STEM–uitrollers

Hoe een aanvraag indienen?

De indiening kan tot en met 1 juni 2023 om 23.59 uur aan de hand van het aanvraagformulier.

In het aanvraagformulier worden de (deel)gemeentes opgesomd die de STEM-academie plant te bereiken in 2023 alsook de trajecten die er doorgaan en (een prognose van) het aantal deelnemers. 

De indiening gebeurt via een online indieningsplatform. Dit platform is bereikbaar via de roze knop ‘Aanvragen’ in het menu hierboven.  

Raadpleeg voor verdere details de handleiding.

Venster sluiten

Wie kan aanvragen?

Iedere erkende STEM-academie kan de subsidie aanvragen. Wie nog niet erkend is kan via een aparte procedure samen met de subsidie aanvraag ook een erkenning aanvragen (erkenningsprocedure STEM-academie

Welke aanvraagformulieren moeten gebruikt worden?

Voor het aanvragen van subsidies moeten de correcte aanvraagformulieren gebruikt worden. Er zijn nieuwe formulieren voor 2023, deze staan op de website; procedure  Aanvraagformulieren van voorbije jaren worden niet aanvaard. 

Kunnen aanbieders met een vaste locatie meer subsidies aanvragen dan slechts voor 1 traject?

Aanbieders met een vaste locatie kunnen slechts 1 subsidie aanvragen, ook al rollen ze meer trajecten uit ter plekke. Ze kunnen wel subsidies aanvragen voor trajecten die ze op verplaatsing uitrollen, op voorwaarde dat dit in een andere postcode plaatsvindt. 

Kunnen meerdere STEM-academies subsidies aanvragen voor eenzelfde postcode?

Ja, meerdere STEM-academies kunnen actief zijn in éénzelfde gemeente en elk een subsidie aanvragen. Het moet uiteraard wel gaan om verschillende trajecten en niet om één traject die door meerdere STEM-academies uitgerold wordt. De subsidies zijn niet gelimiteerd per postcode, wel per STEM-academie.  

Volstaat het om 1 traject per postcode voor te leggen voor subsidie?

Het volstaat om 1 traject per postcode voor te leggen, hou hierbij rekening met de selectiecriteria. We vragen wel om alle geplande STEM-trajecten te publiceren via de UiTDatabank. Zie ook engagementverklaring bij de erkenningsprocedure. Enkel zo krijgen we een goed beeld van het aanbod en worden we ook voor alle geïnteresseerden als netwerk meer zichtbaarder.

Wat gebeurt er als de steunenveloppe van 500.000€ voor uitrollers niet toereikend is?

Alle STEM-academies die hun aanvraag correct hebben ingediend voor 1 juni 23u59 komen in aanmerking voor steun. Bij ontoereikend budget worden de goedgekeurde trajecten van de subsidieaanvragen gerangschikt. Deze rangschikking gebeurt ten eerste op basis van de mate dat een activiteit inspeelt op het aanschouwelijk maken van de maatschappelijke relevantie van STEM en ten tweede de graad van inclusie. De gerangschikte activiteiten worden vervolgens gegund tot uitputting van de enveloppe.

Komt een school die een STEM-traject aanbiedt aan zijn leerlingen buiten de schooluren in aanmerking als uitroller?

Ja, een traject gericht op een groep deelnemers komt in aanmerking voor subsidies. Let wel, de school moet erkend zijn als STEM-academie en daardoor ook een open aanbod waarborgen en het traject publiceren via de UiTDatabank.

Wat indien overmacht de uitrol van de STEM-trajecten verhindert?

We verwachten dat in eerste instantie inspanningen geleverd worden om de trajecten te verplaatsen in tijd en/of ruimte of aangepast worden aan nieuwe omstandigheden.
Om toch voor subsidie in aanmerking te komen moeten de veranderingen gemotiveerd voorgelegd worden en zal case per case beslist worden. Als de overmacht (bv. pandemie) voor iedereen geldt zal er een globale beslissing genomen worden binnen de wettelijke mogelijkheden.

Kan een organisatie meerdere malen uitroller zijn?

Een organisatie kan maar één keer erkend worden als STEM-academie. Een STEM-academie kan slechts één keer een aanvraag indienen als uitroller, ook als de STEM-academie meerdere doelgroepen bedient. Concreet: rolt de STEM-academie een traject uit voor 8-jarigen in postcode X en een traject voor 14+ eveneens in postcode X, dan kan de STEM-academie slechts éénmaal het bedrag van 1.500€ ontvangen. Om als netwerk sterk naar voor te komen vragen we om alle trajecten (zie engagement STEM-academie bij erkenning) te publiceren via de UiTDatabank.

Wie mag subsidies vragen als STEM-academie binnen een traject waar meerdere STEM-academies samenwerken?

Indien meerdere STEM-academies samenwerken bij het uitrollen van de STEM-trajecten kan slechts één STEM-academie de subsidie aanvragen. De STEM-academie die de organisatie op zich neemt kan de subsidie aanvragen.

Komen STEM-trajecten die reeds uitgevoerd zijn voor 1 juni 2023 in aanmerking voor subsidie?

Ja, ook trajecten die reeds zijn uitgevoerd voor 1 juni 2023 maar na 1 januari 2023 komen in aanmerking voor subsidie, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Kan een huidig STEM-partnerschap uit de voorbije oproepen subsidies vragen voor uitrol 2023?

Een STEM-partnerschap kan subsidies aanvragen voor het uitrollen van trajecten maar pas voor trajecten die uitgerold worden na de projectperiode.
Bv. Een project heeft als einddatum 30 mei. Dan kunnen de betrokken STEM-academies subsidies aanvragen voor trajecten die uitgerold worden vanaf 1 juni.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail