Europese steun voor investeringen: een overzicht

Laatst gewijzigd op 29 apr 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
infrastructuurinvesteringen
Steun
financiële ondersteuning

Wat houdt de maatregel in

Europa geeft heel wat financiële ondersteuning voor infrastructuurinvesteringen: investeringen in gebouwen, wegen, machines en installaties. Hierbij een overzicht van de belangrijkste Europese programma's waar je een beroep op kan doen.

Connecting Europe Facility (CEF)

Omschrijving maatregel

Connecting Europe Facility (CEF) richt zich tot drie infrastructuursectoren: digitaal, energie en transport. De centrale doelstellingen zijn het verbinden van alle EU-lidstaten en de infrastructuur te verbeteren op het vlak van energievoorziening, telecommunicatienetwerken en transportnetwerken.

De thema’s zijn zeer breed en de doelgroepen eveneens. In eerste instantie maken vooral bedrijven en (nationale en regionale) overheden kans op cofinanciering, maar ook onderzoeksinstellingen, kmo’s, ngo's, internationale organisaties komen in aanmerking. De meeste oproepen hebben bijzondere aandacht voor het grensoverschrijdend karakter en voor het wegwerken van knelpunten in de netwerken, gezien de primaire doelstelling van CEF is om de lidstaten van de EU beter met elkaar te verbinden.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

Nieuw voor de programmaperiode 2021-2027 is dat 60% van het budget naar projecten zal gaan die bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Er is daarnaast ook een bijzondere focus op synergiën tussen de drie netwerken (digitaal, energie en transport). Dit programma staat open voor zowel overheden, kmo’s en grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, enz.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies, risicokapitaal en waarborgen. 

Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen. 

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is niet altijd vereist.

CEF wordt beheerd door het Europese agentschap CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Meer informatie

Meer informatie over CEF kan je raadplegen op de VLAIO website EU Funding Overview Connecting Europe Facility (CEF). Je kan hier ook de contactpersonen voor Vlaanderen terugvinden.

Digital Europe programme (DIGITAL)

Omschrijving maatregel

Het Digital Europe programma (2021-2027) richt zich op de digitale transformatie van de EU en zal bijdragen aan de implementatie van de Digital Single Market-strategie. DIGITAL richt zich op vijf sleutelgebieden: artificiële intelligentie, digitale vaardigheden, supercomputers, cybersecurity en het gebruik van digitale technologie.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en universiteiten.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen. 

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is niet altijd vereist.

Meer informatie

Meer informatie over DIGITAL kan je terugvinden op de website van NCP Flanders: ncpflanders.be/programmes/digital-europe-programme.
Ook op de VLAIO website EU Funding Overview Digital Europe Programme (DIGITAL) and European Digital Innovation Hubs (EDIH) kan je terecht voor informatie.

InvestEU programma

Omschrijving maatregel

InvestEU is het nieuwe Europese investerings- en financieringsprogramma voor de periode 2021 tot 2027. Het InvestEU-programma brengt een hele reeks Europese financieringsinstrumenten die momenteel beschikbaar zijn onder één dak bijeen alsook het succesvolle model van het investeringsplan voor Europa (Europees Fonds voor Strategische Investeringen - EFSI).
Met InvestEU zal de Commissie investeringen, innovatie en de schepping van banen verder stimuleren, door circa € 650 miljard aan extra investeringen te mobiliseren.

Het programma bestaat uit:

  • Het InvestEU-fonds mobiliseert publieke en particuliere investeringen aan de hand van verschillende financieringsinstrumenten. De steun wordt verleend in de vorm van leningen, risicokapitaalinstrumenten en garanties. Er wordt meestal gewerkt via financiële intermediairs.
  • De InvestEU-advieshub verleent o.m. advies aan investeringsprojecten die financiering zoeken. Hierbij wordt gewerkt met lokale partners uit de verschillende lidstaten.
  • Het InvestEU-portaal is een platform waar initiatiefnemers van projecten in contact kunnen komen met investeerders over de hele wereld. Initiatiefnemers kunnen in dit portaal informatie over hun project uploaden zodat het kan worden bekeken door investeerders die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden.

Er is geen grensoverschrijdende samenwerking vereist om financiering te bekomen.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website website eufundingoverview.be > InvestEU-programme.

Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

Omschrijving maatregel

Via de Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) stelt de Europese overheid financiële middelen ter beschikking aan de lidstaten om hun economie te versterken. 

In Vlaanderen zijn er 4 fondsen actief: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Europees Sociaal Fonds (ESF), Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA).

De begunstigden van deze Europese steun zijn vaak overheidsinstanties of andere organisaties. Soms zijn er echter ook subsidiemogelijkheden voor ondernemingen. Dit varieert sterk per fonds.

Meer informatie

Meer informatie en contactgegevens kan je raadplegen via de maatregel Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF) in de Subsidiedatabank.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.