Wijzigingen aan Ecologiepremie+

1. Vanaf 16 juli 2020 zijn in de digitale aanvraag per technologie een aantal vragen toegevoegd over de technische kenmerken van de installatie (vermogens, verbruik, etc.). Dit is nodig voor het opvolgen van de klimaatefficiëntie van de ecologiesteun. Een toelichting bij de gestelde vragen is opgenomen in een document. 2. Ook is het vanaf 16 juli 2020 verplicht de bestelbon/offerte van de ecologie-investering op te laden in de digitale aanvraag. Een handleiding bij de vernieuwde aanvraag vind je hier. 3. Op 1 augustus 2020 is de nieuwe LTL EP+ 2020-08 van toepassing voor steunaanvragen. Ten opzichte van de vorige LTL van 18 november 2019 is er enkel de toevoeging van de technologie 201070 'Installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater door middel van elektrocoagulatie'.  
Gewijzigd op
Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij deze subsidie van VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.  
Gewijzigd op
Sinds 18 november 2019 geldt er een nieuwe Limitatieve technologieënlijst. Wat werd gewijzigd? 1. Van de koeltechnologieën T 1300, T 1301 en T 201066 zijn de naam, de uitleg (het koelmeubel zelf komt niet in aanmerking voor steun) en de essentiële componenten (een precisering) aangepast. 2. Van de koeltechnologie T 1303 is de naam aangepast en wordt nu ook CO2 als koelmiddel in het primaire koelsysteem gesteund. 3. De technologieën geothermische warmte (T 201050), warmte uit vergisting van biomassa (T 201052) en geothermische warmtepomp (T 201061) komen enkel nog in aanmerking als minstens 80% van de energie aangewend wordt voor proceswarmte. Hierbij mag de technologie niet gebruikt worden voor klimatisatie. 4. Van de technologie struvietinstallatie (T 201062) werd de naam aangepast.  
Gewijzigd op
Sinds 1 februari 2019 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL). Wat werd gewijzigd? Geschrapt: 'Geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen' (T 201069) Nieuw:' Walstroomvoorziening voor zeeschepen met een vermogen groter dan 1MVA' (T 201050) toegevoegd. Wijzigingen: 1.Bij de technologie 'Aanwenden van geothermische warmte' (T 201050) en 'Warmtepomp met als warmtebronsysteem de bodem' (T 201061), werd het maximaal toegestaan vermogen van 5MW op 1MW gebracht. 2. T 201061 kan enkel aangevraagd worden in combinatie met T 201050. 3. Uitleg van T 1300 aangepast. 4. Uitleg bij de technologieën 1339, 100078, 201067 aangevuld.  
Gewijzigd op
Vanaf 8 mei 2018 is de nieuwe lijst LTL van toepassing. In deze LTL met 40 technologieën is de nieuwe technologie dual fuel vrachtwagen (meer dan 90% LNG en minder dan 10% diesel) opgenomen. Een aantal technologieën in de lijst werden ook aangepast. Zo werden de waterzuiveringstechnologieën beperkt tot omgekeerde osmose, nanofiltratie en (elektro)dialyse voor de aanmaak van proceswater. Het toepassingsgebied en de essentiële componenten van de technologieën omschakeling van wegvervoer naar vervoer via de waterweg of spoorweg werden eveneens aangepast. Voor wat de koeltechnologieën betreft werd bij het totaal toegelaten geïnstalleerd koelvermogen een opsplitsing mogelijk wanneer het temperatuurverschil minimum 5°C is.
Gewijzigd op