Sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Laatst gewijzigd op 27 feb 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen (<2 j eigenaar van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte)
Voor wat
saneren van bedrijfsruimten opgenomen op bep. inventaris
Subsidie
van max. 90% van de totale kostprijs (min. € 24.750)

Wat houdt de maatregel in

Natuurlijke personen, rechtspersonen en sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (het onroerend goed moet opgenomen zijn in een hiervoor bestemde Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten) kunnen een subsidie verkrijgen van 90% van de totale kostprijs (minimum € 24.750), voor de sanering van deze bedrijfsruimten. De kadastrale oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.

Om de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten te bestrijden worden eigenaars van dergelijke bedrijfsgebouwen door de Vlaamse overheid opgenomen in hogergenoemde Inventaris en kunnen deze eigenaars onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen tot betaling van een heffing. De opbrengst van deze heffingen wordt o.m. aangewend om saneringswerkzaamheden te subsidiëren die worden uitgevoerd door natuurlijke- en rechtspersonen.

Wie komt in aanmerking

Deze subsidie kan worden bekomen door alle natuurlijke personen en rechtspersonen (incl. vzw’s).

Er moet wel voldaan zijn aan de volgende vier voorwaarden:

  • het onroerend goed moet in de Inventaris zijn opgenomen;

  • als bewijs zal het registratieattest steeds worden bijgevoegd;

  • men mag ten hoogste 2 jaar nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het ogenblik van de indiening van het volledig aanvraagdossier;

  • het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum € 24.750 bedragen, exclusief btw;

  • de kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are bedragen.

Wat komt in aanmerking

De subsidie wordt enkel verleend voor saneringswerkzaamheden om het bedrijfsgebouw in zodanige staat te brengen zodat de eigenlijke herbestemmingsbouwwerkzaamheden kunnen worden opgestart. Dit kan het volgende omvatten:

  • de volledige afbraak van alle constructies tot aan het maaiveld of, indien nodig, tot onder de grond;
  • de gedeeltelijke sloping van interne en externe constructies en het verwijderen van uitrustingen, elementen, materialen en puin die niet bruikbaar zijn voor de herbestemmingsbouwwerkzaamheden;
  • stuttings- en schoringswerken, nieuwbouwconstructies voor zover deze laatste noodzakelijk zijn om de  stabiliteit van de te behouden constructies en, in voorkomend geval, ook van aanpalende constructies, te verzekeren of om de verdere aftakeling van te behouden constructies te voorkomen;
  • aanvullen van putten/sleuven ontstaan na wegnemen van funderingen en vloerplaten;
  • de verwijdering in de bedrijfsgebouwen van elementen die een gevaar inhouden of die de gezondheid kunnen schaden.

Saneringen in de milieutechnische zin kunnen hierin evenwel nooit zijn inbegrepen. Voor meerdere opgesomde werkzaamheden is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Omvang steun

Voor de sanering van leegstaande gebouwen opgenomen in de Inventaris kan een subsidie worden verleend van maximum 90% op de totale kostprijs van de subsidiabele werken, exclusief btw, zoals berekend in de eindafrekening.

Aanvraagprocedure

Om een subsidie aan te vragen dient men een uitgebreid dossier in te dienen bij het Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Een gedetailleerd overzicht kan je terugvinden in de beschikbare brochure op de website (zie contact).

Voor de uitbetaling van de subsidie kan de initiatiefnemer drie voorschotten aanvragen van 30% afhankelijk van de uitvoering van de werken, terwijl het saldo van 10% zal worden verrekend op basis van het afrekeningsdossier.