Europese Brexit steun (BAR subsidie)

Laatst gewijzigd op 4 jul 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
projecten om de negatieve gevolgen van de Brexit te verzachten
Subsidie (oproep)
max. 80% tot 100% van de aanvaarde kosten

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen (incl. vzw's met economische activiteit) konden vanuit Europa (via de Brexit Adjustment Reserve) een subsidie aanvragen (80% tot 100% van de aanvaarde kosten) voor projecten die gericht zijn op het verzachten van de negatieve gevolgen van de Brexit in Vlaanderen. 

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) biedt steun aan EU-lidstaten, regio's en sectoren die getroffen zijn door de nadelige gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (Brexit). Het doel van de BAR is om de impact van de Brexit op de economische, sociale en territoriale cohesie te verzachten.

Projecten indienen kon tot 1 juli 2023 of tot uitputting van de middelen.
Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen voor steun zijn: ontwikkelen van een nieuwe logistieke oplossing; aanpassen van de bevoorradingsketen; werkingskosten voor grens- en douanefaciliteiten; investeringen met betrekking tot grens- en veiligheidscontroles; trajecten met betrekking tot certificering, etikettering, markering alsook kosten in verband met de opleiding van werknemers of de aanwerving van extra personeel voor het beheer van de nieuwe douaneformaliteiten.

Wie komt in aanmerking

De BAR-reserve richt zich tot ondernemingen, organisaties die een negatieve economische impact ondervinden ten gevolge van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (Brexit).

Om voor de BAR-subsidie in aanmerking te komen, moeten bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat zij vóór de Brexit een (handels)relatie met het VK hadden.

In principe komen alle sectoren in aanmerking die een negatieve impact kunnen aantonen.

Zowel een zelfstandige in hoofd- of bijberoep, een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, een buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut en een vereniging met rechtspersoonlijkheid (met een economische activiteit) komt voor steun in aanmerking, op voorwaarde dat men over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest beschikt.

Ook organisaties zoals sectorfederaties kunnen een beroep op deze steun.

Dit geldt eveneens voor overheidsentiteiten (zie definitie op de VLAIO pagina Wie en wat komt in aanmerking voor BAR?).

Uitgesloten
 • ondernemingen en organisaties die voordeel halen uit de Brexit;
 • de financiële sector;
 • ondernemingen en organisaties die zich bevinden in ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening;
 • holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen;
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • ondernemingen in moeilijkheden (vermeld in lid 22, c, en c bis, van de tijdelijke kaderregeling COVID-19);
 • kredietinstellingen en financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België;
 • ondernemingen die op het moment van de subsidieaanvraag een insolventieprocedure, vermeld in artikel I.22, 1°, van het Wetboek van economisch recht, hebben lopen of gedagvaard zijn door de RSZ als vermeld in de VKBO;
 • ondernemingen in de horecasector die niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

Meer informatie over de voorwaarden kan je terugvinden op deze VLAIO pagina Wie en wat komt in aanmerking voor BAR?

Wat komt in aanmerking

Door de Brexit hebben veel ondernemingen en organisaties aanpassingen moeten doen om competitief te blijven en om hun weg te vinden binnen de nieuwe (markt)situatie.

Met deze oproep worden projecten financieel ondersteund waarbij een directe link met de negatieve gevolgen van de Brexit aantoonbaar is, en die voldoen aan de staatssteunregels.

Enkele voorbeelden:

 • ontwikkelen van een nieuwe logistieke oplossing
 • aanpassen van de bevoorradingsketen
 • werkingskosten voor grens- en douanefaciliteiten
 • investeringen met betrekking tot grens- en veiligheidscontroles
 • trajecten met betrekking tot certificering, etikettering, markering
 • kosten in verband met de opleiding van werknemers of de aanwerving van extra personeel voor het beheer van de nieuwe douaneformaliteiten
Uitgesloten
 • projecten met betrekking tot verplaatsing van activiteiten (relocation)
 • btw-kosten

Omvang steun

De BAR subsidie kan maximum 80% tot 100% van de aanvaarde ingediende kosten bedragen, afhankelijk van het type van de organisatie.

Er kan een beroep worden gedaan op deze steun voor kosten gemaakt in de periode vanaf het moment van de aanvraag tot en met 31 december 2023.

De subsidie voor een project wordt bepaald op basis van de aanvaarde projectbegroting. VLAIO staat in voor de beoordeling van de subsidieerbaarheid van de activiteiten, de kosten en de manier waarop deze moeten verantwoord worden. VLAIO kan bij elke betrokken partij bijkomende informatie ter verantwoording opvragen.

De kosten moeten gemaakt zijn:

 • ten gevolge van de Brexit
 • vanaf het moment van de aanvraag t.e.m. 31 december 2023
 • exclusief btw

De projectbegroting kan bestaan uit personeelskosten, investeringen, werkingskosten, overheadkosten (7% op het totaal van werkings- en personeelskosten) en externe prestaties.

Aanvraagprocedure

Aanvraag

Een aanvraag indienen kan online op de VLAIO website. Meer informatie op de pagina BAR aanvragen

Aanvragen gebeurt in 3 stappen:

 • Je vult eerst online een aanvraagformulier in waarin je de impact van de Brexit op jouw organisatie beschrijft en je een korte toelichting over jouw project geeft.
 • Elke aanvrager zal worden uitgenodigd voor een voorbespreking. Na screening en indien je project in aanmerking komt voor steun, zal je een code ontvangen waarmee je een volledige aanvraag kan indienen.
 • Tenslotte wordt jouw volledig dossier beoordeeld door de beoordelingscommissie.
Referentieperiode

Je kan als getroffen organisatie enkel voor kosten binnen de projectreferentieperiode beroep doen op de Brexit Adjustment Reserve (BAR) indien zij schade ondervinden ten gevolge van de Brexit. Meer informatie op de pagina BAR aanvragen > Referentieperiode.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.