Brexit veerkrachtsubsidie

Laatst gewijzigd op 18 okt 2022 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
kmo's getroffen door de Brexit
Voor wat
inkopen van advies van een externe dienstverlener en/of eigen kosten
Subsidie
van max. € 50.000

Bekijk ook de Brexit informatie op de VLAIO website.

Wat houdt de maatregel in

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), inclusief eenmanszaken en vrije beroepen, die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit konden bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen voor het strategisch heroriënteren van hun businessmodel of het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan de nieuwe marktomstandigheden om competitief te zijn op de Britse markt. Dit kon door een externe dienstverlener in te schakelen, maar dat is niet verplicht. Ook bedrijven die enkel interne kosten maakten om zich aan de veranderende marktomstandigheden door de Brexit aan te passen, konden steun verkrijgen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van het project met maximaal € 25.000 voor de ondersteuning van één of meerdere externe dienstverlener(s) en/of maximaal € 25.000 voor de eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. De minimale projectkost is € 20.000. Ondernemingen kunnen maximaal € 50.000 subsidie krijgen voor het uitvoeren van hun project.

De Brexit veerkrachtsubsidie kan niet meer worden aangevraagd. Er werd beslist om deze maatregel in te kantelen bij de Europese Brexit steun (BAR subsidie).

Wie komt in aanmerking

Enkel voor kmo's

De maatregel richt zich tot kmo's en vrije beroepen uit de privésector met een vestiging in het Vlaamse Gewest en een aanvaardbare rechtsvorm (vzw's zijn uitgesloten). Je mag geen negatief eigen vermogen hebben op het moment van de aanvraag.

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese kmo-definitie. Een kmo is een onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
kmo

Tewerkstelling

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie Voldoet jouw onderneming aan de Europese kmo-definitie?)

Uitsluitend ondernemingen met een aanvaarde hoofdactiviteit komen in aanmerkingDe hoofdactiviteit van de onderneming is de activiteit die als dusdanig is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die het grootste gedeelte van de omzet vertegenwoordigt.

Wat komt in aanmerking

Met deze subsidie steunt de Vlaamse overheid bedrijven die omwille van de Brexit hun businessmodel strategisch willen heroriënteren of hun bedrijfsvoering willen aanpassen om competitief te blijven op de Britse markt. De volgende elementen zijn hierbij van belang: 

 • de steun aanvragende onderneming is direct of indirect getroffen door de Brexit
 • het project wapent de onderneming tegen de veranderende marktomstandigheden en uitdagingen die de Brexit met zich meebrengt;
 • het project is moeilijk omkeerbaar.

Enkele voorbeelden:

 • nieuwe buitenlandse markten aanboren
 • verloren UK-marktaandeel compenseren door een nieuw product of nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden en/of een bestaand product of bestaande dienst in een nieuwe markt aan te bieden
 • administratieve processen met betrekking tot douaneformaliteiten optimaliseren/ digitaliseren/ internaliseren;
 • inzetten op (digitale) marketing om verloren marktaandeel te compenseren;
 • herbekijken van de logistieke keten in de export naar UK;
 • ...

Bijkomende voorwaarden

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven van de strategische kennis die je nodig hebt om je businessmodel strategisch te heroriënteren of je bedrijfsvoering aan te passen om competitief te blijven op de Britse markt. De kosten die in aanmerking komen zijn: 

 • (optioneel) de personeelskosten en de overheadkosten van de externe dienstverlener(s) in het kader van het project
 • de personeelskosten van de medewerkers op de payroll van de onderneming die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project en de overhead- en werkingskosten  

Als een beroep gedaan wordt op een externe dienstverlener, gelden deze bijkomende voorwaarden voor de externe dienstverlener(s):

 • Je kan een beroep doen op meerdere dienstverleners binnen dezelfde aanvraag.
 • De dienstverlener mag ten vroegste starten met de opdracht de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 maart 2021, mogen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 april 2021.
 • De prijs van de prestaties van de dienstverlener wordt conform de marktprijs bepaald.
 • De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken persoon over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de adviesopdracht. 
 • Als de dienstverlener voor het verstrekken van het advies een beroep doet op een onderaannemer, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de adviesovereenkomst. 
 • Bepaalde dienstverleners worden uitgesloten (het moet een derde zijn t.o.v. de kmo, enz... zie voorwaarden Welke kost komt in aanmerking > Externe dienstverlener).

Omvang steun

Steunbedrag

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen binnen deze projectoproep. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor de ondersteuning van één of meerdere externe dienstverlener(s) en/of maximaal € 25.000 voor de eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. 

Voor projecten die gericht zijn op land- en tuinbouwactiviteiten bedraagt het steunplafond € 20.000. Voor projecten die gericht zijn op visserij en aquacultuur bedraagt het steunplafond € 30.000.

Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost.

 
Extern dienstverlener
(optioneel)
Eigen kosten
 
Subsidiepercentage
50% 50%
Maximale subsidie
€ 25.000 € 25.000

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw) bedragen.

In aanmerking komende kosten 

Externe dienstverlener(s): indien van toepassing

De kosten van de externe dienstverleners worden beschouwd als externe prestaties. Dienstverleners moeten hierbij factureren aan marktprijs. De in aanmerking komende kosten van de externe dienstverlener in functie van deze oproep zijn de volgende:

 • de personeelskosten van de dienstverlener in het kader van het project;
 • de overheadkosten van de dienstverlener in het kader van het project.

Eigen kosten

De projectaanvrager kan ook eigen kosten inbrengen. Het gaat hierbij om personeelskosten voor (nieuwe) medewerkers op de payroll van de onderneming die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project aangevuld met een forfaitair bedrag voor overhead- en werkingskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

De in aanmerking komende eigen kosten van de aanvrager zijn de volgende: 

 • De personeelskosten van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project: De loonkosten worden begroot op basis van het bruto maandsalaris (uitgaande van een voltijdse tewerkstelling) van de ingezette personeelsleden, vermenigvuldigd met een verhogingsfactor van 1,596, en rekening houdend met de aan het project bestede tijd gedurende de eerste 12 maanden. (zie 'bijlage: aanvaardbare eigen kosten in Brexit veerkrachtsubsidie' bij de handleiding Brexit veerkrachtsubsidie);
 • Overhead- en werkingskosten: een forfaitair bedrag van maximaal 20% op de aanvaarde personeelskosten in functie van de uitvoering van het project. 

Voor het luik ‘eigen kosten van de aanvrager’ is een Excel-template beschikbaar dat je als aanvrager moet invullen en opladen bij je subsidieaanvraag.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis. Indien het project gericht is op land- en tuinbouwactiviteiten geldt een de-minimis drempel van € 20.000 over de laatste 3 belastingjaren. Hiervoor wordt niet gekeken naar de aard van de steun vragende onderneming, maar de aard van de gesubsidieerde activiteit. Indien het project gericht is op visserij- en aquacultuursector geldt een de minimis drempel van € 30.000 over de laatste 3 belastingjaren. Hiervoor wordt niet gekeken naar de aard van de steun vragende onderneming, maar naar de aard van de gesubsidieerde activiteit.

Evaluatieprocedure

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd. De projecten worden beoordeeld op basis van 4 beoordelingscriteria die verschillende deelaspecten omvatten.

Ambitie van de strategische heroriëntering

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete ambitie heeft om strategisch te heroriënteren door te transformeren (nieuwe product-markt-combinatie), te innoveren of te internationaliseren. Dit groeitraject moet leiden tot een duurzame economische groei (in omzet, VTE of investeringen) van de onderneming.

Transformatie–Impact op de onderneming

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat het traject een substantiële impact heeft op de huidige bedrijfsvoering. 

Onderbouwde aanpak

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde strategische heroriëntering te realiseren en te bestendigen in de onderneming.

Noodzaak van kennis & expertise

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming zonder de betrokken personeelsleden of de externe dienstverlener het traject niet succesvol kan uitvoeren en dat zij een sleutelrol in de opzet en de realisatie van het project spelen.

Voor elk criterium zijn er twee mogelijke scores: uitsluiting of voldoende. Een project dat voor een criterium ‘uitsluiting’ scoort, kan nooit een subsidie krijgen. Er kunnen hierbij slechts projecten goedgekeurd worden tot uitputting van de oproepmiddelen.

Aanvraagprocedure

Vanaf 1 februari 2021 konden projectaanvragen ingediend worden. De uiterste indiendatum is 31 december 2022. De projectaanvragen worden beslist in volgorde van indiening, en tot de beschikbare middelen uitgeput zijn. VLAIO kan beslissen om deze oproep vroeger af te sluiten.

Op het moment dat de oproep opengesteld wordt, zal het digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn. Om de aanvraag te starten, vul je dit formulier in. Nadat je jouw onderneming geregistreerd hebt, ontvang je een link naar de online module waar je jouw aanvraag kan vervolledigen en indienen.

Bij de aanvraag zal gevraagd worden om de nodige bijlagen op te laden. Zie: Hoe vraag je een Brexit veerkrachtsubsidie aan?.

Lees ook de Handleiding Brexit veerkrachtsubsidie.

Na de indiening wordt de aanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid. Als je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard, wordt het beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria door de beoordelingscommissie van VLAIO. 

De commissie zal gemotiveerde steunvoorstellen doen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Economie. VLAIO kan na toewijzing van de subsidie steeds controleren of de voorwaarden van deze projectoproep gerespecteerd blijven.

Uitbetalingsprocedure

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 schijven:

 • de eerste schijf van 50% wordt ten vroegste uitbetaald bij de start van het project
 • de tweede schijf van 50% wordt uitbetaald bij de afronding van het project

Voor de uitbetaling van deze schijven vraag je de steun voor het externe advies en voor de eigen kosten samen aan. 

Als de uitbetaling van de subsidie niet wordt opgevraagd binnen de 24 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun en ten laatste op 14 november 2023, heb je geen recht meer op de uitbetaling van de niet-tijdig opgevraagde schijf of schijven!

Meer informatie kan je raadplegen bij Uitbetaling van de subsidie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon