Emissievrije stedelijke distributie

Welke projecten komen in aanmerkingen voor de subsidie emissievrije stedelijk distributie?

Welke projecten komen in aanmerking?

In deze oproep verwacht VLAIO projecten die betrekking hebben op:

 1. een urban distribution center, ook stadsrandmagazijn genoemd van waaruit het transport naar de stadskern op een meer duurzame manier wordt georganiseerd waarbij: 
  1. meer duurzaam minstens betekent: emissieloos én efficiënter door een hogere beladingsgraad;
  2. het transport kan betrekking hebben op de bevoorrading van de retail maar ook van bouwmaterialen, pakjes enz.  
 2. een neutrale pakjesautomaat, toegankelijk voor meerdere operatoren;
 3. laad- en losmogelijkheden, bijvoorbeeld ook met het oog op stadsdistributie via de waterwegen; 
 4. de aanpassing van het openbaar domein aan cargofietsen.

Ontvankelijkheid en gegrondheid

Een projectvoorstel is ontvankelijk en gegrond wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. het projectvoorstel is tijdig en volledig ingediend door de burgemeester, algemeen directeur of een andere gemachtigde; 
 2. het projectvoorstel bestaat uit een projectbeschrijving en een projectbegroting; voor de projectbegroting wordt een sjabloon ter beschikking gesteld en beide documenten moeten worden opgeladen in de daartoe voorziene applicatie;
 3. de projectbeschrijving verwijst naar het beleid van de stad of gemeente om hetzij een zero emissiezone in te voeren overeenkomstig de bepalingen van de kaderovereenkomst over de emissievrije stedelijke distributie hetzij om doelbewust bij te dragen aan de verduurzaming van de stedelijke distributie; desgevallend kan een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen als bijlage opgeladen worden;  
 4. de projectbeschrijving toont aan dat het project is tot stand gekomen na overleg met de direct betrokken economische actoren en na een analyse van de logistieke stromen in de stad of gemeente;
 5. de projectbeschrijving toont aan dat het project succesvol uitgevoerd kan worden binnen de 36 maanden na de betekening van de subsidie en geeft een aantal mijlpalen aan, rekening houdend met de punten 6°, 7° en 8°; 
 6. bij de verwerving van een grond of pand moet er een schattingsverslag en een besluit tot bindend bod of aankoopbelofte van de gemeente zijn;
 7. de overheidsopdracht voor de uitvoering van het project mag nog niet gegund zijn voorafgaand aan de toekenning van de subsidie
 8. de akte voor de verwerving van een perceel of pand mag nog niet verleden zijn; 
 9. de projectbegroting geeft een duidelijk beeld van de kosten en eventuele inkomsten gerelateerd aan het project.

Een voldoende hoog gerangschikt projectvoorstel

Projectvoorstellen die ontvankelijk en gegrond zijn, zullen beoordeeld en gequoteerd worden aan de hand van volgende prioriteitscriteria:

 1. de mate waarin de gemeente zich engageert om in te zetten op een meer duurzame stedelijke logistiek, voor 50 punten; 
 2. het geraamd gebruik van de te realiseren infrastructuur in termen van vervoersbewegingen, voor 25 punten;
 3. de mate van betrokkenheid van de handelaars en aannemers bij de te realiseren infrastructuur, voor 25 punten.

Er wordt op basis van de punten een rangschikking opgemaakt van alle ingediende projecten. In het geval van ontoereikende middelen om alle ingediende projecten steun toe te kennen zullen enkel de projectvoorstellen met de hoogste scores weerhouden worden.

Ook de prioriteitscriteria moeten beschreven worden in de projectbeschrijving.

Contact

Adres
VLAIO
Telefoon
E-mail