Vlaggen EU

Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit

Wat is de oproep ‘Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit’ en welke projecten verwachten we?

Binnen deze projectoproep zijn we op zoek naar projecten die inzetten op het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit in Vlaanderen. We focussen daarbij vooral op investeringsprojecten. Flankerende werkingsactiviteiten (bij uitbouw / exploitatie van infrastructuur) zijn niet uitgesloten, indien het staatssteunregime dit toelaat, maar moeten hoe dan ook beperkt zijn (zowel inhoudelijk als financieel). Louter werkingsprojecten komen voor deze projectoproep niet in aanmerking.

Projecten moeten additioneel zijn aan bestaande steunkaders, deze omvatten onder meer

  • Fietsfonds
  • Vlaamse Kaaienprogramma
  • Hoppinpunten

Hieronder volgt een toelichting over de specifieke investeringen die we binnen deze projectoproep willen realiseren. 

Het bevorderen van een duurzame multimodale stedelijke mobiliteit werd reeds bestempeld als één van de grootste uitdagingen. Op vlak van personenvervoer blijft de auto het dominante vervoersmiddel en kent Vlaanderen een gebrekkige aansluiting tussen vervoersmodi; voor goederenverkeer is binnen de beschikbare infrastructuur, waterwegen in het bijzonder, nog veel potentieel om de congestie en CO2-uitstoot terug te dringen door multimodaliteit.

Concreet kan zich dit vertalen in volgende acties:        

  • Verdere uitrol van mobipunten als bijdrage aan de modal shift en ontwikkeling van alternatieve / duurzame mobiliteitsmodi, o.m. via het voorzien van aangepaste overstapinfrastructuur, fietsenstallingen, laadpalen, …;                            
  • Verdere uitrol fietssnelwegen (fietsinfrastrucuur). EFRO zal zich specifiek richten op het wegwerken van knelpunten op deze fietssnelwegen d.m.v. zogenaamde ‘kunstwerken’;        
  • Multimodale infrastructuurprojecten specifiek gericht op de omslag van de vrachtwagen naar meer duurzame infrastructuur zoals spoor en binnenvaart;                
  • Lokale distributieprojecten;                                
  • Projecten die de randvoorwaarden voor groene mobiliteit verbeteren;             
  • Wegwerken van de barrières die de overstap naar duurzame transportmodi in de weg staan;                                                

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon