Emissievrije stedelijke distributie

Wat is de subsidie voor emissievrije stedelijk distributie?

Doelstellingen

Vanuit het Vlaams regeerakkoord wordt er gestreefd naar het ‘stimuleren van emissievrije distributie, zodat in de stadskernen emissieloos gereden wordt voor belevering’. De vooropgestelde timing hiervoor is 2027 voor nieuwe bestelwagens (N1-voertuigen) en 2029 voor nieuwe zwaardere voertuigen (N2/N3-voertuigen). Bestaande bestelwagens moeten tegen 2033 emissieloos zijn, de zwaardere types voertuigen tegen 2035. Ook de Europese Unie voorziet in hun Witboek Transport (2011) emissievrije distributie tegen 2030.  

Op 2 april 2019 ondertekenden de toenmalige Vlaamse ministers bevoegd voor Mobiliteit, voor Omgeving en Energie en voor Werk, Economie en Innovatie, acht initiatiefnemers, waaronder de departementen Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving en 29 deelnemers de Vlaamse Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek.  

Op 16 juli 2021 besliste de Vlaamse regering over de werkwijze om tot emissievrije stedelijke logistiek te komen. De werkwijze, zoals opgenomen in de nota bestaat uit drie onderdelen: een voorbereidende studie, pilootprojecten en een stakeholdertraject om te komen tot een kaderovereenkomst rond emissievrije stedelijke distributie.

De voorbereidende studie en de pilootprojecten zijn gefinaliseerd. Op 8 november 2023 werd, met de ondertekening van een intentie-overeenkomst, het startschot gegeven voor het stakeholderproces. Het stakeholderproces moet finaal resulteren in een kaderovereenkomst waarin de sectororganisaties samen met de betrokken overheden, de regelgeving en het flankerende beleid zullen vastleggen. Minstens de centrumsteden zouden mee moeten instappen in de kaderovereenkomst. Andere steden en gemeenten kunnen zich ook hiertoe engageren.   

Het welslagen van de kaderovereenkomst – waarbij zowel de betrokken sectoren (handel en logistieke dienstverleners) als de centrumsteden zich engageren – zal deels afhangen van de flankerende maatregelen. Deze flankerende maatregelen hebben onder meer betrekking op de subsidiëring van de meerkosten voor elektrische voertuigen, de beschikking over voldoende laadinfrastructuur enz. Maar ook de reorganisatie van het logistieke proces zelf vergt veelal minstens tijdelijke ondersteuning. De steden en gemeenten kunnen daar toe bijdragen. Deze oproep richt zich naar de steden en gemeenten die de reorganisatie van het logistieke proces willen ondersteunen. Deze oproep wil zodoende bijdragen aan de doelstelling van emissieloze stedelijke distributie. Alle steden en gemeenten die stappen vooruit willen zetten in het verduurzamen van het logistieke proces van de stedelijke distributie kunnen in principe projectvoorstellen doen. 

Contact

Adres
VLAIO
Telefoon
E-mail