Duurzame bedrijfshuisvesting en -omgeving: steun

Laatst gewijzigd op 29 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeren in een duurzame bedrijfsinfrastructuur en -omgeving
Subsidie
varieert per oproep/steunmaatregel

Wat houdt de maatregel in

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er gerichte subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.

Asbestverwijdering

Asbest verwijderen in combinatie met zonnepanelen 

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. Het gaat om bijvoorbeeld loodsen en stallen. Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een voorschotfactuur van minstens 10% betaald zijn vanaf 1 januari 2022. De zonnepanelen moeten uiterlijk op 30 september 2027 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius. Deze tijdelijke premie kan je activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2025 via het premieloket van Fluvius. Nadat de asbestverwijdering en -afvoer is voltooid en de zonnepanelen werden geplaatst, kan je de premie-aanvraag vervolledigen, uiterlijk op 31 december 2027. Meer informatie vind je via Premie van Fluvius voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen voor dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw.

Versneld verwijderen van asbestdaken - Landbouw

Land- en tuinbouwers kunnen zich opnieuw aanmelden bij de OVAM als ze een beroep willen doen op een inzamelaar die werd aangesteld om de gedemonteerde asbestdaken bij landbouwers aan huis in te zamelen. Deze inzamelaar komt het asbestafval ophalen en brengt het naar een erkende stortplaats of afvalverwerker. Er is een tegemoetkoming voor de asbestmeerkost ten opzichte van een asbestvrij dak. Meer informatie en het aanvraagformulier kan je terugvinden op de website van de OVAM Ondersteuning voor land- en tuinbouwers bij asbestverwijdering.

Meer informatie over asbestverwijdering en de steunmogelijkheden kan je vinden op de website van de OVAM Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering.

Bodemsanering

Financiële tussenkomst bij sanering van ernstige historische verontreiniging

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via cofinanciering. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van € 200.000.

Belangrijke voorwaarden zijn dat men voor 1 juni 2008 eigenaar moet geworden zijn van de grond, het conformiteitsattest BSP moet van na die datum moet zijn, en het moet gaan om historische bodemverontreinigingen. Als een huidige eigenaar de grond pas verworven heeft na 31 maart 2019, kan hij toch in aanmerking komen voor cofinanciering. Dit kan alleen als de voormalige eigenaar ook in aanmerking kwam voor cofinanciering. De huidige eigenaar moet dit kunnen aantonen. Bovendien moet de huidige eigenaar een verbintenis tot uitvoering van de bodemsaneringswerken getekend hebben.

Hier kan je meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van Cofinanciering bij bodemsanering terugvinden.

Fonds bodemsanering stookolietanks: Promaz

Het fonds Promaz kan je als de eigenaar of gebruiker van een voor verwarming gebruikte stookolietank ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in de opslagtank of de leidingen. Het fonds Promaz is volledig operationeel sinds 1 april 2022. Vanaf dan kan je een subsidie aanvragen voor de bodemsanering bij bodemverontreiniging veroorzaakt door een lek in de opslagtank of de leidingen. De tussenkomst van het fonds bij een bodemsanering van een verontreinigde site of terrein is altijd beperkt tot de reële kosten met een maximumbedrag van € 200.000 (incl.btw) per site of terrein, in geval van tussenkomst voor mazouttanks voor verwarming van gebouwen met een woonfunctie. Voor gebouwen zonder woonfunctie is dit maximaal € 100.000 (incl.btw). 

Meer informatie over dit fonds kan je vinden op www.promaz.be

Vergroening

Bebossing en herbebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verleent subsidies voor de (her)aanleg van een bos met inheemse soorten. Hier kan je meer informatie vinden over de subsidies bebossing en herbebossing. Een aanvraag indienen kan het heel jaar door voor bebossingsprojecten. Voor herbebossing wordt er gewerkt met twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april. Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, uitgezonderd de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest of (een publiekrechtelijke rechtspersoon van) het Vlaams Gewest kunnen deze subsidies verkrijgen. Meer informatie op de website van Agentschap voor Natuur en Bos > subsidies.

Natuur in je buurt

De projectoproep 'Natuur in je Buurt' wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Het doel is enerzijds meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit blijvend ondersteund wordt. Deze subsidie van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kan worden aangevraagd door overheden, verenigingen en organisaties, alsook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen. Er wordt met een jaarlijkse projectoproep gewerkt. Voor 2024 is er nog geen communicatie over de indieningsdatum. Hier kan je meer informatie terugvinden over deze oproep.

Projectoproep Natuur

Met de ‘Projectsubsidies natuur’ wil ANB concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen. In 2024 gaat daarbij opnieuw bijzondere aandacht naar projecten die natte natuur realiseren in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90% van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Cumulatie met andere subsidies kan en dit tot 100%. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees te beschermen habitats en soorten of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. De aanvraag voor een projectsubsidie natuur verloopt via het online platform in twee fases. De eerste fase is het indienen van een basisidee, dit kan tot en met 31 maart 2024. Meer informatie op de website www.natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur/projectoproep-natuur.

Duurzame projecten - Limburg

De Provincie Limburg heeft een subsidie voor 'kleine duurzame projecten' voor verenigingen, bedrijven, scholen en Limburgse gemeenten. Ook terreinrealisaties komen in aanmerking, hierbij gaat het om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 15.000 per project.

Aanvragen voor deze subsidie moeten worden ingediend ten laatste op 1 maart van het lopende jaar. Op de website van de provincie Limburg kan je meer informatie terugvinden: Kleine duurzame projecten

Lokale vergroening

ANB verleent daarnaast ook met specifieke oproepen subsidies voor lokale vergroeningsprojecten. Meer informatie op de website van Agentschap voor Natuur en Bos > subsidies.

Er is daarnaast ook ondersteuning vanuit sommige provincies voor de land- en tuinbouwsector. Zo is er een subsidie van € 650 per jaar voor het aanplanten van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Oost-Vlaanderen.

Verduurzaming en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

Ontwikkelen en herontwikkelen van bedrijventerreinen

VLAIO kan aan projectontwikkelaars (publieke en private) en samenwerkingsverbanden, subsidies toekennen voor het voortraject (maximaal 50%) en de (her)aanleg (maximaal 50-85%) van bedrijventerreinen. De subsidies zijn bedoeld voor de herontwikkeling van knelpuntterreinen, verouderde terreinen, onrendabele nieuwe bedrijventerreinen, wetenschapsparken, erkende strategische bedrijventerreinen en brownfields.

Een project moet steeds aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijventerrein op een duurzame manier worden ingericht, uitgegeven en beheerd en moet het klimaatneutraal zijn. De naleving van de kwaliteitsvoorwaarden vereisen de opmaak en de implementatie van een (her)inrichtingsplan, een uitgifteplan en een beheerplan.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen.

Verduurzamen van bedrijventerreinen - Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal € 20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo's, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. De deelnemende kmo's/lokaal bestuur engageren zich gedurende een jaar tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, zoals die in het projectvoorstel opgenomen zijn.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober van elk werkjaar ingediend worden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen: Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Emma Leclercq Fonds - Oost-Vlaanderen 

Het Emma Leclercq Fonds van de POM Oost-Vlaanderen biedt een financiële hefboom voor duurzame samenwerkingsprojecten rond water, energie, afval- en materiaalbeheer, duurzame mobiliteit en logistiek alsook bio-gebaseerde economie.

Je lokaal samenwerkingsproject moet worden uitgevoerd op een bedrijventerrein in Oost-Vlaanderen of in de directe omgeving ervan. Bij de samenwerking zijn verschillende bedrijven en/of overheden betrokken, waarvan minstens 1 Oost-Vlaams bedrijf. Je kunt het fonds aanspreken in de vorm van een achtergestelde lening of in de vorm van een kapitaalsparticipatie. In het laatste geval stapt de POM mee in het kapitaal van de bestaande of nieuwe vennootschap. Vooropgestelde bedragen liggen tussen € 100.000 en € 1.000.000.

Het fonds is een hefboom om innovatieve projecten, waar de bank een zekere garantie voor vraagt, een kans te geven. Het gaat dus om een rollend fonds, wat wil zeggen dat er afspraken gemaakt worden hoe het geld weer kan terugvloeien naar de POM en zo naar nieuwe projecten. Er is daarom ook geen strikte deadline voor een aanvraag. De voorwaarden voor terugbetaling worden per project besproken.

Alle informatie kan je terugvinden op de website van de POM Oost-Vlaanderen Emma Leclercq Fonds

Stedelijke en gemeentelijke initiatieven

Antwerpen

Private of publieke ondernemingen, kennisinstellingen of verenigingen met een rechtspersoonlijkheid, of samenwerkingsverbanden kunnen momenteel een project indienen in het kader van de projectoproep 'Linkeroever Klimaatneutraal 2030' van Stad Antwerpen. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in deze wijk af te bouwen, worden in het kader van de missie alle bronnen van uitstoot aangepakt. De prioriteiten liggen bij het energieverbruik van gebouwen en de lokale productie van (hernieuwbare) energie. Een project kan een subsidie krijgen van € 30.000 tot maximum € 50.000. Zowel werkingskosten als investeringskosten komen in aanmerking voor deze toelage. Je kon voor deze oproep uiterlijk indienen op 14 juni (23.59 u) 2023. Alle informatie op de website antwerpenvoorklimaat.beThematische oproep 'Linkeroever Klimaatneutraal tegen 2030'.

Gent

Wil je energiebesparende maatregelen treffen in een pand bestemd voor ondernemen in Gent? Dan kan je tot € 10.000 steun krijgen. Meer informatie op de pagina Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor Verduurzaming van de bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen, de maatregel Cofinanciering voor bodemsanering en de stedelijke en gemeentelijke initiatieven.

Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.