GREEN investeringssteun

Wat is het steunpercentage en welke kosten worden aanvaard?

Hoeveel bedraagt het subsidiepercentage? 

 

kmo

grote onderneming

Ecoklasse A

40%

30%

Ecoklasse B

30%

20%

In één project kan een onderneming meerdere investeringen opnemen. De onderneming kan meerdere projecten indienen. De totale steun wordt beperkt tot € 1 miljoen per onderneming voor de hele projectduur.

* Projecten die een hoge kosteneffectiviteit (KE) behalen (hoge milieubaten per geïnvesteerde euro, KE ≥ 1,5) behoren tot ecoklasse A. 

** Projecten die een lagere (maar nog steeds voldoende) kosteneffectiviteit behalen (KE < 1,5 maar > 0) behoren tot ecoklasse B. 

Tot welke ecoklasse je behoort, maakt onderdeel uit van de beoordeling. Deze berekening gebeurt via de ReCiPe Endpoint methode gebaseerd op een LCIA (Levenscyclus Impact Analyse). 

Welke kosten worden aanvaard?

De totale projectkosten om je investering te realiseren moeten minimum € 50.000 bedragen om in aanmerking te komen. Niet alle kosten hiervan worden aanvaard.

Figuur 1: Onderscheid tussen projectkosten, aanvaarde kosten, de ecologische meerkost en de subsidie.
Figuur 1: Onderscheid tussen projectkosten, aanvaarde kosten, de ecologische meerkost en de subsidie.

Projectkosten

Een project moet voldoende omvangrijk zijn op vlak van investeringen om in aanmerking te komen voor de projectoproep. Dit wordt bepaald op basis van de projectkosten. Deze omvatten alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren. De kosten voor engineering, investeringen, installatie, voorstudie, operationele kosten en infrastructuurkosten moeten samen minstens € 50.000 bedragen. 

Bijkomende voorwaarden:

  • De steun mag niet gecumuleerd worden met andere overheidssteun. Daarvoor dient de onderneming een verklaring op eer te ondertekenen bij de subsidieaanvraag.
  • De investeringen moeten afgeschreven worden conform de boekhoudwetgeving en minstens over een termijn van 3 jaar.
  • Een project mag pas starten vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de subsidieaanvraag werd ingediend. Als startdatum geldt de vroegste datum, hetzij van de eerste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de leasingovereenkomst (zie ook 7.2 Start van het project).

Aanvaarde kosten

Zoals geïllustreerd in figuur 1, omvatten de aanvaarde kosten de volgende componenten: 

  • Engineeringskosten: berekeningen en dimensioneringen van de gekozen technologie
  • Investeringskosten: de effectieve kost van het nieuwe toestel
  • Installatiekosten: de kosten om de installatie te plaatsen

Hierbij worden enkel gefactureerde (externe) kosten aanvaard. Interne kosten (lonen), operationele kosten, studiekosten en kosten voor het optrekken van gebouwen, funderingen of andere civiele technieken worden niet aanvaard.

Niet-aanvaarde kosten

Zoals geïllustreerd in figuur 1, omvatten de niet-aanvaarde kosten de volgende componenten:

  • Voorstudie: analyse van technische en/of economische haalbaarheid van mogelijke technologieën met als doel een keuze qua technologie te maken, impact op de omgeving, …
  • Operationele kosten: de verbruikskosten van het nieuwe toestel (bijvoorbeeld elektriciteit, chemicaliën, …)
  • Infrastructuurwerken: kosten voor het optrekken van gebouwen, funderingen, riolering, wegen, ... 
 

Ecologische investering - standaardinvestering = ecologische meerkost

Steunbedrag = ecologische meerkost x subsidiepercentage

 

De ecologische meerkost

De ecologische meerkost is de kost van de extra investeringen (exclusief btw) noodzakelijk voor het verwezenlijken van de milieudoeleinden.

De extra investeringen worden berekend door de ecologie-investering te vergelijken met een klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is, maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming bereikt kan worden (= de standaardinvestering). De vergelijking gebeurt op basis van een gelijke productiecapaciteit.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail