Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

De doelgroep van deze call zijn de steden en gemeentes van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor gemeenschapsmateries). Het is daarbij een meerwaarde als meerdere steden en gemeentes een partnerschap vormen en samen een aanvraag indienen. De steden kunnen vertegenwoordigd zijn door een overkoepelende entiteit of een consortium vormen.

Samenwerking tussen meerdere steden en gemeentes en schaalbaarheid

Het kan niet de bedoeling zijn dat elke Vlaamse gemeente steeds opnieuw dezelfde onderzoeken moet uitvoeren ter voorbereiding van een implementatie als de vereisten heel gelijkaardig zijn. De aanpak of de methodiek die ontwikkeld wordt in het kader van het project moet ook toepasbaar zijn in andere lokale besturen en aan dit schaalbaarheidsaspect moet de nodige aandacht geschonken worden bij de uitvoering van het project. Er dient dus afstemming tussen meerdere steden en gemeenten te zijn m.b.t. de vereisten. De projectresultaten moeten immers bruikbaar zijn in zo veel mogelijk gemeenten die te kampen hebben met een gelijkaardige problematiek. Er wordt bijgevolg een multiplicatoreffect verwacht waarbij de ervaringen en lessen getrokken uit het project gebundeld worden met het oog op de kostenefficiënte aanbestedingen in andere gemeenten: niet louter het realiseren van een actie in een individuele gemeente is het doel maar wel het uittesten van een innovatieve toepassing en het uitwerken van een ‘draaiboek’ voor de eigen en andere gemeenten die dit later ook wensen te implementeren. Zo kan een draaiboek ook bestaan uit voorbeeldbestekken, conceptovereenkomsten met andere actoren, enz. Projecten die focussen op één lokaal bestuur dragen dus niet de voorkeur weg. De oproep wil immers net projecten stimuleren die een meerwaarde kunnen betekenen voor meerderen steden en gemeenten.

Samenwerking met kennisinstelling of kennispartner

Afhankelijk van het onderwerp kan externe kennisinbreng ingevuld worden door een onderzoeksinstelling of onderneming in onderaanneming. De begeleiding door externe partners is niet enkel mogelijk tijdens de fase voor de aanbesteding, maar kan ook doorlopen tijdens de onderhandelingsfase en ter ondersteuning tijdens de implementatiefase. Essentiële doelstelling van de oproep is echter om ook de kennisopbouw bij eigen personeel en de eigen werking rond smart cities duurzaam te versterken.

Toepassingen

Het toepassingsdomein omvat het ruime domein van de smart city toepassingen. Voorbeelden van maatschappelijke thema’s die aan bod kunnen komen in deze call zijn (maar niet beperkt tot) o.a. mobiliteit, veiligheid, efficiënt bestuur, slimme burgers, milieu, energie, retail,… In deze oproep ligt de focus op de noden van de gemeenten en de vernieuwende mogelijkheden om de levenskwaliteit van hun burgers te bevorderen.

Internet of Things technologie

Deze oproep richt zich specifiek tot die projecten met een technologische component, waarvan Internet of Things technologieën (en de daarmee verbonden datastromen) deel uitmaken.

Bepalen vereisten en betrekken burgers

Typische activiteiten die in projecten van deze oproep aan bod zullen komen zijn o.a. het bepalen van de functionele vereisten. Het is daarbij logisch dat er een afstemming is tussen de verschillende steden en gemeenten om te komen tot een gezamenlijke verzameling van vereisten. Hierbij is het aangewezen de burger tijdens het project rechtstreeks te betrekken bij het bepalen van deze vereisten. Hoe worden de noden van de burger in overweging genomen? Gebruikersonderzoek en een gebruikerstest met participatie van burgers (of verenigingen), acceptatie, onderzoek van sociale aspecten,… zijn hierbij mogelijke onderdelen van het project.

In veel gevallen zullen ook technologische vereisten opgelegd moeten worden. In de projecten kan daarbij onderzoek verricht worden om deze vereisten te bepalen. Daarbij dient maximaal vermeden te worden dat de steden en gemeenten afhankelijk worden van een bepaalde leverancier van producten en diensten en niet meer in staat zijn om zonder al te veel energie en kosten van leverancier te veranderen. In het project zijn activiteiten mogelijk om hiervoor een oplossing te bieden, bv. de zoektocht naar relevante (open) standaarden in het betreffende toepassingsdomein. Ook ander onderzoek dat noodzakelijk is om te kunnen komen tot het opstellen van de technologische vereisten, is mogelijk in het project. Imec zal hierbij, in het kader van zijn opdracht zoals voorzien in de convenant met de Vlaamse overheid, de nodige technologische ondersteuning bieden om de interoperabiliteit en openheid van de gekozen technologische aanpak te controleren.

Innovativiteit

De oproep heeft als doel te zoeken naar mogelijke innovatieve oplossingen voor de gegeven probleemstelling. Het betreffen innovatieprojecten voor de steden en gemeenten, waarbij nog kennisopbouw nodig is om over te kunnen gaan tot implementatie of aanbesteding. In geen geval kunnen reguliere studieopdrachten uitgevoerd worden in deze projecten, de noodzakelijke kennis om over te kunnen gaan tot commerciële aanbestedingen mag nog niet aanwezig zijn.

Commerciële aanbestedingen of eigen implementatie

Het doel is om onmiddellijk na (of al tijdens) het project over te kunnen gaan tot een commerciële aanbesteding of een eigen implementatie. De nodige onderzoeken om de kennis op te bouwen voor het opstellen van het bestek en de effectieve draft van de nodige aanbestedingsdocumenten zijn dus onderdeel van de gesteunde projecten. De kosten voor de daadwerkelijke implementatie of commerciële aanbesteding maken geen onderdeel uit van het gesteunde project in deze call.

Business model

De doelstelling is dat de projecten een duurzaam karakter hebben. Op het eind van het project wordt een business case verwacht op vlak van investering en exploitatie. Er wordt verwacht dat in het projectvoorstel al een aanzet wordt gegeven, waarbij de verschillende mogelijke zakenmodellen toegelicht worden. De business case moet verduidelijken hoe de dienst op duurzame wijze op langere termijn – ook na de implementatiefase - kan onderhouden blijven. Ook wordt een gedetailleerde analyse van de maatschappelijke voordelen verwacht.

Open data

Indien van toepassing, wordt gevraagd naar de mogelijkheden op vlak van het opleveren van open data. Het bepalen van welke open data gevraagd wordt in de markt en de zoektocht naar nieuwe toepassingen van open data, kan allemaal onderdeel zijn van het project. De gekozen datastrategie en -policy dient op het eind van het project duidelijk geëxpliciteerd te worden.

Natraject

Het doel van het project moet zijn om alle nodige stappen ondernomen te hebben om op korte termijn na het project, of al tijdens het project, te kunnen overgaan tot een commerciële aanbesteding of start van de ontwikkeling. Dit vervolgtraject zal een concrete, visibele en effectieve implementatie en realisatie opleveren van een smart city case met een duurzaam karakter. De kosten van de aanbesteding (of eigen ontwikkeling) van de exploiteerbare dienst maken echter geen deel uit van het gesteunde project. Het doel is dus de zoektocht te ondersteunen naar innovatieve toepassingen die leiden tot duurzame implementaties. 

Venster sluiten

Kunnen kennisinstellingen en ondernemingen een aanvraag indienen?

Nee. Deze oproep is gericht op steden en gemeenten of een vereniging van steden en gemeenten. Indien er binnen het project nood is aan ondersteuning door een kennisinstelling of een onderneming, kunnen zij als onderaannemer aangesteld worden.

Kunnen intercommunales, hulpverleningszones, OCMW’s,… een aanvraag indienen?

Dergelijke organisaties kunnen in fase 1 ideeën aanmelden. In de goedgekeurde projecten kunnen zij als partner toetreden en medebegunstigde zijn. Wij verkiezen echter dat deze organisaties een stad of gemeente uit hun werkingsgebied warm maken om de aanvraag in te dienen en als trekker op te treden.

Kunnen kennisinstellingen en ondernemingen een aanvraag indienen?

Nee. Deze oproep is gericht op steden en gemeenten of een vereniging van steden en gemeenten. Indien er binnen het project nood is aan ondersteuning door een kennisinstelling of een onderneming, kunnen zij als onderaannemer aangesteld worden.

Kan er tijdens de projecten samengewerkt worden met een aanbieder van een technologie?

Als je in deze oproep met oplossingsaanbieders wenst samen te werken, is transparantie nodig. Anders bestaat de kans dat de aanbieder op basis van voorkennis uitgesloten wordt van de uiteindelijke aanbesteding. Imec en het Agentschap Innoveren & Ondernemen winnen op dit vlak nog juridisch advies in.

Wij hebben in een andere stad of gemeente (in binnen- of buitenland) een mooie toepassing gezien die wij graag willen implementeren in onze stad/gemeente. Is dit innovatief genoeg om in aanmerking te komen voor steun?

Ja, op voorwaarde dat aangetoond kan worden dat de lokale situatie zo verschilt van de situatie van de stad/gemeente waar het concept al wordt toegepast, dat er nog kennisopbouw, gebruikers- en technologisch onderzoek, onderzoek naar de manier van aanbesteden,… vereist is. Een kant-en-klare toepassing zomaar overnemen, valt niet binnen de scope van deze oproep.

Kan een stad of gemeente meerdere projectideeën aanmelden?

In principe kan dit. Er zijn wel enkele bedenkingen. We mikken met deze oproep in de eerste plaats op innovatieve toepassingen die een antwoord kunnen bieden op verschillende noden. Onderzoek dus goed of één enkele toepassing niet de oplossing kan zijn van meerdere problemen die zich stellen in de stad of gemeente. Bovendien willen we samenwerking tussen de steden en gemeenten stimuleren en zal na aanmelding van de ideeën gekeken worden of meerdere steden en gemeenten een oplossing zoeken voor gelijkaardige noden. Er kunnen dus zeker meerdere ideeën aangemeld worden. Stel dat voor al die ideeën een projectvoorstel mag uitgewerkt worden, dan raden we aan slechts in één project de leiding op te nemen en in de andere projecten eventueel als partner aan te sluiten. Elk project moet overdraagbaar zijn naar de andere steden en gemeenten, dus kan je nadien altijd overgaan tot implementatie van toepassingen waar je als stad of gemeente niet zelf bij betrokken was.

Behoort een Proof of Concept (POC) al tot de implementatie of kunnen we dit ook gebruiken in de projecten?

Op zich is het mogelijk een POC op te nemen in de projectaanvraag op voorwaarde dat gemotiveerd wordt waarom dit nodig is voor een succesvol voortraject.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail