Bedrijvige kern

Bedrijvige kern – Werk aan de Winkel

Het beleid gericht op ‘bedrijvige kernen’ als voedingsbodem voor lokaal ondernemerschap is een beleidsprioriteit voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. Investeren in kernversterking draagt bij aan deze bedrijvige kernen.  

Met ‘bedrijvige kernen’ gaan we ruimer dan enkel het stimuleren van kleinhandelsactiviteiten. Het gaat ook om het verweven van kleinschalige maakbedrijven, horecabeleving, cultuur en entertainment, waarbij ook innovatieve en circulaire businessmodellen hun plaats vinden. 

Op 4 september 2020 werd een plan van aanpak ‘Werk aan de Winkel’ voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Naast maatregelen gericht op de sector en het regelgevend kader zijn ook een aantal flankerende maatregelen voor een bedrijvige kern naar voor geschoven. De focus lag daarbij op de aanpak van leegstand en de competentie-opbouw bij lokale besturen.  

Bovenop de lopende initiatieven in het kader van het “verwevingsbeleid” werden via het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” bijkomende maatregelen gelanceerd. Deze maatregelen beogen de gemeenten meer financiële armslag te geven voor beleidsinitiatieven én bieden de gemeenten externe ondersteuning voor een vernieuwend en meer geïntegreerd beleid.

Meer info over de competentie-opbouw bij lokale besturen vind je onder de profploeg en ook onder de vitrine.

Subsidiemaatregelen