Luchtfoto van brownfield in Antwerpen

Brownfield herontwikkeling

Wat is een brownfield en brownfield herontwikkeling?

Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen.

De gronden zijn geografisch aaneensluitend of liggen binnen een gebied met een homogene graad van verwaarlozing of onderbenutting. De oppervlakte van de brownfield laat toe om gecoördineerde bewerkingen voor de volledige brownfield uit te voeren (definitie volgens het brownfielddecreet).

Een brownfieldproject is een omschreven geheel van structurele maatregelen dat via de herontwikkeling van een brownfield leidt tot realisaties op economisch, sociaal en milieuvlak.

Wat is brownfield herontwikkeling?

Onder herontwikkeling worden één of meer van de volgende handelingen verstaan:

  • de verwerving van projectgronden;
  • de (her)uitrusting van projectgronden en de (her)aanleg van nuttige infrastructuur;
  • de afbraak, uitbreiding en/of modernisering van de op de projectgronden gelegen constructies;
  • de inplanting van nieuwe constructies op projectgronden;
  • de ontplooiing van nieuwe activiteiten op projectgronden.

(definitie volgens het brownfielddecreet)

Brownfield herontwikkeling is een complex proces dat een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vereist waarin verschillende aspecten zoals bodemsanering, ruimtelijke ordening, mobiliteit, ontsluiting, communicatie, financiering, e.d. exact op elkaar dienen afgestemd te worden. Hierbij dienen heel wat actoren betrokken te worden.

Met het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Een voorbeeld: bedrijventerrein Bright Park in Machelen

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: