Sfeerfoto op bedrijventerrein in Tienen

Op zoek naar een geschikte bedrijfslocatie?

GIS-bedrijventerreinen

Ben je op zoek naar data over bedrijven en bedrijventerreinen? Agentschap Innoveren en ondernemen kan je hierbij helpen als producent en beheerder van volgende geografische data:

  • Geplande bedrijventerreinen
  • Ontwikkelingsfase van bedrijventerreinen
  • Bestemde bedrijventerreinen en gebruikspercelen
  • Businesscentra, doorgangsgebouwen en incubatoren
  • Brownfields
  • Steunzones

Al deze data zijn raadpleegbaar op deze kaart en kunnen gedownload worden via de downloadtoepassing van Informatie Vlaanderen.

Naast de geografische datalagen kan je er ook bezettingstabellen vinden van de bedrijventerreinen.

Geplande bedrijventerreinen

Deze data omvatten de volledige contouren van alle economische zones uit ontwerp-(her)bestemmingsplannen die een openbaar karakter hebben, m.a.w. plannen die in de fase zitten van plenaire vergadering of waarvan de plenaire vergadering reeds heeft plaatsgevonden. Deze contouren kunnen zowel betrekking hebben op nieuwe zones die vooreerst als economische ruimte worden bestemd, als op delen van reeds bestemde terreinen die worden hernomen met de bedoeling om de bestemming en/of de stedenbouwkundige voorschriften te wijzigen. De verschillende ankerpunten in het planningsproces van een bedrijventerrein worden bijgehouden alsook de contactpersoon van de instantie die het terrein zal ontwikkelen en /of beheren.

Ontwikkelingsfase van bedrijventerreinen

Deze data omvatten contouren van bestemde terreinen of delen van bestemde terreinen waarbij er één of meerdere aansluitende percelen zijn waarvan wordt vastgesteld dat zij een ruimtelijk geheel uitmaken dat om bepaalde redenen nog niet kan worden benut voor economische functies. Het kan dus zowel gaan om private als om publieke eigendommen die braak liggen of in gebruik worden voor andere functies (vb. landbouw). De contactinformatie van de beheerder en de ontwikkelaar wordt bijgehouden alsook de te verwachten netto oppervlakte en de ankerpunten van het ontwikkelingsproces (grondverwerving, infrastructuurwerken, archeologisch onderzoek…). 

Bestemde bedrijventerreinen en gebruikspercelen

Deze dataset werd op 24/04/2015 door de Vlaamse Regering erkend als authentieke geografische gegevensbron en geeft een overzicht van de ligging en de structuur van de bedrijventerreinen in Vlaanderen en omvat de oppervlakte binnen de goedgekeurde bestemmingsplannen met economische bestemming, eventueel aangevuld met aangrenzende gebruikspercelen die een economisch gebruik hebben. Deze dataset geeft de bedrijventerreinen weer zoals die in werkelijkheid bestaan en hebben dus geen juridische waarde. Informatie over de naam, de oppervlakte, de beheerder en beschikbare kavels met aanduiding van de minimale en maximale kavelprijs worden bijgehouden. De gebruikspercelen geven meer informatie over de bebouwing, de functie, het gebruik en de beschikbaarheid van gebruikspercelen op bedrijventerreinen. Indien gekend wordt dit aangevuld met informatie in verband met doelgroep, verschillende soorten knelpunten en de eigendomssituatie.

Businesscentra, doorgangsgebouwen en incubatoren

Als je overweegt om een werklocatie te huren, bestaan er in Vlaanderen verschillende formules van businesscentra en bedrijfsverzamelgebouwen. Doorgaans bieden deze businesscentra en bedrijfsverzamelgebouwen de mogelijkheid precies de ruimte te huren die je nu nodig hebt en de flexibiliteit om die ruimte aan te passen aan de dynamiek van jouw onderneming. De voorwaarden, de faciliteiten en de precieze formules vertonen echter nogal wat verschillen. Zo beschikken sommige businesscentra en bedrijfsverzamelgebouwen behalve over individuele kantoor-, opslag- en productieruimten ook over gemeenschappelijke ruimten of bieden ze faciliteiten aan zoals een onthaalfunctie, IT-ondersteuning, managementondersteuning, …

Brownfields

Deze data geven informatie over de brownfieldprojecten die sinds 2009 jaarlijks via calls worden geregistreerd. Per dossier worden de contouren van de projectgebieden en de verwervingsstatus van de projectactor(en) opgetekend. De fasering waarin alle projecten zich bevinden wordt via overzichtelijke kaarten in beeld gebracht. Daarnaast heeft het agentschap via een GIS-analyse een inventarisatie opgebouwd van de nog resterende ‘potentiële’ brownfields in Vlaanderen. De oefening levert nuttige informatie op voor lokale besturen, POMs, projectontwikkelaars e.a. om deze locaties verder te onderzoeken en er eventueel actie rond te ondernemen.

Steunzones

Steunzones zoals vastgelegd in het K.B. Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

Bezettingstabel

Deze tabel geeft een overzicht in categorieën van het gebruik op de bedrijventerreinen in Vlaanderen zoals gekend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen aangevuld met gegevens van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen, gemeentebesturen en intercommunales. De focus van de indeling van de tabel ligt op de onbebouwde gebruikspercelen bestemd volgens gewestplan, (bijzonder) plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan met uitzondering van de havengebieden (poorten). De tabel is beschikbaar op provinciaal, gemeentelijk en terreinniveau

Meer informatie is terug te vinden in de handleiding bezettingstabel.

Bedrijven op bedrijventerreinen

Naar aanleiding van een uitgebreide gebruikersbevraging zal VLAIO de koppeling tussen het GIS bedrijventerreinen en de hierop aanwezige bedrijven niet verder meer bijhouden. De focus verschuift naar een hogere kwaliteit van het GIS bedrijventerreinen en het afstemmen van deze authentieke bron op de noden van de gebruikers.

Hierdoor is de lijst met de bedrijven op bedrijventerreinen niet meer beschikbaar. Als alternatief kan je gebruik maken van de VKBO ondernemingen en vestigingen. Deze data zijn verrijkt met adresposities zodat de koppeling met het GIS bedrijventerreinen mogelijk blijft. Je kan ze raadplegen via Geopunt of downloaden via de downloadtoepassing van Digitaal Vlaanderen.

Monitoring GIS-bedrijventerreinen

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: