Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

Wat

Steun voor investerings- en opleidingsprojecten die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen.

Meer specifiek gaat het om:

  • investeringen in strategische clusters en lead plants in Vlaanderen;
  • investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo’s in Vlaanderen;
  • investeringen die een transformatie mogelijk maken en de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.

De Strategische Transformatiesteun (STS) is de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS) waarmee sinds 2008 ondernemingen die omvangrijke investeringen en opleidingen uitvoerden in het Vlaams Gewest, financieel werden ondersteund. In 2012 heeft de Vlaamse regering afgesproken om de subsidies voor ondernemingen meer gericht in te zetten in uitvoering van het Nieuw Industrieel Beleid. Daarbij werd voorzien dat de strategische investerings- en opleidingssteun zou worden hervormd tot een strategische transformatiesteun.

Het huidige steunsysteem is toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen door een forse verlaging van de instapdrempels. Ook samenwerkende ondernemingen kunnen gezamenlijk een project indienen. In dat geval moet het gaan om minstens drie ondernemingen die niet tot dezelfde bedrijvengroep behoren.

 

Begeleiding op maat

De bedrijfsadviseurs van VLAIO ondersteunen en adviseren je om jouw innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Contacteer hen voor advies op maat van jouw onderneming.

 

Wettelijk kader

Europese algemene groepsvrijstellingsverordening

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard

Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014

Europese regionale richtsnoeren

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (2013/C 209/01)

Europese beschikking regionale steunkaart

Beschikking van de Europese Commissie van 16 september 2014 tot vaststelling van de Belgische regionale steunkaart 2014-2020

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Ministerieel Besluit

Ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Ministerieel besluit van 7 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen en tot wijziging van een aantal ministeriële besluiten betreffende de steunverlening aan ondernemingen, wat betreft de bepaling van het begrip werkzame personen, en tot bepaling van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 en artikel 28 van het decreet van 20 november 2015

Ministerieel besluit van 23 december 2015 houdende de uitvoering van artikel 16 en de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de aanpassing van de ministeriële besluiten ecologiepremie en strategische ecologiesteun aan de algemene groepsvrijstellingsverordening

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst bedrijfssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail