Ontdek EFRO Vlaanderen

Slimmer en groener Europa

Het  Vlaamse EFRO-programma 2021 – 2027 beoogt het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt. Zo draagt het bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies, én de realisatie van de Europese Green Deal.

Een sterke thematische concentratie, in lijn met de vereisten vanuit de EC, staat hierbij centraal. Zo verzekeren we een optimale focus van de investeringen vanuit de relatief beperkte middelen. We structureren de programmastrategie dus volledig rond de beleidsdoelstellingen (hierna ‘BD’) 1 en 2 rond een Slimmer en Groener Europa. Als gevolg van COVID-19 komt het programma ook in het teken te staan van economische relance en herstel, met bijzondere aandacht voor digitalisering en duurzame stedelijke ontwikkeling (in lijn met de prioriteiten uitgewerkt in het Vlaamse Post-COVID relanceplan). Ook de gevolgen van de Brexit zullen de komende periode voelbaar zijn in Vlaanderen, met name in gebieden en sectoren met een sterkte handelsrelatie met Groot-Brittannië (bv. Haven- en visserijsector West-Vlaanderen).

De erkenning van de provincie Limburg als transitieregio heeft tot gevolg dat er een apart budget voor Limburg voorzien wordt binnen het programma. Naast een geïntegreerde territoriale investeringsstrategie (GTI) voor Limburg voorzien we binnen het programma nog een GTI voor de provincie West-Vlaanderen, de regio Kempen, en een GTI voor de grootsteden Gent en Antwerpen om in te spelen op uitdagingen inzake slimme steden, klimaat en energie, en de transitie naar industrie 4.0. Je kan de startnota's met de strategieën voor elk van de GTI's terugvinden onderaan deze pagina in de subrubriek 'Documenten'

Onze programmastrategie is opgebouwd langs 3 strategische lijnen, namelijk 2 inhoudelijke prioriteiten en 1  met betrekking tot de aanpak: Slim Vlaanderen, Duurzaam Vlaanderen en Vlaanderen Investeert.

Slim Vlaanderen

De voorbije jaren investeerde Vlaanderen steeds meer in O&O en bestendigt zo haar plaats  in de subtop van Innovatieve regio’s. Het naar de markt brengen van reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde kennis blijft echter een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast neemt het belang van verdere digitalisering alsmaar toe wat ook de nood aan nieuwe competenties en vaardigheden doet toenemen. 

Deze doelstelling richt zich op kennisvalorisatie en kennisoverdracht. Hiervoor wordt 60% van het programmabudget gereserveerd.

Duurzaam Vlaanderen

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 bevestigt het belang van de transitie naar een circulaire economie om de Vlaamse economie future proof te maken. In lijn hiermee focust EFRO volgende jaren op de energie-efficiënte renovatie van private en sociale woningen en openbare gebouwen; het bevorderen van de productie en consumptie van hernieuwbare energie bij verwarming en koeling;  klimaatadaptatie; duurzame multimodale mobiliteit en circulaire economie.

De nadruk van deze doelstelling ligt op demonstratie en versnelde uitrol, ook van bestaande technologieën. Hiervoor wordt 40% van het programmabudget gereserveerd.

Vlaanderen Investeert

Wat projecttypes betreft continueert het programma de sterke nadruk op grotere investeringsprojecten, omdat deze bewezen hebben voor grotere impact te kunnen zorgen. Waar mogelijk gaat dit type projecten wel hand in hand gaan met werkingsprojecten, die ook als afzonderlijk projecttype behouden blijven.

Screening MER-plicht

Op basis van haar analyse en na overleg met de dienst MER van het Departement Omgeving concludeert de Managementautoriteit dat de opmaak van een plan MER (Milieu Effect Rapport) niet vereist is voor het ‘Programma EFRO Vlaanderen 2021-2027’. Dit Programma is immers een financieel programma.

Ondergeschikt wordt bovendien vastgesteld dat het Programma weliswaar een financiële ondersteuning voor potentiële activiteiten in enkele van de in artikel 4.2.3 van het DABM genoemde sectoren kan inhouden, maar geen kader schept voor de toekenning van toekomstige vergunningen, noch voor een verkorting en/of versnelling van de standaardprocedures. Er is geen passende beoordeling vereist. Het Programma valt bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van het DABM en is bijgevolg niet plan-m.e.r.-plichtig.

Dit werd bevestigd door de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. De noodzakelijke documentatie wordt als bijlage bij het programma opgenomen. 

Volgende documenten ter info:

Presentaties 2021-2027

Je vindt hier de presentaties en opnames van webinars die VLAIO over de programma periode 2021-2027 organiseerde.

EFRO provinciale roadshow oktober 2022

EFRO Vlaanderen en Interreg presentatie, VLEVA webinar 26 maart 2021

EFRO Interreg webinars 15-17/03/2021