Sectorspecifieke vergunningen: C -> K

Café   

Bij de uitbating van een café heb je vaak een combinatie van verschillende vergunningen nodig. Je kan bijvoorbeeld een toelating van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid nodig hebben wanneer je maaltijden serveert. Serveer je bij je eten ook sterke dranken, dan heb je ook een vergunning sterke dranken nodig en een moraliteitsattest.  

Een volledig overzicht van welke vergunningen je mogelijk nodig hebt, kan je vinden op  www.guidea.be/Vergunningen-attesten

Consumentenkrediet  

Registratie en vergunning:  

  • “Bemiddelaars” in consumentenkrediet worden ingeschreven op een register bij de FSMA. Bemiddelaars in consumentenkrediet zijn bemiddelaars die consumentenkredietovereenkomsten (bv. leningen op afbetaling of kredietopeningen) voorstellen of aanbieden aan consumenten, die consumenten bijstaan bij de voorbereiding van het sluiten van consumentenkredietovereenkomsten, of die met consumenten consumentenkredietovereenkomsten sluiten namens een kredietgever in consumentenkrediet.  
  • “Kredietgevers” in consumentenkrediet moeten een vergunning verkrijgen van de FSMA. Kredietgevers in consumentenkrediet zijn personen of vennootschappen die consumentenkredieten (bv. leningen op afbetaling of kredietopeningen) toestaan aan consumenten.  

Meer inlichtingen

FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  
Congresstraat 12-14  
1000 Brussel  
T 02 220 52 11  
website – e-mail

Dienstencheque onderneming  

Wil je een onderneming starten in de sector van de dienstencheques dan moet je een erkenning aanvragen bij het Vlaamse ministerie van Werk.  Naast de erkenningsaanvraag moet je ook een verplichte informatiesessie bijwonen en een borgsom van 25.000 euro overmaken.   

Meer inlichtingen

Departement WSE   
Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen  
Secretariaat van de adviescommissie dienstencheque-activiteiten   
Koning Albert II – laan 35 bus 20   
1030 Brussel 
T 02 553 19 00   
website

Dierenarts

Om je te vestigen als dierenarts moet je het wettelijk diploma kunnen voorleggen en je vervolgens inschrijven bij de Orde der Dierenartsen. Na deze inschrijving moet je een aanvraag tot erkenning richten aan de bevoegde dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. Daarna ontvang je een uitnodiging om de eed af te leggen.

Meer inlichtingen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding
Eurostation II - Victor Hortaplein 40 bus 10 - 7de verdieping
1060 Brussel
T 02 524 73 02
website

Dieren (pension, asiel, kwekerijen, handel)

Je moet een erkenning aanvragen van je inrichting via Dierenwelzijn. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie op de website van dierenwelzijn

Meer inlichtingen

Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België
website

Diëtist / voedingsdeskundige / gezondheidscoach 

Diëtist(e) is een wettelijk erkend beroep. Om het beroep uit te oefenen moet je een erkenning bekomen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en vervolgens een visum krijgen van de FOD Volksgezondheid.  Je hebt  ook  een RIZIV-nummer is nodig om de verstrekkingen te kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering.  Deze  aanvraag gebeurt rechtstreeks bij het RIZIV.   

Werk je als voedingsdeskundige of gezondheidscoach, dan moet je geen visum aanvragen. Je mag wel niet volledig dezelfde handelingen stellen als een diëtist en je kan geen terugbetalingen via het RIZIV bekomen.  

Meer inlichtingen

Agentschap Zorg en Gezondheid  
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 Brussel  
T 02 553 35 00  
website – e-mail

Edele metalen  

Iedere fabrikant, invoerder, groot- of kleinhandelaar of hersteller van werken uit edele metalen (goud, zilver of platina) moet jaarlijks ingeschreven zijn in het Waarborgregister van het Waarborgkantoor bij de Koninklijke Munt van België. De inschrijving en de jaarlijkse hernieuwing zijn kosteloos. Een niet-ingeschreven persoon mag geen enkel werk uit edelmetaal verkopen. Kopers van edelmetalen moeten je op eenvoudig verzoek de (hernieuwings-)kaart kunnen laten zien.  

Meer inlichtingen

Koninklijke Munt van België   
Pachecolaan 32  
1000 Brussel 
T 02 221 07 11  
website – e-mail

Fiscalist 

zie Boekhouder

Garagehouder 

Wanneer je een garage openhoudt, komen er heel wat verschillende afvalstoffen vrij.  Voor elke soort afvalstoffen bestaat een specifieke reglementering wat betreft opslag, behandeling, afvoer,… Op de website van OVAM vind je een volledig overzicht van welke vergunningen je hiervoor eventueel nodig hebt.  Bovendien zal je ook een aanvraag moeten doen voor het gebruik van commerciële nummerplaten bij het departement mobiliteit.

Geneesmiddelen en gezondheidsproducten  

Je hebt een registratie of vergunning nodig voor het in de handel brengen, productie en distributie, van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.  

Meer inlichtingen 

FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)  
Eurostation II  
Victor Hortaplein 40/40  
1060 Brussel 
T 02 528 40 00  
website – e-mail

Gezins- en ouderenhulp   

Wil je werken als zorgkundige (bijvoorbeeld bejaardenhelp(st)er, verpleegkundige, gezinshelp(st)er, ziekenhuisassistent,..) , dan heb je een registratie en een visum nodig. Je kan dit aanvragen via het e-loket voor zorgberoepen (www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket-voor-zorgberoepen)  

Om een centrum kort verblijf of woonzorgcentrum te laten erkennen en uit te baten, heb je eerst een voorafgaande vergunning nodig.  Met een voorafgaande vergunning kan je dan de nodige infrastructuur inrichten, maar mag je het woonzorgcentrum nog niet uitbaten.  Om vervolgens erkend te worden, moet het centrum ook voldoen aan de erkenningsnormen. Om een erkenning te krijgen als centrum voor zorgafhankelijke ouderen (een rust- en verzorgingstehuis), gelden bijkomende voorwaarden.    

Meer inlichtingen

Agentschap Zorg en Gezondheid  
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 Brussel  
T 02 553 35 00  
website – e-mail 

Afdeling Woonzorg en Eerste lijn   
T 02 553 35 09  
E-mail  

Afdeling Gespecialiseerde Zorg  
T 02 553 36 47  
E-mail

Hotel 

Om een hotel uit te baten, moet je voldoen aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies en aan de basisnormen voor logies.  Bovenop deze voorwaarden moet je ook voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden om de benaming 'hotel’ te mogen dragen of verwante termen zoals hotellerie, motel of pension.   

Meer inlichtingen

Toerisme Vlaanderen  
Grasmarkt 61  
1000 Brussel 
T 02 504 03 00 
website – e-mail

Huwelijksbureaus/agentschappen  

Er is een reglementering opgesteld over exploitatie van huwelijksbemiddeling die de consument beschermt. De wet verstaat onder huwelijksbemiddeling "iedere activiteit die erin bestaat om, tegen betaling, ontmoetingen aan te bieden tussen personen met als rechtstreeks of onrechtstreeks doel een huwelijk of een stabiele relatie tot stand te brengen". Dit beoogt dus huwelijksbureaus, maar ook bureaus, ontmoetings- of andere clubs voor zover deze activiteiten verrichten in het kader van de definitie van huwelijksbemiddeling. Klanten hebben recht op een wettelijke termijn van 7 werkdagen om zonder kosten of vergoeding af te zien van het ondertekende contract. Voor deze termijn verstreken is mag het huwelijksbureau geen enkele betaling vragen.  

Om een huwelijksbemiddelingsactiviteit uit te oefenen, moet je de onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als huwelijksbureau/ontmoetingsbureau (Nacebel-code 9609102). Je moet daarnaast de bepalingen naleven voorzien door de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren. Tenslotte moet je ook verplicht het typecontract gebruiken conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling. Het contract moet letterlijk de inhoud van het wettelijke typecontract overnemen zonder de volgorde, de vorm of de inhoud ervan te wijzigen.  

Meer inlichtingen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie   
North Gate III   
Koning Albert II-laan 16   
1000 Brussel 
T 0800 120 33  
website

Implantaten (verstrekker van -)  

Op de website van het RIZIV vind je meer informatie over de uitoefening van dit beroep. Je kan een RIZIV-nummer krijgen na de beslissing van een erkenningsraad (ingesteld binnen het RIZIV).  

Meer inlichtingen

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verstrekkers van implantaten   
Tervurenlaan 211   
1150 Brussel 
T 02 739 74 79 (Call Center)  
website – e-mail

Kampeerterreinen

Om een kampeerterrein uit te baten, moet je voldoen aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies en aan de basisnormen voor logies. Bovenop deze voorwaarden moet je ook voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden om de benaming 'kampeerterrein’ of ‘camping’ te mogen dragen.  

Meer inlichtingen

Toerisme Vlaanderen  
Grasmarkt 61  
1000 Brussel  
T 02 504 03 00  
website

Kapper / kapster  

De beroepsbekwaamheid voor kappers is afgeschaft sinds 1 januari 2018, je kan dus zonder een specifiek diploma een kapperszaak openen.

Kinderopvang  

Voor de regelgeving rond kinderopvang neem je contact op met Kind & Gezin. Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen gezinsopvang en groepsopvang. Afhankelijk van hoeveel kinderen je wenst op te vangen en in welke leeftijdscategorieën kan je een attest van toezicht of een erkenning aanvragen. Er zijn ook verschillende subsidiemogelijkheden.  

Meer inlichtingen

Kind & Gezin

Hoofdzetel
Hallepoortlaan 27   
1060 BRUSSEL  
T 078 150 100  
Website    

Provinciale Afdeling Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113  
2018 Antwerpen 
T 03 206 20 51 of 078 150 100  
E-mail 

Provinciale Afdeling Limburg
Hendrik Van Veldekesingel 150   
3500 Hasselt  
T 078 150 100  
E-mail 

Provinciale Afdeling Oost-Vlaanderen
Koningin Hendrikaplein 70    
9000 Gent   
T 09 265 71 71 of 078 150 100  
E-mail   

Provinciale Afdeling Vlaams-Brabant en Brussel
Diestsepoort 6   
3000 Leuven   
T 078 150 100  
E-mail   

Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1.2 bus 54  
8200 Sint-Michiels   
T 050 44 65 50  
E-mail

Kinesist 

Je ontvangt een erkenning van de Vlaamse overheid zodra je je diploma van kinesitherapeut behaald hebt.  Dit erkenningsbesluit ontvang je per post enkele weken na je diploma-uitreiking.  Met vragen over Nederlandstalige dossiers kan je terecht bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.   Na de erkenning ontvang je ook automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/kinesitherapeuten).  Je hoeft hiervoor dus geen aanvragen te doen.    

Je hebt een RIZIV-nummer nodig om de verstrekkingen te kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering.  De aanvraag gebeurt rechtstreeks bij het RIZIV (na erkenning van de uitoefening van het zorgberoep door het Agentschap Zorg en Gezondheid). 

Meer inlichtingen

RIZIV - Dienst geneeskundige verzorging  
Afdeling kinesitherapeuten  
Guffenslaan 33  
3500 Hasselt  
T 02 739 74 79 (call center)  
website – e-mail

Kansspelen  

Er zijn afhankelijk van de soort inrichting verschillende vergunningen die worden uitgereikt door de Kansspelcommissie. 

Casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren kunnen bij de Kansspelcommissie een aanvullende vergunning aanvragen om hun kansspelen ook via het internet aan te bieden.  

Meer inlichtingen

FOD Justitie  
De Kansspelcommissie  
Kantersteen 47  
1000 Brussel   
T 02 504 00 66 
website – e-mail