Vlaggen EU

Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit

Hoeveel bedraagt de steun?

Er is een bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de oproep ‘Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit’. Afhankelijk van het aantal steunwaardige projecten kan deze enveloppe eventueel nog opgetrokken worden. 

De EFRO-steun bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten. 

Met deze EFRO-oproep willen we de Vlaamse economie versterken. Om hiertoe bij te dragen wordt van potentiële projecten een maximale focus op economische valorisatie verwacht. 

Deze economische focus betekent dat jouw project mogelijk onder de staatssteunregels valt. Het kader van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is dan het meest aangewezen om de maximaal toegelaten publieke steun te verantwoorden. 

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 

De AGVV is een zeer praktisch instrument om op een geoorloofde manier staatssteun te verlenen aan de ontwikkeling van jouw project. In de AGVV zijn allerlei steuncategorieën vrijgesteld. Het gaat om onderwerpen waaraan de Europese Commissie een groot belang toekent zoals innovatie, duurzaamheid en onderzoek en ontwikkeling. 

Hierna volgt een (niet limitatieve) selectie van de meest toepasselijke artikels uit de AGVV o.b.v. de inhoud van het Vlaamse EFRO-programma. 

Voorbeelden BD2 – Green Europe: 

  • Art 36 bis - Investeringssteun voor publiek toegankelijke oplaad- of tankinfrastructuur voor emissiearme en emissievrije wegvoertuigen
  • Art. 56 - Investeringssteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen
  • Art. 56 bis - Steun voor regionale luchthavens
  • Art. 56 quater - Steun voor binnenhavens

Mogelijkheden tot vrijstelling van staatssteun zijn het gebruik van de De-minimisverordening en de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). 

De-minimisverordening

Anders dan de AGVV heeft de-minimissteun geen betrekking op specifieke activiteiten. Op grond van de reguliere De-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van drie belastingsjaren tot een bedrag van 200.00,00 euro steunen zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. 

Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

DAEB zijn economische activiteiten die een publiek belang dienen. Overheidsoptreden bij de uitvoering van deze diensten is noodzakelijk, omdat deze diensten anders niet zelf door de markt worden verricht (al dan niet onder maatschappelijk aanvaarde voorwaarden).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon