Een Interreg-project uitvoeren

Een Interreg-project voer je uit in nauwe samenwerking met je Europese partners en desgevallende “lead partner” (projectcoördinator).

Je rapporteert ongeveer zesmaandelijks je onkosten en activiteiten aan het programmasecretariaat. “Lead partners” coördineren het projectpartnerschap en de inhoudelijke en financiële rapportering aan het programmasecretariaat.

Daarbij worden je onkosten ook geaudit. Op het niveau van jouw project (“eerste lijn”) door een auditor die je hetzij zelf aan dient te stellen, hetzij door het programma aangesteld is om dit te doen. Deze auditor controleert of de gedane activiteiten en onkosten verantwoordbaar en subsidiabel zijn conform je projectdossier en de programmaregels. Daarnaast voeren de programma’s (“tweede lijn”) en Europese Commissie (“derde lijn”) ook steekproefsgewijs controles uit om te verifiëren of de projectaudits doeltreffend gebeuren. Het kan zijn dat je gedurende de looptijd van je project voor een bijkomende audit geselecteerd wordt.

De verschillende programma’s stellen elk gedetailleerde info ter beschikking over de uitvoering en controle van projecten. Onder dienstverlening voor een overzicht van de programmawebsites.

Personeelskosten in Interreg-programma's 2014-2020

Voor projectpromotoren die onder het Vlaamse controle systeem vallen is een verplichte standaard methode van toepassing voor de berekening van personeelskosten: de zogenaamde “standaard uurtarief” methode.

Ook het EFRO-Vlaanderen programma 2014-2020 hanteert deze werkwijze.

In programma’s die de mogelijkheid aanbieden kunnen deze projectpromotoren als alternatief er ook nog voor kiezen om hun personeelskost te berekenen op basis van een 20% flat rate op hun andere directe kosten.

Meer informatie over deze richtlijnen en een model van time sheet vind je onderaan deze pagina.

Cofinanciering aanvragen voor een Interreg-project

Aanvraagprocedure

Cofinancieringsaanvragen voor Interreg-projecten verlopen rechtstreeks via de bevoegde minister. In het geval van O&O&I thema’s kunnen aanvragen gericht worden aan:

Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-Laan 15
1210 Brussel

Een kopie van cofinancieringsvragen voor O&O&I projecten dient aan Agentschap Innoveren & Ondernemen bezorgd. Dit ter attentie van:

Mark Andries
administrateur-generaal
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35 bus 12
1030 Brussel

Over het algemeen levert het agentschap een advies aan de minister per aanvraag.

Er is geen specifiek formulier voor een cofinancieringsaanvraag: een gemotiveerde brief (al dan niet aangevuld met bijlagen) in combinatie met de projectaanvraag in zo finaal mogelijke vorm volstaan.

Basisprincipes

Enkel de volgende thema’s/topics kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering: primair O&O&I topics, secundair ondernemerschap(bevorderende) topics met in beide gevallen sterke link tot ondernemingen.

De budgettaire ruimte is zeer beperkt: enkel de echt goede dossiers met grote meerwaarde kunnen in aanmerking komen.

Vanuit financieel oogpunt moet de hefboom maximaal spelen: er wordt niet meer dan 20% gecofinancierd en ook niet meer dan lokale instanties (provincie-stad-gemeente-andere) zelf bereid zijn om te co-financieren.

Onderbouwing van aanvragen

Eventuele aanvragen worden door het agentschap getoetst en beoordeeld op een hele reeks punten. We geven de beoordelingscriteria graag mee zodat je deze in rekening kan brengen bij of alvorens een aanvraag in te dienen.

Eerstelijnscontrole transnationale en interregionale programma’s

De eerstelijnscontrole voor transnationale en interregionale programma’s gebeurt door een pool van vijf dienstverleners die door Agentschap Innoveren & Ondernemen geaccrediteerd werden na een open offertevraag van diensten. Vlaamse projectuitvoerders dienen één van deze geaccrediteerde dienstverleners te kiezen. 

De prijzen zijn vastgesteld per betalingsaanvraag of “payment claim” en zijn “all-inclusive”. Afhankelijk van het tijdstip van selectie van een eerstelijnscontroleur vallen Vlaamse projectuitvoerders onder het “oude” dan wel het “nieuwe” raamcontract. Onder het oude raamcontract (bestellingen voor 1/7/2019) variëren de prijzen naargelang een organisatie optreedt als “gewone” projectpartner of “lead partner". Onder het nieuwe raamcontract (vanaf 1/7/2019) gelden 5 verschillende soorten prijzen. Er kunnen geen nieuwe bestellingen geplaatst worden onder het oude raamcontract. De al aangeduide eerstelijnscontroleurs kunnen wel gewoon door blijven werken.

Agentschap Innoveren & Ondernemen stuurt de dienstverleners aan en organiseert regelmatig overleg met hen over de algemene uitvoering van hun opdracht en de kwaliteit ervan, regelgeving, interpretatiekwesties …

Verdere details over hoe een dienstverlener te kiezen, hoe het systeem werkt enz. vind je in het in dit infodocument. Voor het geval nuttig bundelden we ook de onderliggende aanbestedingsdocumenten op één locatie.