kind speelt raket

Competentieraamwerken

Competent aan de slag met ondernemerschapscompetenties

Hoe vertaal je ondernemend handelen in deelcompetenties en bijhorende leer- of ontwikkellijnen? Welke competentieraamwerken kunnen hierbij helpen?

Entrecomp: of Entrepreneurship Competence Framework

Entrecomp is een referentiekader dat ontwikkeld werd vanuit de Europese Commissie en OESO. Het benadert ‘ondernemerschap’ niet als het louter ‘opstarten van een zaak’, maar als een transversale sleutelcompetentie die voor iedereen in alle levensfasen van belang is. Het competentieraamwerk is opgedeeld in 3 domeinen en 15 competenties, telkens voorzien van bijhorende leer- of ontwikkellijnen. 

Naast het kader zelf, met de competenties en leerlijnen, is er een gebruikersgids met voorbeeldpraktijken, een animatie die Entrecomp voorstelt en een reeks filmpjes waarin de 15 competenties toegelicht en verbonden worden aan manieren om ze in de klaspraktijk te integreren.

ENTRE-Spiegel 2.0

De ENTRE-Spiegel 2.0 is een instrument dat iemands ondernemersvaardigheden in kaart brengt, door zelf-analyse van eigen vaardigheden en/of analyse van eigen vaardigheden door feedback van anderen. Voor het inzetten van de ENTRE-Spiegel 2.0 in je lespraktijk, is het volgen van een training noodzakelijk.

www.entrespiegel.be

STEP

Het ExpertiseCentrum ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO) KU Leuven ontwikkelde in 2004 het ‘STEP-model’ rond zelfsturing en ondernemingszin en de daaraan gelinkte concepten (creativiteit, leiderschap, ondersteunende kwaliteiten, persoonlijkheid ...). Parallel met de boeken ‘Ondernemingszin (h)erkennen’ (2004) en de update ‘Ondernemingszin herkennen en waarderen’ (2018) werden screeningslijsten en checklists ontwikkeld. Met de screeningslijsten kan je nagaan in welke mate kleuters (3-6 jarigen), kinderen in de lagere school (6-12 jarigen), leerlingen secundair onderwijs (12-18 jarigen) of studenten (18+) aansluiten bij het profiel van een ondernemend persoon. Met de checklists kan de leerkracht zijn leeromgeving onder de loep nemen vanuit de vraag: stimuleer ik zelfsturing en ondernemingszin? Dit helpt de leerkracht om zijn of haar ‘ondernemende’ aanpak en activiteiten bij te sturen en zo het effect ervan op de leerlingen te verhogen.

Meer informatie over de ontwikkelde screeningslijsten en checklists: cego.onderzoek@kuleuven.be of expertisecentrum.cego.be of download het boek Ondernemingszin herkennen en waarderen.

Voor vorming rond dit thema:

Wondernemerscan

De Wondernemerscan is een wetenschappelijk gevalideerd online zelfevaluatie-instrument dat de ondernemende mindset van een persoon in kaart brengt. De gebruiker krijgt niet alleen meer zicht op eigen ondernemende competenties maar ook op persoonlijkheidskenmerken en voorkeurstijlen in het nemen van beslissingen. Na het invullen van de online vragenlijst ontvangt de gebruiker een automatisch gegenereerd rapport.  Dit kan worden opgeslagen. Per dimensie worden de eigen resultaten vergeleken met de resultaten van een bredere steekproef van expert-ondernemers. Deze benchmarking laat toe om verbeterpunten te formuleren. De gebruiker kan hier vervolgens mee aan de slag en er eventueel voor kiezen om op een later tijdstip de scan opnieuw in te vullen om te zien of zich progressie heeft voorgedaan. Op die manier wordt de Wondernemerscan een zeer waardevol instrument op weg naar succesvol ondernemerschap, zeker indien ingebed in de context van ondernemend onderwijs.