieuwsbericht Verlenging van het verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels)
3. De evenementensector zal worden ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021. Meer informatie en een voorbeeld in het persbericht van de minister van financiën.
De tekst van deze maatregelen wordt aangepast zodra er meer informatie beschikbaar is.

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Zelfstandigen en ondernemingen, ongeacht hun activiteitensector, die alleen ‘coronaschulden’ hebben (schulden ontstaan vanaf 1 januari 2020) konden een individueel afbetalingsplan aanvragen bij de fiscus. De betalingen worden dan gespreid over maximaal 24 maanden en in uitzonderlijke gevallen 36 maanden. Grote ondernemingen konden zelfs een afbetalingsplan van maximaal 50 maanden vragen. Dit afbetalingsplan kon tot 30 september 2021 worden aangevraagd.

Je kan wel nog steeds een afbetalingsplan aanvragen wanneer je kampt met tijdelijke betaalproblemen. Meer informatie kan je raadplegen op deze pagina van FOD Financiën Ik wil een afbetalingsplan aanvragen.

  Belastingkrediet voor de eventsector

  De evenementensector zal worden ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021.

  Meer informatie en een voorbeeld in het persbericht van de minister van financiën.

  Er werd op de ministerraad van 23 december 2021 een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin deze maatregel is opgenomen.

  Mondmaskers en hydroalcoholische gels

  Het btw tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels werd in het kader van de bestrijding van het coronavirus tot 31 december 2021 verlaagd tot 6%. Dit wordt verlengd voor het eerste kwartaal 2022 (zie nieuwsbericht Verlenging van het verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels).

  Dit verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op leveringen, intracommunautaire verwervingen of invoeren van zulke goederen in België.

  Meer informatie kan je terugvinden in de Circulaire 2021/C/88 betreffende de verlenging van het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels in het kader van de bestrijding van het Coronavirus COVID-19.

  Waardeverminderingen op handelsvorderingen

  De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de crisis door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

  De voorwaarden zijn:

  • Het stelsel van de waardeverminderingen op handelsvorderingen is zowel van toepassing op vennootschappen als op natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten zoals bedoeld in art. 23, § 1, WIB 92.   
  • De verliezen moeten scherp omschreven zijn wat hun voorwerp betreft, d.w.z. betrekking hebben op één of meer behoorlijk geïdentificeerde vorderingen.
  • De waarschijnlijkheid ervan moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het belastbare tijdperk en op het einde daarvan nog bestaan, en niet uit een louter algemeen risico.
  • De corona-crisis is een bijzondere omstandigheid die een vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een betalingsachterstand hebben als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de Corona maatregelen.
  • De waardeverminderingen moeten geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk en hun bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen.
  • De waardeverminderingen moeten opgenomen zijn in een opgave 204.3 waarvan de bijlagen, voor elke vordering afzonderlijk beschouwd, naast de identiteit en het adres van de schuldenaar, de bedragen van de vordering en van de geboekte waardevermindering, evenals de verantwoording (korte maar precieze vermelding van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het boekjaar waardoor het door de waardevermindering gedekte verlies voor waarschijnlijk mag worden gehouden) moeten aangeven. Die opgave moet in principe worden gevoegd bij de aangifte in de inkomstenbelastingen.

  Voor informatie zie Circulaire 2020/C/45 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

  Verhoogde investeringsaftrek

  In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd er beslist om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Daarnaast zal ook de overdracht van de investeringsaftrek aangelegd in het boekjaar 2019 worden versoepeld.

  Er werd op 6 november beslist om dit te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.  

  Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

  Wederopbouwreserve (vrijgestelde reserve)

  Om de solvabiliteit te versterken heeft de federale regering beslist dat vennootschappen een wederopbouwreserve kunnen aanleggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024. Door deze aanleg van een wederopbouwreserve, worden de winsten van deze aanslagjaren gedeeltelijk vrijgesteld ten belope van de geleden coronaverliezen.

  Het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum € 20 miljoen. 

  Hierbij moet o.m. aan volgende voorwaarden worden beantwoord:

  • de wederopbouwreserve is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, dit betekent dat deze vrijgestelde reserve belastbaar wordt uiterlijk bij het sluiten van de vereffening; 
  • de vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden uitgesloten van het voordeel van deze vrijstelling;
  • de vennootschappen, die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd, een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen verrichten of dividenden uitkeren of toekennen, kunnen geen enkel bedrag, dat in boekhoudkundig opzicht aan de wederopbouwreserve zou worden toegekend, in aanmerking nemen voor deze belastingvrijstelling;
  • in de resultatenrekening moet de post '620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen' minstens 85% bedragen van het bedrag op afsluitdatum van het boekjaar 2019.

  Deze maatregel wordt geregeld door de Wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen.

  De belastingplichtige is verplicht een formulier volgens het door de Koning vastgestelde model bij de aangifte inkomstenbelasting te voegen voor de aanslagjaren waarin de vrijstelling toegepast wordt.

  Meer informatie kan je vinden in de Circulaire 2020/C/122 over de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

  Overzicht fiscale coronamaatregelen

  Een overzicht van alle maatregelen die FOD Financiën heeft genomen tijdens de coronacrisis kan je terugvinden op Fisconetplus: COVID-19: informatiemonitoring.

  Blijf op de hoogte

  Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.