Vogeltjes in een vogelhuisje

Vlaams beschermingsmechanisme 4

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wie heeft recht op het Vlaams beschermingsmechanisme 4?

Het Vlaams beschermingsmechanisme 4 is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest:

 • die open is maar die ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021
 • die verplicht gesloten is in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021
 • die verplicht gesloten is in de periode tussen 1 januari 2021 en 14 januari 2021 of tussen 15 januari 2021 en 31 januari 2021

Raadpleeg de lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

De referentieperiode is de overeenkomstige periode in de maand januari 2020.

Ondernemingen die hoofdzakelijk toeleveren aan een gesloten sector kunnen eveneens kiezen voor de periode van verplichte sluiting van hun afnemers. In dat geval moeten ze evenwel ook een omzetdaling van minstens 60% hebben.

Indien een restaurant in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen. Als café en restaurant worden beschouwd de ondernemingen met als hoofdactiviteit volgende RSZ- of btw-NACE-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen: 

 • 56101 - Eetgelegenheden met volledige bediening
 • 56102 - Eetgelegenheden met beperkte bediening
 • 56301 - Cafés en bars

Zij moeten meer dan 50% van hun omzet halen uit deze activiteit.

Ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten, moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronavirusmaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid komen niet in aanmerking.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je op 1 januari 2021 tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78 
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Een startende zelfstandige die in 2019 geen volledig beroepsinkomen heeft, wordt gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen gelet op het verwachte beroepsinkomen, vermeld in het financieel plan.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Algemene voorwaarden

 • De onderneming of zelfstandige is volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op 1 januari 2021 actief. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft op 1 januari 2021 een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • managementvennootschappen;
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of een Vlaams beschermingsmechanisme;
 • de ondernemingen die op 1 januari 2021 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • middelgrote en grote ondernemingen die reeds op 31 december 2019 in moeilijkheden waren, zoals vermeld in lid 22, c, en c bis, van de tijdelijke kaderregeling COVID-19;
 • kleine ondernemingen die reeds op 31 december 2019 in moeilijkheden waren en momenteel in een nationale insolventieprocedure (WCO) zitten;  
 • de kredietinstellingen en de financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België

Welke omzetdaling moet je aantonen om in aanmerking te komen voor de steunmaatregel?

Tenzij je onderneming verplicht gesloten moest worden, dient je onderneming een omzetdaling van minstens 60% te hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021.

De referentieperiode is de overeenkomstige periode in januari 2020.

Wat als je in de referentieperiode een abnormaal lage omzet realiseerde?

Je mag de normale referentieperiode vervangen door een andere periode van een overeenkomstig aantal dagen bij een abnormaal lage omzet als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden zoals in geval van zwangerschapsverlof, arbeidsongeschiktheid, hinder wegenwerken, sluiting door renovatiewerken,… tijdens de normale referentieperiode in 2020.  In je aanvraag moet je wel omstandig motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest. De alternatieve referentieperiode kan enkel een periode zijn in 2019 of in 2020. 

Wat als je een startende onderneming bent?

Dan vergelijk je de gerealiseerde omzet in de periode van omzetdaling in 2021 met de verwachte omzet uit je financieel plan voor die zelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden. Als startende onderneming worden voor deze steunmaatregel beschouwd de ondernemingen met startdatum vanaf 1 oktober 2019 in de KBO.

Wat is de omzetdaling?

De omzetdaling is de daling van de omzet (ZONDER btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen ingevolge de opgelegde coronavirusmaatregelen, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Uitzonderlijke en éénmalige opbrengsten of inkomsten worden niet meegeteld voor de berekening van de omzetdaling.

Dit Vlaams beschermingsmechanisme is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de maatregelen genomen door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020, en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, financieel te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van deze coronamaatregelen. De onderneming moet de link leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op haar beroepsuitoefening. Zij moet deze exploitatiebeperkingen zelf motiveren bij de indiening van haar aanvraag. Hiervoor dient zij te vermelden:

 1. over welke coronavirusmaatregel vanaf 28 oktober het gaat – check hiervoor www.info-coronavirus.be/nl/faq
 2. en hoe deze coronavirusmaatregel de normale uitoefening van haar activiteiten onmogelijk maakt

Ondernemingen die verplicht werden te sluiten dienen de exploitatiebeperking niet te motiveren in de aanvraag.

De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau. Dit betekent dat ondernemingen met toegestane en verplicht gesloten activiteiten of vestigingen enkel als verplicht gesloten worden beschouwd als ze hun omzet halen uit de verplicht gesloten hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit is de activiteit die meer dan 50% van de omzet genereert.

Hoe kunnen ondernemingen die werken met het forfaitair btw-stelsel hun omzetdaling aantonen?

Ondernemingen die werken met het forfaitair btw-stelsel moeten een geraamde omzet opgeven. Deze raming wordt gemaakt op basis van de aankoopborderellen, aankoopfacturen, uurtarieven. Je vindt op deze webpagina meer informatie over welke ondernemingen met het forfaitair btw-stelsel kunnen werken. Bewijsstukken die we kunnen opvragen ter controle van deze geraamde omzet zijn dezelfde bewijsstukken die moeten bijgehouden worden voor de FOD Financiën.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail