Voorwaarden

De steun moet aangevraagd worden door een audiovisueel productiehuis met een operationele exploitatiezetel in België. De steunaanvrager moet onafhankelijk zijn van een radio-omroep en televisie en mag geen dominerende invloed ondervinden van een administratieve overheid.

Wie kan steun aanvragen ?

 • De steunaanvrager is een onderneming als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 16 maart 2012.
 • De steunaanvrager mag geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben, mag geen onderneming in moeilijkheden zijn en mag geen procedure hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.
 • De steunaanvrager heeft een operationele exploitatiezetel in België.
 • De steunaanvrager moet onafhankelijk zijn van radio-omroep en televisie.
 • Een administratieve overheid mag geen dominerende invloed hebben op het beleid van de steunaanvrager.
 • De steunaanvrager mag geen ingebrekestellingen of juridische procedures hebben lopen die de realisatie van het project in de weg kunnen staan.

Voor welk project kan men steun aanvragen?

 • Het audiovisuele werk heeft een duur van minimaal zestig minuten.
 • Er moeten minsten 250.000 euro (exclusief btw) aan in aanmerking komende uitgaven gerealiseerd worden.
 • Het project start op zijn vroegst na de datum van de indiening van de steunaanvraag.  Onder de start van het project wordt verstaan: de eerste opnamedag van het audiovisuele werk.
 • Op moment van de aanvraag, moet men kunnen bewijzen dat voor het project reeds 50 % van de financiering van het totale productiebudget (exclusief btw) beschikbaar is.  (uitleg wat is beschikbaar….)
 • Het audiovisuele werk voldoet minstens aan vier voor fictie- en documentaire films, en aan drie voor animatiefilms en -reeksen, van de volgende culturele voorwaarden:
  • het scenario vindt grotendeels plaats in Vlaanderen, in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie;
  • de regisseur of de scenarist is gedomicilieerd in Vlaanderen, in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie;
  • een van de hoofdrolspelers of drie van de bijrolspelers hebben een band met de Belgische cultuur;
  • ten minste een van de hoofdpersonages heeft een band met de Belgische cultuur;
  • het originele scenario is grotendeels geschreven in en de hoofdpersonages drukken zich uit in een van de officiële talen of streektalen van België;
  • het scenario is een aanpassing van een origineel literair werk of is geïnspireerd op een andere creatie die erkend is op cultureel gebied;
  • het audiovisuele werk heeft als hoofdthema kunst of verschillende artiesten;
  • het audiovisuele werk gaat voornamelijk over historische personen of gebeurtenissen;
  • het audiovisuele werk kaart voornamelijk maatschappelijke thema's aan die relevant zijn voor België of voor een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Europese Vrijhandelsassociatie, met een actueel, cultureel, sociaal of politiek aspect;
  • het audiovisuele werk draagt bij tot de herwaardering van het Belgische of het Europese audiovisuele patrimonium.

Welke projecten komen zeker NIET in aanmerking

 • werken die aanzetten tot haat of tot rassenhaat;
 • werken die in strijd zijn met de publieke orde of met de goede zeden;
 • reclame en informatie-, ontspannings-, nieuws- of sportprogramma’s. (hieronder wordt verstaan….)

Voor welke uitgaven kan men steun aanvragen?

 • De minister bepaalt de in aanmerking komende uitgaventypes. Een overzicht kan u vinden in bijlage bij het Ministerieel Besluit.
 • De in aanmerking komende uitgaven voldoen minstens aan al de volgende voorwaarden:
  • ze worden gefactureerd vanuit en betaald in het Vlaamse Gewest;
  • ze hebben als doel de voltooiing van het beoogde audiovisuele werk en ze vervullen een structurerende rol voor de Vlaamse audiovisuele sector;
  • ze hebben betrekking op materiële of immateriële goederen of diensten die verband houden met de audiovisuele sector;
  • ze zijn marktconform wat betreft de prijs;
  • ze worden gefactureerd binnen de uitgavenperiode.
   Wat is de uitgavenperiode: een termijn vanaf de datum van de indiening van de steunaanvraag tot en met 18 maanden voor fictie- en documentaire films en 24 maanden voor animatiefilms en -reeksen na de datum van de steuntoekenning;  het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan de uitgavenperiode op gemotiveerd verzoek van de steunaanvrager verlengen
 • De volgende uitgaven komen niet in aanmerking:
  • de btw van de in aanmerking komende uitgaven;
  • de door de minister bepaalde niet in aanmerking komende uitgaventypes (zie document)

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Bedrijfs- en omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website